شرکت خدماتی و نظافتی پارسا اصفهان

شرکت خدماتی و نظافتی پارسا اصفهان

الگوریتم RSA آراس‌ای رمز گذاری به روش rsa Rivest Shamir Adleman

Rivest-Shamir-Adleman [C++]

RSA is an algorithm for public-key cryptography that is based on the presumed difficulty of factoring large integers, the factoring problem. RSA stands for Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman, who first publicly described it in 1978. A user of RSA creates and then publishes the product of two large prime numbers, along with an auxiliary value, as their public key. The prime factors must be kept secret. Anyone can use the public key to encrypt a message, but with currently published methods, if the public key is large enough, only someone with knowledge of the prime factors can feasibly decode the message. Whether breaking RSA encryption is as hard as factoring is an open question known as the RSA problem.

 

RSA Algorithm Example

  • Choose p = 3 and q = 11
  • Compute n = p * q = 3 * 11 = 33
  • Compute φ(n) = (p - 1) * (q - 1) = 2 * 10 = 20
  • Choose e such that 1 < e < φ(n) and e and n are coprime. Let e = 7
  • Compute a value for d such that (d * e) % φ(n) = 1. One solution is d = 3 [(3 * 7) % 20 = 1]
  • Public key is (e, n) => (7, 33)
  • Private key is (d, n) => (3, 33)
  • The encryption of m = 2 is c = 27 % 33 = 29
  • The decryption of c = 29 is m = 293 % 33 = 2

//Code developed by: Vishwanath Sarang
#include
#include
 
int gcd(int a, int b)
{   int temp;
while(b!=0)
{
temp = b;
b = a % b;
a = temp;
}
return a;
}
 
int powMod(int base, int exp, int modulus)
{
int accum=1, i=0, basepow2=base;
// Look at each bit of exp, low to high
while ((exp>>i)>0)
{
// If the exponent bit of exp is 1 multiply by base^(2^i)
if(((exp>>i) & 1) == 1)
{
accum = (accum*basepow2) % modulus;
};
// In any event compute base^(2^i) for next i value
basepow2 = (basepow2*basepow2) % modulus;
i = i+1;
};
return accum;
}
 
int eeaD(int a, int b){
 
// keeps track of the initial value of a.
int a0 = a;
 
// temporary variables
int x = 1;
int v = 1;
 
int y = 0;
int u = 0;
 
int q;  int r; int newu; int newv;
 
while (b != 0)
{
q = floor(a/b);
r = a % b;
 
a = b;
b = r;
 
newu = x - q*u;
newv = y - q*v;
 
x = u;
y = v;
 
u = newu;
v = newv;
 
}
 
 
if (y > 0)
{
return y;
}
 
else
{
return y + a0;
}
 
 
 
// document.form3.Dfield.value = "x = " + x + " and y = " + y;
 
 
}
 
int "u4ej1_7" class="u4ej1">encrypt(int message, int pubkey, int n){
 
return powMod(message, pubkey, n);
 
}
 
int decrypt(int prikey, int msg, int n){
 
return powMod(msg, prikey, n);
 
}
 
int main()
{       int p, q, n, phi, pubk, m, e, flag=1;
int gcdpq;
 
while(flag==1)
{cout<<"Enter the value of P and Q which are relatively u4ej1_5" class="u4ej1">prime.\nThat is, their GCD is 1\n";
cout<<"Enter the value of P which is relatively prime\n";
cin>>p;
cout<<"Enter the value of Q which is relatively prime";
cin>>q;
gcdpq = gcd(p,q);
if (gcdpq != 1)
{
cout<<"P and Q are not relatively prime.  Their GCD is "<".";
flag=1;
}
else {flag=0;}
};
 
cout<<"Calculating N...\n";
n=p*q;
cout<<"N = "<"\n";
cout<<"Calculating Phi...";
phi=(p-1)*(q-1);
cout<<"Phi = "<"\n";
pubk = 2;
 
while( gcd(pubk, phi) !=1)
{
pubk++;
};
int prik = eeaD(phi, pubk);
 
cout<<"Enter a message to be encrypted\n";
cin>>m;
cout<<"Encrypted message is "<"\n";
 
cout<<"Enter a message to be decrypted\n";
cin>>e;
cout<<"Decrypted message is "<"\n";
getch();
return 0;
 
}
 
 
/*OUTPUT
Enter the value of P and Q which are relatively prime.
That is, their GCD is 1
Enter the value of P which is relatively prime
70
Enter the value of Q which is relatively prime19
Calculating N...
N = 1330
Calculating Phi...Phi = 1242
Enter a message to be encrypted
1210
Encrypted message is 90
Enter a message to be decrypted
90
Decrypted message is 1210
*/
دانلود سورس این الگوریتم به زبان c++
http://milindmathur.com/RSA512.zip
سورس الگوریتم رمزگذاری RSA به زبان HTML و PHP
http://www.phpclasses.org/package/4121-PHP-Encrypt-and-decrypt-data-with-RSA-public-keys.html
یک سایت دیگر سورس همین برنامهالگوریتم RSA به زبان C++ به شیوه ای دیگر
http://stackoverflow.com/questions/9406840/rsa-encrypt-decrypt

دانلود پاور پوینت مقاله در رابطه با الگوریتم RSA به زبان انگلیسی
http://ewubd.edu/~allayear/lecture/The%20RSA%20Algorithm.ppt

جهت اجرای این الگوریتم به صورت عملی و تست ان به سایت های زیر مراجعه کنید
تست این الگوریتم به صورت انلاین

سایت اول
http://logos.cs.uic.edu/340%20Notes/rsa.html

سایت دوم
http://www.strangeattractor.ca/RSAdemo.html
سایت سوم
http://tizhoosh.uwaterloo.ca/Teaching/RSA.htm
سایت چهارم
https://www.cs.drexel.edu/~introcs/Fa11/notes/10.1_Cryptography/RSA_Express_EncryptDecrypt.html
سایت پنجم
 به همراه سورس کد برنامه PHPو تست آنلاین برنامه
http://courses.gdeyoung.com/pages/encryption/rsa.php
این هم دانلود نرم افزاری در زمینه الگوریتم RSA
دانلود نرم افزار

SolidRSA 1.0.0.0

این هم یک نرم افزار دیگر که نمونه ای از الگوریتم RSA است
نرم افزار رمز گذاری به روش RSA
نرم افزار

Total Encryption 1.2

این هم یک نرم افزار دیگر

RSA-Tools 1.3

این هم یک نرم افزار دیگر

RSAmake 1.1.0 Beta

این هم یک نرم افزار دیگر

RSAVisualWin


Click here to download the Windows version


برچسب‌ها: الگوریتم, RSA, رمزگذاری
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:1  توسط مهندس  | 

منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات it

۱) زبان تخصصی (با ضریب ۱) ( ۳۰ سؤال )
۲) مجموعه ی دروس عمومی (با ضریب ۲) ( هر درس ۱۰ سؤال )الف) ساختمان های گسسته
کتاب درس: ساختمان های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش.ب ) ساختمان داده ها
کتاب درس: ساختمان داده ها و الگوریتم ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان داده ها، سیمور لیپ شوتز.
کتاب تست: ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه ی ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.ت ) طراحی الگوریتمکتاب درس: مقدمه ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به
CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی پور.
طراحی الگوریتم، قلی زاده.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.ث ) مهندسی نرم افزارکتاب درس: مهندسی نرم افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).
مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).
تحلیل و طراحی نرم افزار، بنت لی.
مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی گرا، ساش.ج ) شبکه های کامپیوتریکتاب درس: شبکه های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدرام.
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.
کتاب تست: ۳۰۰۰ مسئله ی حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.ح ) مدیریت فناوری اطلاعاتکتاب درس: جزوه ی دانشگاه امیرکبیر.دروس دیگر ( با ضریب ۱ )
۳) هوش مصنوعی ( ۱۰ سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته ی راسل و نوروینگ.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.۴) پایگاه داده ها ( ۱۰ سؤال )کتاب درس: پایگاه داده ها، سی جی دیت.
پایگاه داده ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک های اطلاعاتی، مصطفا حق جو.
اصول طراحی پایگاه داده ها، دکتر روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه داده ها، مقسمی.۵) سیستم عامل ( ۱۰ سؤال )کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه ی پرسپولیس.
تست: سیستم عامل، مقسمی، درس و کنکور.۶) معماری ( ۱۰ سؤال )کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران پژوهش، جلد آبی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:53  توسط مهندس  | 

گزارش گیری از اطلاعات Database با استفاده از Crystal Reports

مقدمه:

 امروزه با توجه به حجم وسیع اطلاعات، استفاده از Database در برنامه ها به جزء لاینفک تبدیل گشته است. حال با توجه به اینکه در زمینه های تجاری (و یا زمینه های غیرتجاری با حجم زیاد اطلاعات) ارائه ی گزارش از این Database ها، امری الزامی در یک نرم افزار و یا یک شبکه است، لازم است که ساختاری مناسب جهت انجام این مهم ایجاد شود.

  سالها پیش متخصصان بعد از ایجاد کامل نرم افزار، مجبور به صرف زمان قابل توجهی (گاهی به اندازه نیمی از زمان ایجاد نرم افزار) برای ساخت و مدیریت این گزارش ها بودند، به خاطر اینکه مجبور می شدند علاوه بر ایجاد اطلاعات گزارش، آنرا (به عنوان مثال) داخل یک صفحه A4 قرار دهند، به صورتی که هم قابل چاپ (بدون هیچ نرم افزار کمکی) باشد، و هم با تقسیم اطلاعات در صفحات پشت سر هم، فرمت و قالب بندی آنها بدون تغییر باقی بماند. طی چند سال اخیر، روش ها و نرم افزار های متعددی از شرکت های مختلف برای حل این معزل و کمک به برنامه نویسان ارائه شد.

 در هیچ زمینه ای، روش های مختلف کامل نیستند و هر کدام مزایا و معایبی دارند. این روشها هم از این قاعده مستثنی نبودند، ولی بالاخره روشی که شرکت فرانسوی Business Objects ارائه داد، توسط مایکروسافت به عنوان یک روش استاندارد در پلتفرم NET. پذیرفته شد، و یک نسخه ی رایگان (و البته با امکانات محدود) از نرم افزار آن که Crystal Reports نام دارد،هم در Visual Studio .Net گنجانده شد. این مطلب را می توانید در فرم اسپلش Visual Studio و در زیر منوی About از Visual Studio مشاهده کنید.


نکاتی که قبل از شروع مقاله باید به آنها دقت کنید :

بحث کامل در مورد Crystal Reports حداقل به 4-3 کتاب می انجامد. این فناوری حتی یک زبان برای خود دارد، و به دلیل کاربرد گسترده، از دو Syntax مختلف تشکیل شده است، تا طیف وسیع برنامه نویسان، با کمترین زمانی که صرف می کنند، بتوانند از  Crystal Reportsاستفاده کنند. البته در این مقاله فقط در مورد نحوه ی استفاده از آن بحث می شود، که البته بحث کامل خود آن نیز به چند مقاله نیاز دارد.

نکته: این مقاله به صورتی نوشته شده است که در صورت نخواندن قسمت های آتی مقاله، بتوانید بدون اشکال از Crystal Reports در نرم افزار هایتان بهره ببرید.

 برای بهره برداری کامل از این مقاله، نیاز به مهارت های زیر دارید:

·          داشتن علم مقدماتی SQL Server

·          آشنایی به یکی از زبان های .NET (البته برنامه های این مقاله به زبان VB.NET نوشته شده است، ولی با توجه به اینکه فهم توابع به کار برده شده، برای درک کامل کد و ترجمه آن به هر زبان دیگری از جمله #C و #J کافی می باشد، برای درک کامل این مقاله، آشنایی به هرکدام از زبان های  NET. برای شما کافی است.)

 نکته: با توجه به حجم مقاله ناگزیرم برنامه را به صورت مر حله به مرحله ( Step By Step ) آموزش دهم.

 

بخش طراحی و استفاده از Wizard :

قست ابتدای این برنامه که همان افزودن Database به پروژه هست، در دو حالت بررسی می شود. (توصیه می کنم بعد از اتمام مقاله برای هر حالت یک پروژه نمونه انجام دهید.)

حالت اول - Database شما قبلا ساخته شده است و شما فقط آنرا به پروژه اضافه می کنید:

با استفاده از گزینه ی Add Existing Item از منوی Project فایل  SQL Databaseخود را به پروژه اضافه کنید. در این هنگام به صورت خودکار صفحه ی Data Source Configuration Wizard باز می شود. نود Tables را باز کرده ، جدولی را که می خواهید گزارش سازی کنید، انتخاب کرده و بر روی Finish کلیک کنید.

 

در این هنگام فایل Database و دیتاست مربوط به آن که شامل جدول مورد نظر است، به پروژه افزوده می شود. (در برخی از موارد به دلیل باگ نا مشخصی در  Visual Studio، باید Visual Studio را بسته و دوباره باز کنید. توصیه می کنم ابتدا مرحله بعد را اجرا کنید و در صورت برخورد به مشکل، این کار را انجام دهید.)

حالت دوم -  Database را در ابتدای پروژه ایجاد می کنید:

یک Database جدید ایجاد می کنید، در این هنگام صفحه ی Data Source Configuration Wizardکه قبلا آن را مشاهده کرده اید، باز می شود.این بار فقط گرینه ی Tables را انتخاب کرده و بر روی دکمه Finish کلیک می کنید. جداولتان را در Database ایجاد کرده، بر روی فایل dbsCrystalDataSet کلیک کرده و سپس جدول مورد نظر را از داخل Server Explorer به صفحه ی نمایش داده شده از dbsCrystalDataSet، Drag and Drop می کنید.

قسمت مشترک -  از این قسمت برنامه در هر دو حالت مشترک است.

 کنترل CrystalReportViewer را از ToolBox به داخل فرم درگ کنید. تا اینجا فرمی مشابه فرم زیر خواهید داشت.

 

در صورتی که پنل Tasks مربوط به CrystalReportViewer1 را مشاهده نمی کنید، بر روی فلش کوچکی که در سمت راست و بالای CrystalReportViewer1 قرار دارد، کلیک کنید. گزینه ی Create a New Crystal Report را از پنل Tasks انتخاب کرده و نامی را که برای فایل گزارش پیشنهاد می شود، تایید کنید. در این هنگام فایلی به نام CrystalReport1.rpt ایجاد شده و صفحه ی Crystal Reports Gallery باز می شود. در این صفحه شما می توانید قالب کلی گزارش را انتخاب کنید. برای برنامه ی ما گزینه های پیش فرض جوابگو هستند، پس تنها بر روی OK کلیک کنید. در صفحه بعد باید Data Source مورد نیاز را انتخاب کنید.

 

 

در لیست Available Data Source ، مسیر Project Data --> ADO.NET DataSets را باز کرده و در دیتاستی که ایجاد کردید، جدول مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه < کلیک کنید، تا جدول به لیست Selected Tables افزوده شود. دکمه Next را انتخاب کنید، تا صفحه ی انتخاب فیلد نمایان شود. نود جدولتان را که داخل لیست Available Fields قرار دارد، باز کنید. کلید کنترل را نگه دارید و فیلد هایی را که می خواهید در گزارشان موجود باشند، انتخاب کنید. بر روی دکمه < کلیک کنید تا فیلد ها به لیست Fields To Display اضافه شوند.

 نکته: قسمت اصلی ویزارد در همین مرحله به اتمام می رسد، ولی در مرحله ی بعد، گروه بندی فیلد ها توضیح داده می شوند. در صورتی که به گروه بندی نیازی ندارید، برای خروج از ویزارد می توانید در همین صفحه بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

بر روی دکمه Next کلیک کنید، تا صفحه Grouping ظاهر شود. یکی از فیلد های  Report Fieldsرا که در لیست Available Fields قرار دارد انتخاب کرده، و بر روی دکمه < کلیک کنید، تا فیلد به لیست Group By افزوده شود.

 نکته: در اینجا ذکر چند نکته ضروری است: اولا: شما می توانید چند فیلد را از نود Report Fields انتخاب کنید. در این صورت گروه بندی به صورت سلسه مراتبی انجام می شود، به این معنا که در صورتی گروه بندی با فیلد (I)ام صورت می گیرد، که بیش از یک رکورد از اطلاعات در یک گروه که با فیلد (I - 1)ام دسته بندی شده است، وجود داشته باشد. ثانیا: شما می توانید یک فیلد از جدولتان را که در نود  Report Fieldsموجود نیست، برای گروه بندی انتخاب کنید. در این صورت با وجود اینکه فیلد انتخاب شده، در جدولتان موجود نیست، ولی رکورد ها بر حسب آن فیلد دسته بندی می شوند.

 کار ما با ویزارد در همین نقطه به پایان می رسد، پس بر روی دکمه Finish کلیک کنید. (در صفحات بعد می توانید اطلاعات دیگری از جمله ُSummarized Fields و Filter Fields را ست کنید و ظاهر کلی گزارش را تغییر دهید.)

 در این لحظه فایل گزارش به پروژه افزوده شده و فایل در Visual Studio نمایش داده می شود.

 

بخش کد نویسی :

 رویداد Load از فرمتان را باز کنید تا چند خطی هم کد بنویسیم:

۱: ابتدا باید مسیر فایل گزارش را در یک متغیر نگهداری کنید: (فرض کنید فایل در شاخه ی D:\Project\CrystalReport قرار دارد.)

 

 Dim strReportPath As String = "D:\Project\CrystalReport\CrystalReport1.rpt"

 

نکته: این کد با اینکه درست است، ولی قابلیت حمل را زیر سوال می برد، چون با تغییر محل شاخه ی پروژه باید این مسیر را عوض کنید.

 برای قابلیت حمل می توانید از کدی مشابه کد زیر استفاده کنید:

 

 Dim strReportPath As String = GetCurrentDirectory.Substring(0, _

           GetCurrentDirectory.Length - 10) & "\CrystalReport1.rpt"

 

که در این صورت باید خط زیر را به ابتدای صفحه کد اضافه کنید:

 

 Imports System.IO.Directory

 

در این صورت اگر بارها مسیر شاخه ی پروژه تغییر کند، در اجرای برنامه اختلالی پیش نمی آید. من تا همین حد از قابلیت حمل را برای شما پیشنهاد می کنم، ولی هنوز هم زمانی که پروژه را Release می کنید، باید کد را به صورت زیر تغییر دهید:

 

 Dim strReportPath As String = GetCurrentDirectory() & "\CrystalReport1.rpt"

 

 

نکته: برای کسانی که می خواهند یک برنامه داشته باشند، عاری از کدی که اشکال مهندسی نرم افزار به آن گرفته شود، کد زیر توصیه می شود:

 

 Dim strReportPath As String = GetCurrentDirectory()

 If strReportPath.Substring(strReportPath.Length - 9) = "bin\Debug" Then

    strReportPath = strReportPath.Substring(0, strReportPath.Length - 10)

 End If

    strReportPath &= "\CrystalReport1.rpt"

 

 

۲: در این قسمت باید یک CrystalDocument بسازید و مسیر فایل را در آن Load کنید:

 

 Dim rptEmployee As New CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument

 rptEmployee.Load(strReportPath)

 

۳: در این زمان یک دیتاست بسازید و اطلاعات جدولتان را در آن قرار دهید (من اینکار را با استفاده از یک تابع انجام دادم، شما می توانید از هر روش دیگری استفاده کنید)، سپس آن را به متد SetDataSource از سند گزارشتان ارسال کنید:

 

 Dim dstData As DataSet = fncGetData()

 rptEmployee.SetDataSource(dstData)

 

۴: در انتها خاصیت ReportSource از کنترل CrystalReportViewer1 را به سند گزارشتان ست کنید:

 

 CrystalReportViewer1.ReportSource = rptEmployee

 

تا اینجا کد رویداد Load از فرم تمام شد، ولی برای این که همه افراد بتوانند برنامه را بدون اشکال اجرا کنند، کد تابع fncGetData هم ارائه می شود: (در این برنامه نام فایل Database، dbsCrystal و نام فایل دیتاست dbsCrystalDataSet در نظر گرفته شده است.)

 

 Private Function fncGetData() As DataSet

     Dim strConn As String = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=" & _

     GetCurrentDirectory.Substring(0, GetCurrentDirectory.Length - 10) & _

     "\dbsCrystal.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"

     Dim sqlConnection1 As New SqlConnection(strConn)

     Dim strQuery As String = "Select * From tblEmployee"

     Dim sqlDataAdapter1 As New SqlDataAdapter(strQuery, sqlConnection1)

     Dim dstData As New dbsCrystalDataSet

     sqlDataAdapter1.Fill(dstData, "tblEmployee")

     Return dstData

 End Function

 

نکته: توجه شود که در این تابع یک dbsCrystalDataSet (نام فایل دیتاستی که ایجاد کردید) ایجاد شده، نه یک DataSet. همچنین در رشته ی strConn در تابع بالا مسئله ی قابلیت حمل به طور ناقص مطرح می شود، که برای رفع این مسئله می توانید از روشی که در رشته ی strReportPath در رویداد Load فرم مطرح کردم، استفاده کنید.

برای استفاده از تابع بالا لازم است خط زیر را به بالای صفحه ی کد اضافه کنید:

 

 Imports System.Data.SqlClient

 

حالا صفحه ی کد شما باید دارای کدی به صورت زیر باشد:

نکته: توجه شود که راه های ساده تری هم برای استفاده از Crystal Reports وجود دارد، که بعضی نیاز به کد نویسی هم ندارند، ولی در این مقاله عمدا این روش آموزش داده شد که بتوانید با کمی تغییر در کد ""Select * From tblEmployee هر گونه فیلتری برای اطلاعات در نظر بگیرید، و عملا نیاز به مراتب کمتری به استفاده از زبان  Crystal Report برای به دست آوردن اطلاعات با یک فیلتر خاص، داشته باشید.

حالا برنامه کامل است آن را اجرا کنید. فرم زیبایی! مانند زیر مشاهده خواهید کرد: (البته پر شده از اطلاعات جدول خودتان)

(گزارش داخل فرم)

 

(فرم متشکل از گزارش)

 

همانطور که در Toolbar موجود در بالای کنترل CrystalReportViewer1 مشاهده می کنید، این کنترل، خروجی دادن اطلاعات به فرمت های مختلف ( از جمله PDF، DOC و XLS ) ، پرینت اطلاعات ، جستجو در داده ها، صفحه پیمایی اطلاعات و حتی زوم کردن بر روی صفحه ( تا 400% و بدون کاهش کیفیت نوشته ها ) را برای شما و کاربر نهایی مهبا می کند.

 

سخن پایانی :

 در مقاله (یا مقالات) آتی ان شاالله (یعنی اگر مقالاتی باشد!) موارد زیر بررسی خواهد شد:

ü        تغییر جزییات گزارش

ü        پرینت ، جستجو ، صفحه پیمایی و خروجی دادن گزارش (با امکانات بیشتر) با استفاده از کد (برای استفاده خود برنامه در زمان اجرا، و نه فقط برای کاربر)

ü        دادن این قابلیت به برنامه، که کاربر قبل از مشاهده گزارش بتواند اطلاعات را فیلتر کند و یا به گزارش پارامتر! ارسال کند.

ü        نحوه ی استفاده از عملگر های خلاصه سازی ( Summary Operators )، مرتب سازی گروه ها ( Group Sort )و مرتب سازی رکورد ها ( Record Sort )

ü        فرستادن یک Formula به گزارش (کاری مشابه فیلترینگ اطلاعات انجام می دهد، البته با امکانات و جزییات گسترده تر)

ü        اجزا و نحوه ی استفاده از زبان خاص مورد استفاده در Crystal Reports (به تنهایی به ۱ یا ۲ مقاله نیاز دارد)

 

 چند مسئله ی کوچک:

·          از اینکه تا اینجا با من همراه بودبد، کمال تشکر را دارم.

·          از اینکه مقاله کمی بیش از حد بزرگ شد، معذرت می خواهم، ولی به دو دلیل این مسئله پیش آمد. اولا: اگر همه ی مقالات در مورد Crystal Report را به همین بزرگی بنویسم، باز هم به ۵-۴ مقاله نیاز داریم! ثانیا: اصولا من کوچک کردن این مقاله را یک نوع کلاه گذاشتن بر سر خواننده تلقی می کنم، و از آنجا که از این مسئله به واقع متنفرم، سعی کردم بر این وسوسه پیروز شوم!!!

·          در ابتدا می خواستم مثل بعضی از دوستان تمام کد ها را به صورت عکس در این مقاله قرار دهم(چون زیباتر به نظر می رسند)، ولی از آنجا که در کشور همیشه آباد ما اینترنت جیره بندی! می شود، دیدم سرعت بارگذاری این صفحه، از زیبایی مهم تر است. به همین خاطر از کسانی که زیبایی برای آنها از محتوا مهمتر است! کمال پوزش را می طلبم!!! 

·          در ضمن در صورت ایراد سوال و یا اشکال، بنده در خدمت دوستان هستم.

 همانطور که می دانید فقط نظرات، پیشنهادات و انتقادات (من این یکی را واقعا دوست دارم، باور ندارید؟ امتحان کنید) شماست که باعث دلگرمی من (به عنوان نویسنده ی یک مقاله ی کوچولو) شده و من را به ادامه این مقاله و ارائه مقالاتی در زمینه های دیگر ترغیب می کند. به خاطر داشته باشید که من هیچ نیازی به ارائه ی این مقالات ندارم، پس با نظرات هر چند کوچکتان نشان دهید که خواهان ادامه این مقاله و مقالات مشابه هستید، چون اگه شما هم نیاز نداشته باشید، آن وقت یعنی هیچ کس به این مقالات نیاز ندارد! و این یعنی اینکه من باید وقتم را صرف کار مفید تری کنم (که به نیاز یک نفر پاسخ مثمر ثمر دهد).

 

Solution این پروژه را که حاوی سورس کد می باشد، می توانید از اینجا دریافت کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 0:15  توسط مهندس  | 

دانلود Voice، کتاب، جزوه، نمونه سؤال و کارنامه ارشد رشته کامپیوتر

– جزوات و فایل‌های صوتی جلسات کارشناسی ارشد پارسه

۱ DVD شامل جزوات و فایل‌های صوتی کلاس‌های مهمی همچون ساختمان داده، طراحی الگوریتم، مدار منطقی و … از آموزشگاه پارس

Voice

کامپایلر ( شاهپوری )
جلسه دوم   قسمت اولقسمت دوم

جلسه دوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم -  دانلود

جلسه هفتم -  دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم – دانلود

جلسه یازدهم ( آخر )  – دانلود

———————————————————————————————–
نظریه زبان و ماشینها ( کارگهی ) 

جلسه اول   قسمت اولقسمت دوم

جلسه دوم – دانلود

جلسه سوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم -  دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

———————————————————————————————–

ساختمان گسسته ( هادی یوسفی )

جلسه اول دانلود لینک اصلاح شد ۲۱/۳/۱۳۸۹

جلسه دوم  دانلود

جلسه سوم  دانلود

جلسه چهارم   دانلود

جلسه پنجم  دانلود

جلسه ششم  دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم  دانلود

جلسه نهم  دانلود

جلسه دهم  دانلود

جلسه یازدهم  دانلود

جلسه دوازدهم دانلود

———————————————————————————————–

زبان تخصصی ( دکتر سعید مظفری )

جلسه اول – دانلود

جلسه دوم – دانلود

جلسه سوم – دانلود

جلسه چهارم – دانلود

جلسه پنجم – دانلود

جلسه ششم – دانلود

جلسه هفتم – دانلود

جلسه هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم ( آخر ) – دانلود

———————————————————————————————–

معماری ( هادی یوسفی )

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم  دانلود

جلسه پنجم  دانلود

جلسه ششم  دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم ( آخر ) – دانلود

———————————————————————————————–

برنامه سازی

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه  سوم – دانلود

جلسه  چهارم قسمت اول -  دانلود

جلسه چهارم قسمت دوم – دانلود

جلسه  پنجم – دانلود

جلسه  ششم – دانلود

جلسه  هفتم – دانلود

جلسه  هشتم – دانلود

جلسه نهم – دانلود

جلسه دهم ( آخر ) – دانلود

———————————————————————————————–

سیستم عامل ( دکتر حقیقت )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه هشتم  دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه نهم  دانلود

جلسه دهم دانلود

جلسه یازدهم دانلود

جلسه دوازدهم دانلود (لینک اصلاح شد ۱۵/۷/۸۹ )

جلسه سیزدهم دانلود

جلسه چهاردهم ( آخر ) دانلود

دانلود جزوه + کل صداهای دکتر حقیقت دانلود ( لینک منبع سایت یادمانه )

———————————————————————————————–

ساختمان داده ( مهندس طورانی ) – پارسه

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم دانلود

جلسه نهم دانلود

جلسه دهم  دانلود

جلسه یازدهم دانلود جلسه آخر

———————————————————————————————–

مدار منطقی ( هادی یوسفی )

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود
جلسه سوم دانلود
جلسه چهارم دانلود
جلسه پنجم  دانلود
جلسه ششم دانلود
جلسه هفتم دانلود
جلسه هشتم دانلود
جلسه نهم  دانلود
جلسه دهم دانلود
جلسه یازدهم ( آخر ) دانلود

———————————————————————————————–

پایگاه داده ( استاد روحانی رانکوهی )

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود
جلسه سوم دانلود
جلسه چهارم دانلود
جلسه پنجم دانلود
جلسه ششم دانلود
جلسه هفتم دانلود
جلسه هشتم  دانلود
جلسه نهم آخر دانلود

———————————————————————————————–

مهندسی نرم افزار دکتر سلاجقه(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

دانلود تمام VOICE ها دانلود ( لینک توسط حمیدرضا )

دانلود Voice ها دانلود ( با تشکر از علیرضا، این فولدر صداها می باشد و علیرضا جان زحمت می کشن بمرور جلسه ها داخل همین فولدر آپلود می کنن )

هوش مصنوعی مهندس رهنمون

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

( فقط ۳ جلسه اول بافی جلسات متاسفانه پیدا نکردم )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

لینک کمکی جلسه اول دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه سوم دانلود ( با تشکر از sara )

 


طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه سوم  دانلود

جلسه چهارم  دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم  دانلود

 


آمار و احتمالات مهندس محبی کیا

( فقط از جلسه ۳ تا ۸ )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

 


هوش مصنوعی دکتر فیلی

( جلسه اول و سوم موجود نیست )

جلسه دوم  دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود


شبکه های کامپیوتری دکتر حقیقت
جلسه اول قسمت اول دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت دوم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت سوم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )
جلسه اول قسمت چهارم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )

 


کتاب

مجموعه لغات ۵۰۴ با توضیح فارسی دانلود

۱۴۰۰ لغت انگلیسی بهمراه معادل فارسی ( علاوه بر لغات ۵۰۴ – لغت معروف انتشارات Oxford رو هم داره ) دانلود

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی دانلود

Natural English Reading And Writing Skills Elementary – Download

The Oxford Dictionary of Slang – Download

تئوری مدیریت قسمت اول – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

تئوری مدیریت قسمت دوم – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

تئوری مدیریت قسمت سوم (پایانی) – دانلود ( خلاصه کتاب رضائیان و الوانی )

رفتار سازمانی قسمت اول – دانلود (خلاصه کتاب رضائیان )

رفتار سازمانی قسمت دوم (پایانی) – دانلود (خلاصه کتاب رضائیان )

جزوه ۱۰۰ تست سیستم عامل پارسه ( البته برای کارشناسی که بعضی سرفصل ها یکی با ارشد  – در کل بد نیست )  دانلود

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر مولایی دانلود

نمونه سوالات بهمراه پاسخ نظریه دکتر مولایی دانلود

ساختمان داده ها  سیمور لیپ شوتز، ترجمه مهندس ایراهیم زاده قلزم  دانلود

این پاور پوینت ها مربوط به درس نظریه زبان ها و ماشین ها ست.

هوش مصنوعی آقای عسگر زاده دانلود

شبکه‌های کامپیوتری /پور محقق / دانلود کتاب

شبکه‌های کامپیوتری / دکتر کریم زادگان / دانلود کتاب

طراحی الگوریتمها /پور امینی / دانلود کتاب

معماری کامپیوتر / عسگری / دانلود کتاب

معماری کامپیوتر / پور محقق / دانلود کتاب

مهندسی نرم افزار ۱ / پور امینی / دانلود کتاب

مهندسی نرم افزار۲ / دکترفراهی /دانلود کتاب

نظریه زبانها و ماشینها /نورانی / دانلود کتاب

هوش مصنوعی / پور محقق / دانلود کتاب

هوش مصنوعی / عسکر زاده / دانلود کتاب

ساختمان داده / آیت / دانلود کتاب


اسلاید های آموزشی جناب دکتر ناصر رضوی
اسلایدهای زبان اصلی ( انگلیسی ) هوش مصنوعی دکتر فیلی دانلود

آزمون

 

سوالات کارشناسی ارشد از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ + کلید دانلود

آزمون تعیین سطح آی تی ۲۵٪ اول پارسه ۸۸ + حل تشریحی دانلود

آزمون تعیین سطح کامپیوتر ۲۵٪ اول پارسه ۸۸ + حل تشریحی دانلود

آزمون تعیین سطح آی تی ۲۵٪ چهارم پارسه ۸۸ + حل تشریحی دانلود

حل تشریحی آزمون کامپیوتر ۲۵٪ دوم پارسه ۸۸ دانلود

حل تشریحی آزمون کامپیوتر ۲۵٪ سوم پارسه ۸۸ دانلود

آزمون ۵۰٪ اول آی تی پارسه ۸۸ + حل تشریحی دانلود

آزمون تعیین سطح کامپیوتر ۲۵٪ چهارم پارسه + حل تشریحی دانلود

آزمون ۵۰٪ اول کامپیوتر پارسه ۸۸ ( بدون جواب ) دانلود

آزمون تعیین سطح آی تی ۲۵٪ دوم پارسه ۸۸ + حل تشریحی دانلود

آزمون تعیین سطح کامپیوتر ۲۵٪ دوم پارسه ۸۸ ( بدون جواب ) دانلود

آزمون تعیین سطح کامپیوتر ۲۵٪ سوم پارسه ۸۸ ( بدون جواب ) دانلود

آزمون تعیین سطح کامپیوتر ۲۵٪ دوم پارسه ۸۸ ( بدون جواب ) دانلود


متفرقه

 

جدول کد رشته و ظرفیت رشته های فنی و مهندسی کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ دانلود

دفترچه راهنمای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹ دانلود


کارنامه

 

نمونه کارنامه رشته مهندسی کامپیوتر :

نمونه کارنامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات :

منبع مطلب: http://arshad89it.blogfa.com

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ساعت 17:26  توسط مهندس  | 

استانداردهای رشته های مهارتی سازمان فنی حرفه ای

برای دریافت استانداردها می توانید روی نام هر یک کلیک کنید

رشته عینک سازی

سازنده فریم عینک

عینک سازی

تراشکاری (دور شیشه عینک)

فروشنده

رشته الکترونیک صنعتی

کارور PLC درجه 1

کارور PLC درجه 2

الکترونیک کار صنعتی

رشته تعمیر تلفن های رومیزی و همراه

طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال

تعمیر کار دستگاه های دورنگار

تعمیرکار تلفن های رومیزی و ارتباط داخلی

تعمیرکار تلفن همراه

رشته تعمیر دستگاه های پزشکی

تعمیر دستگاه های پزشکی و بیمارستانی

رشته تعمیر ماشین های اداری

تعمیرکار ماشین حساب

تعمیرکار دستگاه های فتوکپی

تعمیرکار دستگاه های تکثیر

رشته امور اداری

 

رشته حسابداری مالی

حسابداری عمومی مقدماتی

 کاربر رایانه

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابدار حقوق و دستمزد

رایانه کار حسابداری مالی

رشته بازاریابی

 

رشته سراجی

 

رشته خیاطی لباس زنانه

 

رشته خیاط لباس شب و عروس

 

رشته دوخت های تزئینی

 نازکدوزی زنانه

گلدوزی دستی

گلدوزی ماشینی

تکه دوزی با چرخ

بچه گانه و دخترانه دوز

رشته رودوزی سنتی

رشته ظریف دوز لباس زنانه

 نازک دوزی زنانه

دوزنده پوشاک حمام

روپوش و روبند شابر - کت - پیژامه - سربند - پیش بند

خیاط لباس های کشی

خیاط لباس زیر زنانه

رشته خیاطی و الگوساز رایانه ای

 

رشته تاسیسات بهداشتی ساختمان

تعمیر آبگرمکن دیواری

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

رشته تعمیر دستگاه های گازسوز

تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری

تعمیرکار آبگرمکن دیواری

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

تعمیرکار مشعل گازی

رشته تاسیسات گرمایی ساختمان

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آبگرم درجه 1

لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی آبگرم درجه 2

رشته تاسیسات گازرسانی ساختمان

لوله کش گاز خانگی و تجاری

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی E6

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی E3

رشته تاسیسات حرارتی و برودتی

تعمیرکار آبگرمکن دیواری

تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری

تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

رشته دستگاه های سرد کننده

 

رشته تزئینات داخلی چوبی

درودگری درجه 2

دکوراتیو

رشته کابینت سازی چوبی

درودگری درجه 2

کابینت سازی چوبی

رشته نقشه کشی به کمک رایانه

نقشه کشی صنعتی درجه 2

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

کاربر mechanical desktop درجه 2

رشته مکانیک صنایع

مکانیک صنایع درجه 1

مکانیک صنایع درجه 2

رشته تراشکاری

رشته تعمیر ماشین ابزار

ماشین ابزار درجه 2

ماشین ابزار درجه 1

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی

رشته قالبسازی فلزی

ماشین ابزار درجه 2

قالبسازی درجه 2

ابزار تیزکن

رشته تراشکاری و فرزکاری

فرزکار درجه 2

ابزار تیزکن

تراشکاری درجه 2

رشته تراشکاری CNC

تراشکار درجه 2

تراشکار CNC درجه 2

تراشکار CNC درجه 1

برنامه نویس CNC درجه 2

رشته فرزکاری

فرزکاری CNC درجه 2

برنامه نویس CNC درجه 2

فرزکاری CNC درجه 1

فرزکاری درجه 2

رشته ورقکاری

جوشکاری درجه 2

ورق کاری (نازک کار)

رشته جوشکاری برق

رشته جوشکاری برق و گاز

رشته جوشکاری گاز

جوشکاری گاز درجه 2

جوشکاری گاز درجه 1

رشته بازرسی جوش اسکلت های فلزی

رشته جوشکاری گاز محافظ

رشته سرامیک سازی

سرامیک ساز درجه 1

سرامیک ساز درجه 2

رشته آشپزی و شیرینی پزی

رشته تولید صنعتی فرآورده های لبنی

رشته تولید فرآورده های لبنی

رشته کاربری آزمایشگاه مواد غذایی

رشته نان و شیرینی پزی

رشته ساختمان سازی

کمک بنای سفت کار درجه 2

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

بنای سفت کار درجه 1

رشته نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

نقشه کشی سازه درجه 1

نقشه کشی معماری درجه 1

رشته معماری داخلی ساختمان

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2

نقشه کشی معماری درجه 1

طراح معماری داخلی

رشته بتن کار ساختمان

رشته تعمیر برق اتومبیل

تعمیرکار برق درجه 2

تعمیرکار برق درجه 1

رشته موتور خودرو و برق خودرو

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار برق درجه 2

رشته خدمات فنی خودرو

تون آپ ( تنظیم کار موتور ) درجه 2

تعمیرکار اتومبیل گازسوز درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

سرویس و نگهداری خودرو

رشته تعمیر موتور خودرو

دریل و اره کاری

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

رشته تعمیر خودروهای تجاری

رشته صافکاری و نقاشی خودرو

صافکاری درجه 2

دیل و اره کاری

نقاشی خودرو درجه 2

رشته هنر فرش

طراح نقشه فرش

گلیم باف درجه 1

قالیباف تابلو

قالیباف درجه 1

گلیم باف درجه 2

قالیباف درجه 2

رشته متالوژی

ریخته گر درجه 1

ریخته گر درجه 2

رشته مدلسازی

مدل سازی درجه 1

مدل سازی درجه 2

کارور Autocad

رشته گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای موزه

راهنمای طبیعت گردی

راهنمای محلی

رشته هتلداری

اتاق داری هتل

متصدی البسه در هتل

کاربر رایانه

کارمند پذیره (قرائت آفیس)

متصدی طبقات در هتل

رشته طلا و جواهر سازی

 

 

رشته آبکاری فلزات

رشته برق ساختمان

برقکار ساختمان درجه 1

برقکار ساختمان درجه 2

رشته برق صنعتی

برقکار صنعتی درجه 2

کارور PLC درجه 2

رشته تابلوساز برق

برقکار صنعتی درجه 2

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

رشته تعمیر لوازم خانگی

تعمیرکار لوازم خانگی برقی و حرارتی درجه 1

تعمیرکار لوازم برقی و حرارتی درجه 2

رشته ماشین الکتریکی

 

رشته نصب آسانسور

نصاب و تعمیرکار آسانسور

دریل کاری و اره کاری

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 14:57  توسط مهندس  | 

نرم افزار طراحی دندان مخصوص دندان پزشکان 3DReshaper dental

نرم افزار طراحی دندان مخصوص دندان پزشکان 3DReshaper dental


این نرم افزار برای اولین بار در کشور توسط این وب گاه برای دانلود رایگان عرضه می شود.

این نرم افزار 3d اسکن فراهم می کند.با استفاده از این نرم افزار اسکن های 3 بعدی تهیه کنید.

مخصوص پزشکان دندان و جراحان دندان

قوی ترین نرم افزار روز دنیا برای دستگاه های پروتز دندان

توسعه داده شده این نرم افزار توسط بهترین مهندسین کشور های آلمان- اسراییل و آمریکا

مدل سازی چند ضلعی دندان ها - تقاطع ها خطوط باز و سوراخ ها به صورت دقیق و عملی

کنترل کیفیت بالا در طراحی

 این نرم افزار از ساختار مهندسی معکوس پشتیبانی می کند.

دارای کتابخانه ای بزرگ از انواع مدل های دندان

صرفه جویی وقت و هزینه ها

نسخه دانلود شده در زیر به صورت 1 ماهه است.

دانلود نسخه 32 بیت ورزن 7 بتا با حجم 153 مگابایت

دانلود نسخه 64 بیت ورزن 7 بتا با حجم 163 مگابایت

لینک منبع


+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:20  توسط مهندس  | 

مقبره پیامبران در شهر اصفهان

یوشع
بر طبق نظر برخی از تاریخ‌نویسان حضرت یوشع توسط کوروش از اسارت بختنصر نجات یافت و به ایران آمد.
حضرت یوشع در گورستان تاریخی تخت فولاد اصفهان که قدمتش به پیش از اسلام می‌رسد و در خیابان امام سجاد قرار دارد، مدفون است.
محوطه‌‌ای که یوشع نبی در آن دفن است به لسان الارض معروف است.

لسان الارض مکانی است که می‌گویند هنگام عبور امام حسن‌مجتبی(ع) زمین با امام سخن گفت و آمدن دشمن را به اطلاع آن حضرت رساند.

یوشع بن نون

یوشع از شخصیت‌های تنخ است. بنا به کتاب مقدس وی از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین موسی بود. عبور بنی اسرائیل از رود اردن تحت فرماندهی وی انجام گردید.[۱] صحیفه یوشع نیز منسوب به اوست. او از نسل افرایم فرزند یوسف بود و جزء ۱۲ نفری بود که موسی برای بازرسی سرزمین موعود فرستاد.[۲] و پس از بازگشت به همراه کالیب تنها کسانی در میان بنی اسرائیل بودند که آماده جنگ برای فتح سرزمین موعود بودند. ولی چون قوم از جنگ برای خدا ترسیدند و از دستور خدا سر باز زدند و قصد سنگسار آنها و موسی را کردند خدا آنها را چهل سال در صحرا سرگردان کرد.[۳][۴] و پس از آن از میان ۶۰۰ هزار مرد بالای بیست سال بنی اسرائیل، کالیب و یوشع، تنها کسانی بودند که به کنعان وارد شدند.[۵] مشابه همین داستان بدون ذکر نام یوشع و با اشاره به دو نفری که قوم خود را به جنگ دعوت می‌کردند عینا در قرآن (کتاب دینی مسلمانان) نیز آمده‌است.[۶] البته به عقیده مسلمانان، طبق حدیثی از «محمد بن عبدالله» هم، ضمن یادآوری این مطلب، از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری بنی اسرائیل و نام یوشع بن نون و کالب بن یافنا به عنوان تنها دو نفری که غیر از موسی و هارون دعوت خدا را پذیرفته‌اند سخن رفته‌است.[۷] در قرآن از جوانی که در زمان ملاقات با خضر همراه موسی بوده‌است یاد شده‌است که به عقیده بسیاری از مفسرین اسلام او یوشع بن نون بوده‌است.[۸][۹] همچنین در برخی احادیث نام دیگر یوشع بن نون، ذو الکفل گفته شده‌است که دو بار در قرآن آمده‌است.[۱۰][۱۱][۱۲] در احادیث اسلامی یوشع بن نون از جمله کسانی است که در زمان ظهور مهدی رجعت کرده و مانند عیسی در کنار او خواهد بود. [۱۳]
شعیای نبی
یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل است که نسبتش به حضرت یعقوب می‌رسد. محل سکونت ایشان در بیت‌المقدس بوده و قبل از حضرت زکریا به رسالت مبعوث شدند.
آرامگاه شعیای نبی، جنب امامزاده اسماعیل در حاشیه خیابان هاتف اصفهانی قرار دارد. بر جانب شمالی مرقد شعیای نبی، کتیبه‌ای به خط نستعلیق از دوره شاه سلطان حسین صفوی موجود است که نخستین مسجد بزرگ ساخته شده در اصفهان را مسجد شعیا معرفی می‌کند و نیز حکایت دارد از اینکه مسجد مزبور را ابوالعباس مفتی در دوره خلافت علی بن ابی‌طالب(ع) بنا کرده و آلب ارسلان آن را تعمیر کرده است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 23:36  توسط مهندس  | 

مجموعه آموزش تعمیرات سخت افزار به زبان فارسی + لینک دانلود رایگان فیلم های آموزشی

مجموعه آموزش تعمیرات سخت افزار به زبان فارسی + لینک دانلود رایگان فیلم های آموزشی و گفتمان تعمیر کاران در این تاپیک و بررسی مشکلات و راهنمایی های لازم جهت رفع مشکل

این تاپیک باید با دستور مدیر این سایت شروع بشه چون به بنده گفته بودند نباید لینک دانلود گذاشته بشه و همچنین من می خواستم به صورت کم کم توضیحات و فیلم ها را در سرور فورشرد آپلود کنم و لینک دانلود در این جا بگذارم البته اگر کسی سرور رایگانی سراغ داره که بتونم فایل هایم را در آن جا آـپلود کنم و مدت زمان بیشتری در آن جا بمونه متشکر میشم معرفی کنه
در این تاپیک قصد دارم آموزش های زیر را بدهم

لیست آموزشها :

تعمیر هارد دیسک :

ر این پک آموزشی شما با تعمیر برد هارد آشنا می شوید و چون آموزش به صورت تجربی می باشد شما با هر اندازه اطلاعات می توانید تعمیرات برد هارد را انجام دهید و با نحوه کارکرد سیلندر و طریقه تعویض هد هارد آشنا شوید و می توانید هارد های خراب را احیا نمایید
تعمیر پردازنده و چیپ ها :
در این مجموعه آموزشی جایگزینی پایه های شکسته یا کند شدن CPU را فرا می گیرید و به راحتی می توانید CPU خراب را احیا کنید.

تعمیر مادربورد :

حوه تعمیر و عیب یابی و رفع مشکل انواع مادر بورد ها را فرا می گیرید و به راحتی می توانید مادر بورد های خراب را تعمیر کنید آموزش تعویض چیپ شمالی و جنوبی.

تعمیر مانیتور

مجموعه اول: به صورت آماتور و برای استفاده عموم و در بر گیرنده انواع ایرادهای متداول مانیتور و تعمیر انواع ایرادها از جمله مات بودن تصویر- زیاد کردن نور لامپ – جمع شدن تصویر از بغل و بالا – تنظیم رنگ و آشنایی با دیگر مشکلات مانیتورهای موجود.
مجموعه دوم: شامل تعمیرات تخصصی مانیتور های معمولی و LCD می باشد که مجموعه ایست کامل هم برای استفاده عموم و هم به صورت تخصصی برای همکاران و متخصصان امر.

تعمیر کارت گرافیک :

در مجموعه VGA شما با عملکرد کارت گرافیک آشنا شده و به ایراد های متداول آن پی می برید از جمله شطرنجی شدن تصویر و ندادن تصویر…

تعمیر موس و کیبورد :

این مجموعه کاملأ به صورت تجربی است و حتی افراد با اطلاعات کم نیز می توانند پس از دیدن این مجوعه به راحتی تعمیرات موس و کیبرد را انجام دهند. این پک برای عموم پیشنهاد می شود.

تعمیر پاور:

پک پاور مجموعه ایست بسیار ساده که آشنایی با پاور و طرز کار آن را بازگو میکند و به صورت بسیار ساده آموزش میدهد رفع ایراد می نماید و با دیدن این مجموعه می توانید پاورهای خراب را به راحتی تعمیر کنید و پاورهای نویزدار و ولتاژدار را تشخیص داده و نقص آن را برطرف کنید.

تعمیر درایو نوری :

مجموعه ایست کامل دربردارنده تعمیرات درایور از جمله ایرادهای نخواندن CD- رایت نشدن CD- روشن نشدن درایو – مشکل در بیرون آمدن درب – سوختگی در برد – تعمیر برد و تعویض IECو کنترولر…


 

دوستان عزیز توجه کنید این مجموعه شامل 20 عدد سی دی هست به زبان فارسی که من قصد دارم آن ها را آپلود و در اختیار شما بگذارم و این را هم بگویم برای اولین بار در کشور چنین آموزشی برای دانلود رایگان قرار داده می شود
سطح آموزش ها از مبتدی تا پیشرفته هست و خیلی از تعمیر کاران هم از این آموزش استفاده کرده اند
لازم به ذکر هست هر یک از سی دی ها حجمی برابر با 650 مگابایت دارد که من توسط کانورت کردن آن ها و عملیات فشرده سازی حجم آن ها را به 31 مگابایت تغییر حجم داده ام
لینک دانلود هر سی دی را من در تاپیک های جداگانه همراه با توضیحات قرار می دهم
آموزش تعميرات =هارد ديسك و مادربرد و تعويض چيپ شمالي و جنوبي تعميرات سي دي رام و دي وي دي رايتر
تعميرات كيبرد و موس و كارت گرافيك و پاور كامپيوتر آموزش اسمبل كردن قطعات كامپيوتر هاي روميزي و لپ تاپ
تعمير مانيتور اين مجموعه بي نظير 20 ساعت آموزش دارد
جدا كردن قسمت هاي مختلف لپ تاپ-تعمير باتري- تعمير آداپتور-تعمير پاور جك-تعمير و باز و بسته كردن لپ تاپ هاي (
Sony-panasonic-dell-hp-campaq-gateway-toshiba-acer) جا زدن قاب پشت-تعويض كيبرد و سي دي رام و ارتقا رم مموري تعويض lcd تعمير تاچ پد تست هارد ديسك
 
دانلود سی دی اول آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتردر این سی دی که گام اول برای تعمیرات محسوب می شود شما با نحوه اسمبل کردن قطعات کامپیوتر های رومیزی اشنا می شوید و چگونه قطعات را داخل کیس ببندید
دانلود لینک از سرور فورشرد فرانسه با حجم 31 مگابایت در لینک زیر
computer.exe - 4shared.com - online file sharing and storage - download
 
http://www.4shared.com/file/O0UmqIwv/computer.html


عکسی از این فیلم آموزشی
 
دانلود سی دی دوم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتردر این سی دی شما با دستگاه هیتر آشنا می شوید و با جزییات آن آشنا خواهید شد و یاد می گیرید از این دستگاه به چه شکل استفاده کنید
دوستان عزیزی که از اینترنت پر سرعت خانگی بهره می برند به راحتی می توانند تمامی سی دی های اموزشی که من در این تاپیک قرار می دهم دانلود کنند ولی کسانی که با دانلود این لینک ها مشکل دارند می توانند با ایمیل من به نشانی navidnavid91@yahoo.com ارتباط برقرار کنند و با پرداخت هزینه ای به حساب من که به آن ها می دهم سی دی ها را از من در قالب 3 دی وی دی با کیفیت اصلی خریداری کنند در ضمن تمامی سوالات خودتون را هم از طریق آیدی یاهو من به نشانی navidnavid91 می توانند پبرسند
در ضمن در همین تاپیک بعد از قرار دادن لینک ها من نکات ضروری را هم خواهم گفت و جوابگوی سوالات شما خواهم بود در مورد تعمیرات سخت افزار.

دانلود لینک آموزشی = hiter-fix.exe - 4shared.com - online file sharing and storage - download
http://www.4shared.com/file/WH-6B2by/hiter-fix.html

عکسی از این سی دی آموزشی


دانلود سی دی سوم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با دستگاه مولتی متر دیجیتالی آشنا خواهید شد و طرز استفاده از آن را فرار خواهید گرفت توسط این اموزش شما می توانید یاد بگیرید که چگونه با مولتی متر مقاومت ها و خازن ها و فت ها را تست کنید
http://www.4shared.com/file/bsHntHgg/ohmmetr-fix.html
انلود سی دی چهارم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با ابزارهای کاربردی مثل هویه روغن فلاکسی و انواع پنس و قلع کش و طرز استفاده از دستبند ضد الکتریسیته ساکن و نحوه استفاده کردن از آن آشنا خواهید شد

http://www.4shared.com/file/-oQUBUoy/pans-fix.html
دانلود سی دی پنجم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن انواع کارت گرافیک و رفع مشکلات ان ها اشنا خواهید شد همچنین با تعمیر کردن سی پی یو و لحیم کردن پایه های سی پی یو آشنا خواهید شد
http://www.4shared.com/file/7o-HuIBw/vga-cpu-fix.html
انلود سی دی ششم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن پاور برق کامپیوتر آشنا خواهید شد و فرا می گیرید چه عیب هایی می تواند از پاور کامپیوتر باشد و چگونه خازن های خراب شده را جایگزین و لحیم کاری کنید و چگونه با مولتی متر فت ها و ترازیشتور ها و دیود ها را چک کنید و از سالم بودن آن ها مطمین شوید البته شایان ذکر می شوم در این باره باید یک سری نکات را هم بدانید که من در تاپیک های بعدی برایتان خواهم گفت .آموزش تعمیرات پاور کامپیوتر به صورت تصویری و فیلم
http://www.4shared.com/file/zYTJF7lP/powerfix.html
انلود سی دی هفتم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن هارد دیسک آشنا خواهید شد. آموزش تعویض سیلندر هارد و صفحه دیسک و هد خواندن هارد و اموزش تعویض برد هارد آشنا خواهید شد چرا هارد شما کراش می کند و صدای تق تق می دهد آموزش تعویض ای سی های آسیب دیده هارد
http://navidnavid91.persiangig.com/hardfix.exe
دانلود سی دی هفتم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن
سی دی رام ها و سی دی رایتر ها و دی وی دی رایتر ها آشنا خواهید شد و می توانید مشکل باز نشدن درب دی وی دی رایتر ها و سی دی رایتر ها را برطرف کنید و چگونگی تعویض اپتیک و ریبون ها و تعویض آی سی های سوخته آشنا خواهید شد
http://navidnavid91.persiangig.com/cd-dvd -rom-fix.exe
دانلود سی دی نهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن
موس و کیبرد آشنا خواهید شد و با نحوه عملکرد موس و چگونگی رفع مشکلات موس آشنا خواهید شدhttp://navidnavid91.persiangig.com/mousefix.exe
دانلود سی دی دهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن
اسپیکر ها و چرا در بعضی مواقع اسپیکر شما خروجی صدا ندارن و رفع مشکلات آن ها آشنا خواهید شد نمونه کار تعمیر اسپیکر های مارک پر مصرف میکرولب و فراسو می باشدآموزش تعمیر ساب بافر و آمپیلی فایر دستگاه
http://navidnavid91.persiangig.com/speakerfix.exe
دانلود سی دی یازدهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
در این سی دی شما با تعمیر کردن مانیتور آشنا خواهید شد (( چرا مانیتور شما روشن نمی شود ))
http://navidnavid91.persiangig.com/fixmonitor.exe
دانلود سی دی دوازدهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر (تعمیرمادربرد قسمت اول)
در این سی دی شما با تعمیر کردن مادربرد آشنا خواهید شد چگونه یک مادربرد کار می کند و چگونه با استفاده از کارت دبا گر عیب اصلی در مادربرد را آشکار کنیم چگونه اسلات های رم را لحیم کنیم چگونه پایه های سوکت سی پی یو را تعمیر کنیم و لحیم کنیم چگونه پورت شمالی و جنوبی مادربرد را لحیم کنیم و رفع ایراد کنیم و چگونه پورت مانیتور و دیگر پورت ها را تعمیر و باز سازی کنیم چگونگی آبدیت بایوس با دستگاه آبدیت بایوس انجام دهیم و چگونگی تعویض و جدا کردن و لحیم کردن آی سی های مادربرد و مشکلات آن ها آموزش تعویض چیپست های مادربرد و پورت های مادربرد
http://navidnavid91.persiangig.com/main-fix.exe
دانلود سی دی سیزدهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر (تعمیرمادربرد قسمت دوم)
در این سی دی شما با تعمیر کردن مادربرد آشنا خواهید شد چگونه یک مادربرد کار می کند و چگونه با استفاده از کارت دبا گر عیب اصلی در مادربرد را آشکار کنیم چگونه اسلات های رم را لحیم کنیم چگونه پایه های سوکت سی پی یو را تعمیر کنیم و لحیم کنیم چگونه پورت شمالی و جنوبی مادربرد را لحیم کنیم و رفع ایراد کنیم و چگونه پورت مانیتور و دیگر پورت ها را تعمیر و باز سازی کنیم چگونگی آبدیت بایوس با دستگاه آبدیت بایوس انجام دهیم و چگونگی تعویض و جدا کردن و لحیم کردن آی سی های مادربرد و مشکلات آن ها آموزش تعویض چیپست های مادربرد و پورت های مادربرد
http://navidnavid91.persiangig.com/mainfix2.exe
دانلود سی دی چهاردهم آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر (تعمیرمادربرد قسمت سوم آخرین قسمت)
در این سی دی شما با تعمیر کردن مادربرد آشنا خواهید شد چگونه یک مادربرد کار می کند و چگونه با استفاده از کارت دبا گر عیب اصلی در مادربرد را آشکار کنیم چگونه اسلات های رم را لحیم کنیم چگونه پایه های سوکت سی پی یو را تعمیر کنیم و لحیم کنیم چگونه پورت شمالی و جنوبی مادربرد را لحیم کنیم و رفع ایراد کنیم و چگونه پورت مانیتور و دیگر پورت ها را تعمیر و باز سازی کنیم چگونگی آبدیت بایوس با دستگاه آبدیت بایوس انجام دهیم و چگونگی تعویض و جدا کردن و لحیم کردن آی سی های مادربرد و مشکلات آن ها آموزش تعویض چیپست های مادربرد و پورت های مادربرد
http://navidnavid91.persiangig.com/mainfix3.exe

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:16  توسط مهندس  | 

فصل پنجم فیلم بسیار زیبای فرار از زندان در حال تولید است

فصل پنجم فیلم بسیار زیبای فرار از زندان در حال تولید است

PRESON BREAK SEASON 5

فرار از زندان فصل پنجم

اگر لینک دانلود گیرم بیاد براتون در همین وب لاگ می گذارم

مایکل نمرده است

فصل 4 که با مرگمایکل تمام شد و لی مایکل نمرده است زنده است

دوباره می خواهد فرار کند

و بار دیگر سارا به زندان می افتد

فصل پنجم قرار است در سال 2012 رو نمایی شود

تیزار فصل پنجم را از لینک زیر دالنود کنید

تیزار اول فصل ژنج

http://dc172.4shared.com/download/iNUIpAvG/YouTube_-_Prison_Break_New_Sea.flv?tsid=20111128-015001-8f8317d0

تیزار دوم فصل پنج

http://dc265.4shared.com/download/Q2HyS5Ix/YouTube_-_Prison_Break_-_Seaso.flv?tsid=20111128-015711-9cbce7f1

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 5:44  توسط مهندس  | 

فهرست کامل کلیه مقالات موجود در انجمن مقالات P30World مــقــالات


فهرست کامل کلیه مقالات موجود در انجمن مقالات P30World  مــقــالات با تشکر از R£ɀД عزیز دوستان تمامی مقالات زیر در فایل زیر و بصورت CHM برای استفاده ی شما دوستان آپلود شده هست لینک های دانلود :  لینک مستقیم قسمت اول - لینک مستقیم قسمت دوم لینک رپید قسمت اول - لینک رپید قسمت دوم لینک easyshare قسمت اول - لینک easyshare قسمت دوم ارسال نظر , نظرات ارسال شده   کرک: از آغاز کراکينگ تا کراکينگ پيشرفته(کراکينگ اينترنت ~~~>Unix) و در نهايت نحوه کراک کردن آموزش كرك ديكشنري تك تاز روشهاي Crack در PC و (PDF+) آموزش ساخت كرك (CRACK ) در 11 درس 100 tutorials براي يادگيري کرک كرك چيست و چه كاري انجام ميدهد ؟ تفاوت هاي هك و كرك! هنر هشتم: كرك كردن برداشتن محدوديت زماني نرم افزار هايterial(کرک همه نرم افزار ها) يک قفل شکني ساده ( كرك ) يكي از شيوه هاي كرك نرم افزار معرفی کاملی در مورد برنامه های مورد استفاده کرک آموزش کامل کرک و فعال کردن برنامه power dvd 7.0 به همراه فایل های مورد نیاز کپی کردن اطلاعات سی دی های قفل دار بر روی هارد دیسک آموزش اکتيو کردن فتوشاپ به صورت فارسي و گام به گام+کيجنهك -امنیت - ويروس - SPYAWRAE : آموزش هك از پايه شناخت و كنترل Spyware چگونه هکر خود را شناسايي کنيم ؟! بررسي حملات D.O.S پراکسی سرور و کاربرد پراکسی در امنیت امنيت بيشتر براي سيستم‌ها ترفندهاي هكري ترفندهاي هكري ابزارهاى Hack (نكاتى در مورد Backorifice) آشنائی با محتويات فعال و کوکی توصيه هائی برای کاهش Spam جايگاه نرم افزارهای ضدويروس روش‌های پیشگیری از ویروس‌ها و کرم‌هایی که از طریق شبکه منتقل می‌شوند راه اندازي سرور وب تحت ويندوز و فراهم نمودن شرايط امنيتي لازم در مقابل نفوذگران بررسي چگونگي مبارزه با ويروس Sasser مشكلي به نام Folder.htt و Desktop.ini {{ بررسي بهترين ابزارهاي ضد اسپم }} امنیت در تولید نرم افزارها ویروس جدید هوشمند در ایران !! مواظب باشید!!! سيستم های ايمنی رايانه : طراحی يك سيستم ايمنی با الهام از موثرترين سيستم ايمنی دنيا معرفي سه كرم اينترنتي Mydoom.AEو Zar.A , Bropia.A طرز تهیه ی یک ویروس بی آزار Spam چيست؟ و چگونه به ما ضرر مي رساند....... SpywareNo بدافزار جديدي كه اخاذي مي كند مقایسه تشخیص نفوذ و پیش گیری از نفوذ در اینترنت هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم 802.11 اشنایی با انواع برنامه های جاسوسی و مخرب مقايسه انواع ضد ويروس (بررسي وشناخت روش هاي محافظت وايمني) آشنايي با كار ويروس‌ها در راستاي ويروس زدايي تست فايروالها اموزش ويروس نويسي اين پروكسي هاي خطرناك ... ! نفوذ به سيستم قرباني از طريق NetBios راهنماي سريع حملات رايج در شبكه و وب ويروسهاي كامپيوتري:خدمت يا خيانت؟ SMB Hacking يا حمله به پورت 445 مقاله خواندني استفاده از ابزار حمله Framework 10 توصیه برای ویروسی نشدن Rootkit افزایش امنیت به میزان 80 درصد معرفي ويروس w32.jeefo ساخت ويروس Flicker آنتی ويروس خود را به مبارزه بطلبيد! آموزش بوت کردن در ياهو نحو يه ساخت ويروس Blaster سورس كد كرم بلاستر -- Blaster معرفی tarpit (نوع خاصی از honeypot ها) قابل توجه صاحبان وب سایت ها معرفی روش هايی که توسط اونها قربانيتون رو هيچ وقت گم نميکنيد!!!!!!! چند تا روش خيلی توپ واسه هکر های تازه کار آموزش يافتن سايت های ***** شکن از طريق گوگل ليست تقريبآ كاملي از war-game هك كردن وب از طريق باگ wcx_ftp.ini هك سرورهاي Asp به وسيله باگ موجود در Mssql هک کردن پسوورد admin -روش كرك SaM پسورد مرجع های مناسبی برای SELinux هک کردن افراد از طريق لينک دادن آشنایی با حملات pharming آموزش هک سايت با اين روش حال کافی net ها رو اساسی بگيريد نحوه رجيستر كردن نورتون آنتي ويروس 2004 برداشتن محدودیت زمانی نرم افزار هایterial(کرک همه نرم افزار ها) آشنايي با كاربردهاي Botnet بررسي ويروس Yusufali.B اولين ويروس بومي ايراني + روش پاکسازی آموزش كامل هك از بوت كردن تا نفوذ به سيستم قرباني مرجع كامل ضد امنيت شبكه ¤¤¤ 1224 صفحه به زبان فارسي ¤¤¤ چگونه فايلهاي هك را شناسايي کنيم؟ امنيت اطلاعات با استفاده از بيومتريک مدرسه هكرها !!!!! !!!افشای اطلاعات!!! !!!مركز عمليات امنيت شبكه!!! زبان هكرها حذف کرم W32.Blaster.Worm چگونه هك نشويم هك پسورد ويندوز xp pdf امنیت تجهیزات شبکه افزایش امنیت به میزان 80 درصد Snort، نمونه‌ای از یک ابزار تشخیص نفوذ شبکه‌ای امنیت در کافی نت ها امنيت برتر در سرورهاي Apache SQL Injection in SQL Server ( يكي از شيوه هاي هك ) امن سازي Windows server 2003 اكسپلويت چيست ؟ 10 نکته برای حفظ امنیت مباحثي پيرامون حملات عدم پذيرش سرور - Dos Attack امنيت سرور ديتابيس MySQL چگونگي اجراي فايلهاي اجرايي از داخل صفحات Html مرجع کامل معرفی ویروس ها بهترین تنظیمات برای آنتی ویروس Nod32 دانلود كتاب گوگل هك - GoogleHackersGuide مقالات : رمزنگاري , کلیدها در رمزنگاری,شکستن کلیدهای رمزنگاری و الگوریتم Md5 در PDF کلیدها در رمزنگاری شکستن کلیدهای رمزنگاری مقاله اي درباره الگوریتم Md5 تغيير IP و حفظ خود از حملات DoS چگونگي كار با shell script ها در Local Hacking راهنماي استفاده از گوگل براي هكر ها اموزش ديسکانکت کردن اتوماتيک از اينترنت يا شبکه(ساده و تست شده) امنیت در تولید نرم افزارها طرز استفاده از برنامه achilles در نفوذ آموزش نوشتن ماکرو ویروس امنیت در شبکه‌های بی‌سیم - Wireless تروجان ها چگونه كار مي كنند ؟ اسپم چیست؟ آشنائی با رمزنگاری باگ هاى مرورگر فایرفاکس تا چه حد داراى اهمیت هستند راهنمای مجموعه امنیتی Zone Alarm رمزنگاری انتخاب و محافظت از کلمات عبور تست امنیت اطلاعات برای مدیران امنیت در ابزارهای بلوتوث چرا آنها هک می شوند؟ بررسی شیوه ی بکار رفته در نفوذ به سایت پرشین بلاگ پنجره آسیب پذیری، دلیلی برای هک شدن Keylogger ابزاری برای جاسوسی Honeypot ها آشنایی با ping و tracert Tftp چیست؟ + آموزش استفاده از Tftp بستن درگاه ها بدون استفاده از حفاظ کتاب Hacking Exposed نسخه فارسی ( PDF ) کرکینگ ( آموزش فارسی ) - Unpacking کامل پکر y0da 1.3.3 و نحوه کرک کردن CrackMe! مجموعه کتاب های بعضا نایابی در زمینه امنیت یافتن یوزر پس از سرور های ای میل و ftp امنیت برنامه های وب phishing یا دزدی هویت اطلاعات اساسی در مورد password اطلاعات اساسی در مورد ویروس Snort ، نمونه‌ای از یک ابزار تشخیص نفوذ شبکه‌ای معرفی برنامه Nmap Scaner هک ویندوز Xp و 2000 بدون نیاز به ارسال فایل چگونه بدون داشتن آنتی ویروس از ورود ویروس ها به کامپیوترمان جلوگیری کنیم؟ فوت و فن های آنتی ویروسها انواع حملات توسط هکر ها سری مقالات رد پا گم کردن دیگر کسی نمیتونه پسورد ایمیلتان را به دزده (تضمینی) ایجاد محیطی امن و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به پست الکترونیک نحوه از بین بردن تروجان ها ، ویروس ها و ... مبانی امنیت اطلاعات آموزش هک در 14 جلسه سریعترین روش پیدا کردن pass ادمین ((خود خود پسورد)) با روشی بسیار ساده از عدم نصب keylogger بر روی سیستمتان توسط خانواده مطمئن شوید روشی ساده که در گذشته برای هک کردن و بدست آوردن آدرس ایمیلی که گرفته شده استفاده میشد با خصوصیت سه ویروس و بدافزار مطرح اینترنتی آشنا شویم ارزیابی امنیتی سیستم عامل ویندوز چگونه بدون استفاده از آنتی ویروس و بدون کاهش سرعت آلوده نشویم یک تروجان با حال مقالاتی در زمینه هک چگونه کامپیوتر خود را قفل کنید؟ آشنایی با دیواره آتش Firewalls روش های مختلف هک کارت اینترنت و ISP ها رد پاهای به جا مانده از شما در اینترنت را مدیریت کنید! یک ویروس برای فرمت کردن درایو C کافی نت یا شخص مورد نظر افزایش امنیت در اینترنت به میزان 80 درصد دیواره هاى آتش (Firewall) چیستند؟ ویروسی شدن در 20 دقیقه ! امنیت پیغام‌های الکترونیکی مفاهیم و اصطلاحات پایه ای در مبحث رمزنگاری اطلاعات (Hashing) دفاع چند لایه‌ای در مقابل ویروس‌ها تاریخچه‌ی جهانی هک کردن از سال 1971 تا 2003 کالبد شکافی ویروس Document(Ya Hossein) ، اولین ویروس ایرانی نرم‌افزارهای جاسوسی چگونه شما را کنترل می‌کنند هک EasyCafe در دو سوت! آموزش کامل پاک کردن تروجان optix pro 1.31 از روی کامپیوتر Ip خود را قفل کنید (100%) لبه تاریکی: سرقت هویت دیجیتالی و سرقت دیجیتالی هویت مخفی کردن پسوند فایل های آلوده آموزش : هک و برخی نرم افزارهای مورد نیاز پرداخت را به انگشتان خود بسپارید (مربوط به امنیت) ویروس جدید یاهو مسنجر کدگزاری بر روی پسورد آموزش : چگونه در چت فایل های سرور و خطرناک را بشناسیم ؟ Spam چیست ؟ هک کردن از طریق داس حمله از طریق smb به صورت Pdf آموزش ساخت ویروس های قوی و کشنده پاک کردن حرفه ای اطلاعات بررسی سیستم های امنیتی - اطلاعاتی Issaf فیشینگ چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟ تنها راهنمای واقعی هک برای مبتدیان بازگرداندن کلمات عبور هک شده ویندوز بعنوان فایروال هک سرور pdf سیستم رو ضد هک کنید ! ساخت ویروس صفحه کلید 3 مقاله در مورد هک ، امنیت و شبکه آموزش هک وبلاگ آشنایی با حملات Xss و هک کردن سایت آموزش هك سايت با استفاده از MySpeach Portal مقالات پي دي اف در باره كپي رايت و حق و حقوق در رايانه ده نكته در مورد امنيت شبكه‌ هاي بي سيم نگاهي به پديده هک در تلفن همراه آموزش هك آي دي آموزش ساخت ويروس بدست آوردن پسورد اکانتهاي ويندوز ترفندهاي ضدجاسوسي چگونه فایل های *.exe را تغییر دهیم؟ ربع قرن پس از تولد اولین ویروس رمزهای عبور : امنیت بیشتر چرا نرم افزار نباید مالک داشته باشد؟ قفل‌های سخت افزاری و نرم افزاری پسوردي كه هرگز هك نمي شود Nmap چیست؟ پايگاه SAM و روشهاي بدست آوردن پسورد در حالت Local به زبان ساده نرم‌افزارهاي جاسوسي چگونه شما را کنترل مي‌کننداينترنت و وب : كنترل استفاده از اينترنت آشنايي با BCC و مزايای استفاده از آن 40 نکته فوق العاده از اینترنت اکسپلورر 149 رمز و راز از اينترنت اكسپلورر (IE6) آموزش تنظيمات Internet Explorer واي كه اين IE چقدر ترفند پذيره؟؟؟ چه کسانی از اینترنت پول درمی آورند؟ نصب و پیکربندی سرویس‌دهنده وب آپاچی خنثي كردن ممنوعيت راست كليك در سايت ها Anon Email Sender آشنايي با دو شاخص مهم شبکه، پهنای باند و ميزان تاخير ايجاد يک اتصال dial-up بهتر!!! نحوه ترجمه اسامی Domain توسط DNS نحوه ذخيره و نگهداری Domain names حفاظت کامپيوتر قبل از اتصال به اينترنت کامپيوتر خود را بهتر بشناسيم : سرويس گيرندگان Email زير ساخت اينترنت در باره راهبرى اينترنت واژه هاي اينترنتي که هر کاربر اينترنت بايد بداند چگونه ايميل فارسي بنويسيم - Unicode يونيكد چيست؟ -- Unicode داشتن يك ايميل pop3 ازطريق yahoo معرفي سايتهاي مختلف يک ترفند ایجاد ارتباط با mysql IP چيست؟ فـــــــرستادن 25 مگابایت فایل به ایمیل توسط FastSend و (PDF+) اسرار و ترفندهاي بهينه سازي صفحات براي موتورهاي جستجو باتنظیمOutlook Express از ورود ویروس جلوگیری کنید و (PDF+) فعال کردن قابلیت POP3 برای پست الکترونیکی Gmail گشت و گذار و جستجو در وب از طريق E-Mail (معرفي امكانات سايت Web2Email.com ) چگونه يك فايل را آپلود كنيم؟ بي پايان كردن اعتبار كارتهاي اينترنت كاملترين مرجع خطا مودم همه چیز درباره صندوق پست صوتی استفاده از 100 درصد پهناي باند در ويندوز XP هفت روش براي حرفه اي براي ايجاد رمز عبور در ياهو افزايش اعتبار كارت اينترنت شما (كارت 5 ساعته بخريد بعد..) آشنايی و کار با فرمان Ping استفاده و کار با فرمان Netstat چگونه می توانم آدرس IPی خودم را پيدا کنم؟ پروکسی و ***** چیست ؟ چگونه مي توانم آدرس IP فردی را پيدا کنم؟(روشي براي هك كردن ) آشنایی با پورت 110 مقابله با ويروس سايت Free Serials نحوه تنظيم thunderbird برای Gmail آموزش اينترنت به صورت مرحله به مرحله اوركات و جامعه ايرانى آناتومی یک موتور جستجوگر بالا بردن امنيت سيستم هاي رايانه اي در هنگام استفاده از اينترنت و پست الكترونيك 10 راه آسان براي مبارزه با هکرها ساختمان آدرس هاي اينترنتي را بشناسيد. شنايي با انواع خطوط اتصال به اينترنت رهایی از AZESearch چگونگی آپلود عکس در imageshack آشنايي با سيستم هاي IDS ورود و استفاده امن از ایمیلهای YAHOO اموزش ip آشنايي با چند سايت كرك برنامه ها الكارت چيست؟؟ Proxy Server چیست ؟ دریافت فایلهای RM ، SWF و DOC و MOV و... از سایتها به سادگی مفاهيم پروتکل TCP/IP در شبكه آشنايي با زير ساخت اينترنت لیست ایمیل های رایگان با ظرفیت های بالا شبکه اترنت (Ethernet) چيست؟ آشنايي با Netstat 13 روش براي بالا بردن امنيت در ياهو علامت @ از كجا آمده است؟ ده درس مهم که در زمينه تجارت اينترنتي GMail فارسی تر از همیشه کاملترین مرجع خطاهای مودم TCP و UDP چيست؟ خلاصه پروتکل‌های مرتبط با E-mail و (PDF+) Hackers Scripts (یک مجموعه کامل در زمینه هک که از تاریخچه تا آخرین نرم افزارها و آموزشها رو در بر داره) مفاهيم شبكه1 مفاهيم شبكه 2و (PDF+) آموزش جامع و كامل اينترنت روش پيدا كردن موزيك و mp3 از طريق گوگل گرفتن سریال نامبر برنامه ها مستقیمآ از گوگل نكاتي براي جستجو در اينترنت ارسال ايميل هاي حجيم پیدا کردن کتاب و هر چیزی در گوگل از تمامي خصوصيات premium سايت rapidshare.de استفاده كنيد اموزش ايجاد وب سايت ( وبلاگ ) در Persiangig به همراه چگونگي اپلود فايل ها لايحه قانون جرايم رايانه‌اي - تيرماه ۱۳۸۴ Voip چيست؟ با كنفرانس ويدئويي آشنا شويد شش نشانه يك دامين خوب زمانبندی قرارملاقاتها با outlook بررسی مزایا و معایب مرورگرهای تاپ دنیا در اواخر سال 2005 مجموعه دايره المعارف It رفع يك Bug برای اینترنت اکسپلورر معماري سرويس گرا Service Oriented Architecture چیست؟ معرفي 3 فايروال مناسب Rss مسائل نه چندان ساده‌ای را در عرصه تبليغات آن‌لاين در پی دارد مقصد: Ip پيشرفته ايده آل معماري سرويس‌گرا چيست؟ يافتن لينک مستقيم براي Download اصطلاحات چت - Chat ماكرو چيست؟ JDBC Scripting به چه معناست؟ >>WiMAX چيست؟<< چند نکته برای افزایش سرعت بارگزاری صفحات وب (استفاده از Css و...) !!!???خطرات كوكی‌ها؟؟؟!!! استفاده از تكنولوژی Wafs برای تماس‌های راه دور چگونه سرعت و كيفيت خطوط Adsl را آزمايش كنيم؟ اموزش ياهو 360 ...Yahoo! 360° دیدن وب کم های فعال اینترنتی از طریق گوگل کتاب آموزشی: SAMS Teach Yourself HTML and CSS in 24 Hours, 7 Edition مجموعه دايره المعارف IT بروز كردن سايت‌وب‌ از طريق Email(تصويري) از پس شانه گوگل (ورود به هر سایتی که گوگل به آن وارد می شود) جاستین فرنکل، یک خالق در دنیای دیجیتال چطور از تجسس موتورهاي جست‌وجو در امان بمانيم؟ راه اندازي سرور وب تحت ويندوز مقاله ای كامل در مورد PageRank گوگل از مدرسه وب آموزش كامل نحوه اسناده از Cpanel براي وبمستر ها تاریخچه اینترنت Rss چیست ؟ ICDL چيست ؟ از کوکی - cookies - چه می‌دانید؟ Voip چيست؟ چطور از تجسس موتورهاي جست‌وجو در امان بمانيم؟ آيا مي خواهيد اينترنت سرييييييع داشته باشيد ؟ از Ssl چه ميدانيد ؟ اطمینان از پر شدن فیلدهای مورد نیاز در صفحات Html TFTPچيست؟ کوکی ‍‍{ Cookies } چیست؟ درباره پهناي باند بيشتر بدانيم بورس فارکس (Forex) آشنائی با امضای دیجیتال Meebo = Web 2.0 + AIM + ICQ + MSN + Yahoo! Messenger با del.icio.us وب‌گردی را برای خود و دیگران خوشمزه‌تر کنید Rss چیست؟ به سادگى براى سایت خود "فرم تماس" بسازید تهیه لیست از فایلها با استفاده از برنامه های اشتراک فایل مثلا dc++dc++ پاسخگویی خودکار به ایمیلها -مقاله ای کوتاه ولی مفید چگونه یک اسپمر شویم به راحتی برای سایت خود Search درست کنید! نقش یک پروتکل اینترنتی - Ipv6 whois و nslookup آموزش کامل و جامع استفاده از مرورگر internet explorer با Dhcp بیشتر آشنا شوید پیکربندی Dhcp با رعایت مسائل ایمنی فرمتهای فشرده سازی تصاویر تحت وب مهارت در جستجوی اطلاعات فارسی از اینترنت تاریخچه وب آموزش ++DC سایت خود را مطابق تکنولوژی جستجوگر ها طراحی کنید ترفندهایی که موجب جستجوی بهتر در گوگل میشوند لوگوهای گوگل را چه کسی و چگونه طراحی می کند؟ آشنائی با پروتکل امنیتی دراینترنت ثبت سایت یا بلاگ در موتور های جستجو (Google, Yahoo, MSN) Rss چیست و چه کاربردی دارد؟ مروری بر ابزار های ترجمه آنلاین ؛ وب سایتهایی با دیکشنری های هوشمند چند زبان معرفی معماری اطلاعات لوگوی ایمیل بسازید آموزش دانلود از سایت Uploading.com برای مبتدیان مشکلات اینترنت و پست الکترونیکی خویش را بر طرف کنید Vdsl ، سریعترین فناوری Dsl خبرخوانی آسان با Rss Wap چیست؟ چکار کنیم کسی به فولدرهای ما در پرشین‌گیگ دسترسی نداشته باشد؟ آموزش: نحوه جستجوی نرم افزار کامل در گوگل! تکنولوژی ADSL و قیمت شارژ ماهیانه سرویس IP Wireless بررسی و تحلیل کاربرد اینترنت در جامعه جوان ایران آموزش ساخت بازی‌های کم حجم به کمک اسکریپت‌های جاوا نامه هایتان را در GMail امضا کنید آن روی ترسناک سکه‌ اینترنت درست جستجو کنید اصطلاحات دنیای جستجو و موتورهای جستجوگر پدید آورنده ایمیل 7 اصل برای طراحی یک سایت وب موفق به کار بردن رنگ در اصول طراحی وب سایت ایمیل های Gmail را با Outlook وخیلی راحت دریافت کنید Ip من و اطلاعاتی درباره Yahoo روبوتهای وب چیستند؟ UpLoad کردن فایل ها در FTP با کمک Internet Explorer نکات و حقه های جستجوگری در اینترنت چگونه با فایرفاکس پرواز کنیم ؟ طریقه حذف تبلیغات دامین Tk. اینترنت وب2 چیست؟ الگوهای طراحی و مدل‌های تجاری برای نسل بعدی وب‌ همه چیز درباره Ajax آموزش گرافیکی و گام به گام Front Page چگونه Ip مورد نظر را بدست بیاوریم؟ کلیدهای میانبر در Gmail نرم افزار Propel برای افزایش سرعت اینترنت اصطلاحات رایج گپ زنی اینترنتی ( Chat ) پینگ کردن ، در سه سایت تنها با یک کلیک web2 چیست؟ مجموعه مقالات طراحی وب ساخت موتور جستجوی شخصی برای Rapidshare روش یافتن IP و مکان افرادی که برایمان Mail فرستانده اند نکاتی جهت بهینه سازی برنامه های Asp.net ممنوع کردن بعضی از صفحات وب و قفل کردن آنها پرش به سایت دیگر جست‌وجو، کلید حل معماها در اینترنت تبلیغات دراینترنت: ابزارها و روش ها هنگامی که طراحی بد استاندارد میشود تجارتخانه در اینترنت از استراتژی تا عمل دیتاسنتر چرا و چگونه؟ رونق تدریجی شبکه های آنلاین بازی آموزش دانلود از MegaUpload.com با گوگل تاک بیشتر آشنا شوید ساخت یک قطع کننده اتوماتیک ارتباط اینترنت اعتیاد مجازی پرو تکل Ftp اصول طراحی صفحات وب Wap چیست؟ کامپیوتر خود را برای دانلود به روبات تبدیل کنید ! آموزش دانلود موسیقی از Iransong سگ مخفی شده در سایتهای Php ( جنجالی ) مقالات مرتبط با فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ( It ) آشنایی با پروتکل ftp(مرجع کامل) بالا بردن سرعت دانلود از اینترنت بدست آوردن سرعت واقعی اتصال به اینترنت کشف اسرار گوگل - 25 راز در معروف ترین موتور جستجوی دنیا سیستم هاى اشتراک در اینترنت نحوه جستجوى اساسى در گوگل آموزش کار کرد وتنظیمات Mozila Thunderbird چگونه سایتمان ***** نشود آنارشی و اینترنت آموزش سریع Thunderbird قفل کردن صفحه ی خانگی Internet Explorer آشنایی اولیه به صورت عملی با Ip Ip و Port چیست ؟ دانلود از Rapidshare.com برای مبتدیان - فایل ویدیویی! قانون ایران و جرائم اینترنتی پخش کننده آنلاین موزیک پخش کننده آنلاین برای سایتها و وبلاگها! ساخت فایل های sitemap با استفاده از نرم افزار Google Sitemap Generator Adsl2 چیست و چگونه کار می کند آشنایی با بسته‌های افزودنی امنیتی فایرفاکس‌ راهی ارزان وسریع برای دانلود فایل های بزرگ با BitTorrent با یک صندوق پست یاهو ، دو یا چند اشتراک(آکونت)داشته باشید جامعه ویکی پدیا (ویکی ؟! - قسمت دوم) خنثی کردن ممنوعیت راست کلیک در سایت ها ! لوگوی ایمیل بسازید ایمیل 10 دقیقه ای تست و اشکال زدایی صفحات وب پلاگین های جستجوی مفید ویژه فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر 7 راهنمای سادهِ ترفندهای فایرفاکس ADSL2 : ADSL2+ عبور از مرزهای سرعت اینترنت ازجنسى دیگر آشنایی با Isa Server رام کردن عنکبوت سرکش(چگونه در اینترنت بهتر جستجو کنیم؟) آموزش اجراي فايل هاي PHP بر روي Localhost با استفاده از EasyPHP وزن و سنگيني ارسال و دريافت ميليونها بايت اطلاعات در پهنه اينترنت نگاهي به فايرفاکس 3 - مبارزه با سايت هاي مخرب+کاوش خصوصي در اينترنت دنيا را از پنجره اپل ببينيد، همه چيز از سافاري آشنايي بيشتر با دومين براي بازديدکنندگان سايتتان دسکتاپي وب 2 مهيا کنيد چت بدون اينترنت! پِيامهاي Error در هنگام مشاهده صفحات اينترنت وب سرويس چيست گذاشتن لوگوي ساخت دست شما در سايتتان بيش از 230 ميانبر براي سايت هاي مهم وب كوكي، راز پنهان در مرورگرهاي اينترنتي/حتما بخوانيد 10 نکته مهم در طراحي سايتهاي تجارت الکترونيکي پديده اينترنت II چگونه Page Rank سايت خودمان را در موتورهاي جستجو حفظ کنيم؟ آن‌ها چه مي‌دانند؟ - مديريت كوكي‌ها، تاريخچه دانلودها و... براي يك وبگردي ايمن‌تر همه چيز درباره انتخاب يک Isp مناسب نکات اينترنتي مروري بر تاريخچه Yahoo شمارنده وب چيست؟ 4 ترفند کوچک در Yahoo Mail چگونه فايرفاکس را سريع تر کنيم ؟ موفقيت Css بمباران گوگلي جادوی Adsl بررسی شبكه بندی خصوصى مجازى - --- تحت ويندوز سرور 2003 فیلترینگ در کشورهای جهان مزایای استفاده از جی میل فناوری P۲p و بیداری همیشگی اینترنت 12 راه موثر ولی غیرمعمول برای افزایش بازدید کننده طرح راه‌اندازی Data Center در ایران تهیه پشتیبان از بانک اطلاعات سایت دانلود کتابخانه مقالات طراحی وب (محیط نرم افزاری) دانلود نامحدود از rapid share صد در صد عملی پینگ کردن ، در سه سایت تنها با یک کلیک ! 10 کار جالب که «احتمالا» با جی‌میل انجام نمی‌دادید اهمیت تبلیغات در اینترنت آموزش نحوه بدست آوردن موقعیت سرورهای سایت ها و سرورهای مختلف ۹ اصل حیاتی در اینترنت آشنایی با واژه بازاریابی اینترنتی E businessو کارکردهای آن در تجارت الکترونیکی زنان، اینترنت، جامعه پیشرفته مفاهیم Navigation چگونه برای وب بنویسیم روش نگهداري از ايميل‌هاي مهماپرا (OPERA ) OPERA مرورگري با سرعت فوق العاده چگونگی تنظیم OPERA برای استفاده از FLASHGET ارسال و دریافت ایمیل با Opera آشنایی با سریع ترین مرورگر دنیا - Opera -وبلاگ و وبسايت: چگونه وبلاگ بسازيم؟(مقدماتي) آشنائی با مفاهیم طراحی وب ايجاد فايل XML با استفاده از يک بانک اطلاعاتی طريقه قرار دادن فايلهاي فلش به وبلاگ swf موتور جستوجوگر در وبلاگ نوشته متحرک مخصوص نوشته هاي فارسي از سمت چت به راست قابل توجه مدیران سایتهای کوچک يک روش ساده برای جلب بازديد کننده! پنج روش رايگان براى افزايش ترافيك وب‌سايت سوالهائی که می توانند به شما در پیدا کردن رسانه تبلیغاتی مناسب کمک کنند. با اين کد متيوانيد در وبلاگتان يک تقويم داشته ياشيد دستور جاوا اسکريپت براي وبلاگ ها(( ساعت )) بازديد کنندگان سايت خود را فراري ندهيد! قرار دادن لوگوي وب سايت شخصي در نوار ادرس و ليست Favorites متن متحرك در بلاگ پروانه دار كردن موس چگونگي برداشتن banner هاي تبليغاتي سايت ها ده توصیه برای داشتن سایتی بهتر اموزش ها ي مختلف (تو يك تايپيك) برداشتن تبليغ پرشين بلاگ مدرسه وب ( نکات آموزشی در رابطه با سایت و وبلاگ از كليك جام جم و غيره ) ساخت يك وب سايت در خانه و (PDF+) آموزش ساختن وبلاگ تو پرشين وبلاك چگونه سایت خود را به موتور جست و جو تبدیل کنیم با Word هم مي توانيد سايت بسازيد راهنمای ساخت وبلاگ آموزش ساده و سریع ساخت یک وبلاگ در بلاگ اسپات يك انتي ***** سريع و خوب بسازيد آموزش طراحي قالب براي سيستم ميهن بلاگ - MihanBlog وب سايت خود را به يك مركز درامد تبديل كنيد آموزش ثبت نام در گوگل و نکتهايي براي افزايش بازديدکنندهو (PDF+) اشنايي كامل با ActiveX و Java آموزش گذاشتن موزيك در وبلاگ وبلاگ شما در کدام نقطه از جهان پربیننده تر است؟ مقایسه‌ی وب‌سایت و وبلاگ؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها آموزش کامل ساختن وبلاگ نکاتی برای ساخت بهتر وبلاگ حذف تبلیغات در بلاگفا آداب وبلاگ داشتن استفاده از گوگل برای وبلاگ پراکنی در تمام سیستم ها تست Word 2007 برای وبلاگها انداختن عكس زمينه براي وبلاگ راهنماي وبلاگ نويسي با Deepest Sender با چگونگی آمارگیری وب‌سایت‌ و وبلاگ بیشتر آشنا شویم سی و سه نکته از بایدها و نبایدهای مدیریت وب سایت یا وبلاگ بهینه سازی سایت و وبلاگ برای جستجوگرهاشبكه: مقاله اي كامل در مورد شبكه هاي كامپيوتري مباني ويندوز و شبکه تنظیمات شبکه در ویندوز Xp آشنایی با مفاهیم Nat -- موضوع: شبکه استفاده از شبکه و عمل Sharing انتخاب چاپگرهای مناسب برای شبکه نقش‌های یک مدیر سیستم مبانی زیرساخت شبکه های مبتنی بر ویندوز --- networking امکانات شبکه ای ویندوز شبکه های بی سیم Wireless Networking چگونه از شبکه خود در برابر « مهندسی اجتماعی » دفاع کنیم امنیت شبکه - Network Security مدیریت شبکه چیست؟ Network -بررسی حملات DOS نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه های کامپیوتری آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر امنیت شبکه (کلیات) مراحل امنیتی در شبکه آموزش راه اندازی و تنظیم یک شبکه Lan کوچک مبانی شبکه در ویندوز مبانی ویندوز و شبکه همه چیز را روی شبکه خود لمس کنید افزایش سرعت مرور سیستم های تحت شبکه در Xp کلیــــــاتی درباره امنیت شبکه همه چیز را روی شبکه خود لمس کنید انواع شبکه راهنمای راه اندازی یک سیستم Client / Server برای اجرای ... با Thin Clientها آشنا شوید آشنائى با عناصر یک شبکه محلى مخفی شدن در شبکه آشنایی با ملزومات شبکه کلیات امنیت شبکه مشخص کردن پورت های باز بر روی سرور و یا کلاینت Wireless چیست؟ واژه‌نامه بی‌سیم Client-Server 10 روش برای عیب‌یابی شبکه Cat 6 را بهتر بشناسیم(شبکه) طریقه ساختن سرویس بر روی سیستم های شبکه ... پنج نكته درباره استاندارد جديد IEEE 802.11n با --- آشنا شويد شبكه‌هاي اترنت و محدوديت‌هاي آن شبکه هاي بدون کابل آشنايي جامع و كامل با شبكه هاي بي سيم ( Wireless ) و تکنولوژي Wi-Fi عملكردهای پایه ای یك سیستم مدیریت شبكه بررسی شبكه بندی خصوصى مجازى - --- تحت ويندوز سرور 2003 pcm كابوس كاربران اینترنت پرسرعت iSCSI در تقابل با Fiber Channel - رقابت در شبكه‌هاي سازماني مبتني‌ بر IP عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه تاريخچه مسيرياب‌هاي سخت افزاري برد و سطح پوشش شبکه‌های بی‌سیم مراحل امنیتی در شبکه معرفی دو سيستم شناسايی مهاجم برای شبكه‌های بی‌سيم انواع توپولوژی شبکه! شبکه مجازی --- امنيت شبكه Network Security استفاده از شبكه و عمل Sharing TCP و udp مرجع مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري حفاظت از اطلاعات در شبکه هاي کامپيوتري محصولات برتر شبکه اي بيست سال گذشتهمسنجرها Yahoo : چت كردن در ياهو مسنجربا چندين ID به طور همزمان نكته هاي جالب ياهو مسنجر 6 چند ترفند جالب در Yahoo Messenger خواندن فايل هاي آرشيو ياهو چطوری بفهمیم در یاهو مسنجر چه کسی Invisible هستش !!!!! بیرون انداختن افراد از چت روم چگونه در ياهو مسنجر با هك مقابله كنيم؟ ساختن Profile وچگونگي استفاده از چند ID به صورت همزمان ساختن روم ( ساخت گروه هاي ياهو! ) اگه id ياهوت دير وارد ميشه بيا.. آموزش ساخت آيديهاي داراي .sogua در ياهو هميشه آنلاين باشيد يكي از ترفندهاي ياهو مسنجر به چت رومهای فارسی دسترسی پیدا کنید (در YAHOO ) تغيير صدا هنگام چت كردن ترفند های یاهو طريقه ي حذف Insider ياهو از شر فوضول هاي yahoo messenger خلاص شين! گوگل Talk خود را به یاهو مسنجر و MSN مسنجر متصل کنید بالا بردن سرعت کامپیوتر با کاهش دادن فضای اشغال شده یاهو مسنجر در رمسخت افزار و تكنولوژي: آشنايي كامل با فن آوري SATA آشنايي با تكنولوژي Dual Channel آشنايي كامل با قلم هاي ديجيتال WACOM چگونه يك دوربين ديجيتال مناسب بخريم... - Digital Camera تازه دوربين ديجيتالی خريدی ؟ پس اینو بخون !! آشنایی با کارتهای حافظه دوربینهای عکاسی دیجیتال آشنايي با 3 تكنولوژي DSP و S/P-DIF و HT يه مطلب جالب درباره کارتهای ويدئويی (تلوزيوني) TV درباره تكنولوژي سي دي ها ي Rewriterable کتاب در مورد overclock OverClock آموزش over clocking کارت گرافیک آموزش OverClocking پردازنده AMD OVERCLOCKING راهنمای جامع مربوط به کارتهای گرافيک سرعت باس به چه دردی می خوره ؟ (يك آموزش جالب) معرفی Bluetooth و نحوه نصب آن آشنايي با مودم های کابلی آشنائی با دستگاه های MP3 Player امنيت فيزيکی کامپيوترهای Laptop بايگاني ايرادهاي مطرح شده و جواب هاي داده شده آرشيو مطالب مطرح شده درباره انواع حافظه - Ram اشنايي كامل با حافظه Ram - Sram - Dram و چگونگي كاركرد ان آرشيو مطالب مطرح شده درباره CPU آرشيو مطالب مطرح شده درباره كارتهاي توسعه (گرافيك ؛ مودم ؛ صوت ؛ مالتي مديا) آرشيو مطالب مطرح شده درباره درايوهاي ذخيره سازي CD,DVD,HDD و غيره اشنايي با CD Player - CD- CDRom- CD-R- CD-RW و چگونگي كاركرد هركدام .. روش ذخيره سازي و رمزگذاري بر روي Cd آرشيو مطالب مطرح شده درباره MOTHERBOARD آرشيو مطالب مطرح شده درباره مانيتور آرشيو مطالب مطرح شده درباره لوازم جانبي (پرينتر ؛ اسكنر ؛ دوربين ديجيتال ؛ لوازم ديجيتال) هاب و نحوه عملکرد آن -Hub آشنائی با Tape Drive اسكنرها چگونه كار مي كنند؟ حافظه Flash نکاتی که باید در هنگام خرید وبکم مورد توجه قرار دهیم - Webcam نقش بافر در رايتر ها همه چيز از CPU هاي جديد انتخاب بهترين سي دي و سي دي رايتر و حواشي آن - CD آشنايي كامل با تكنولوژي Jack Sensing كارت هاي صدا ‌Bios چيست ؟ همه چيز در باره بايوس كامپيوترتان چگونه بايوس (Bios) را بهنگام (Update) برسانيم؟ نحوه نصب بايوس جديد Overburning و (PDF+) آشنايي جامع و كامل با فناوري AGP8X در كارت هاي گرافيك تعريف اصطلاحات :CHIPSET,IRQ,SCSI,CACHE,SATA,IEEE,RPM,RAID,ATA,ATX . LCD ها چگونه كار مي كنند(به طور كامل) رفع پيغام " No Dial Tone " آشنايي جامع و كامل با شبكه هاي بي سيم (Wireless) پردازنده Athlon 64 خود را خنك تر سازيد همه چيز در مورد مادربورد - MatherBoard آشنايي كامل با DVD ها اطلاعاتي در مورد DVD ها ! با انواع DVD آشنا شويد مشخصات يك منبع تغذيه خوب US‌B ها (Universal Serial Bus) چگونه کار می کنند ؟! آيا ميدانيد برآمدگي قلمبه انتهاي كابل كامپيوتر به چه منظور مي باشد؟ تفاوت های CPU های AMD وIntel چگونه يك سيستم روميزي تهيه كنيم آشنايي با تكنولوژي هاي DDR و DDR2 و GDDR3 شناختن کارتهای گرافیک تقلبی از اصل مقاله مقایسه 17 کارت گرافیک برتر تابستان 1384 آشنايي جامع و كامل با فناوري DSL و خانواده بزرگ آن DSL چيست اطلاعاتی‌ در مورد ADSL آشنايي با پورت هاي فاير واير (تصويري) FIRE WIRE or IEEE1394 آشنايي با SCSI معرفي تكنولوژي Isdn بررسي قابليت ها و امكانات آشنايي با عملكرد مودمها (Modem ) و (PDF+) پورت سريال - مشخصات و كاربردها - Serial Port آشنایی با کارتهای حافظه دوربینهای عکاسی دیجیتال How Speakers Work - بلندگوها چگونه كار مي‌كنند با تخته رسم دیجیتالی بيشتر آشنا شويد و (PDF+) نكات بسيار مهم از منبع تغذيه - Power Supply اشنايي كامل با ديسک سخت Hard Disk Drives +تمام مسائل پيرامون خريد و رفع مشكلات حافظه Cache - تکنولوژی Cache اشنايي بـــا اصطلاحات و واژه نامه تـلـفن هـمـراه Mobile و لـوازم جانـبــي آن نوار مغناطيسي Magnetic Tape تاپيك تخصصي لپ تاپ (LAPTOP ) .كامل ترين،بهترين و تخصصي ترين مقالات اشنايي با استاندارد ( گذرگاه ) PCI و اينده ان .. تكنولوژی جديد چيپ‌های دوهسته‌ای بحران انرژی در كامپيوترهای قابل حمل سوپركامپيوتر بر روی يك چيپ نسل جديد Scsi نكاتی در مورد انتخاب يك Pc مناسب برای آينده فيبر نوری آموزش DirectX-Graphic ترفندهایی برای افزایش کارکرد باتری های رايانه هاي كيفي ( Laptop ) و (PDF+) ¤¤¤ کارت هاي گرافيک 64 بيتي و 128 بيتي ¤¤¤ و (PDF+) کیس های جدید ( آشنایی با استاندار Btx و مقایسه ای با استاندارد Atx ) نکاتی دررابطه با تهیه کارت گرافیک - بررسي مشخصات GIGABYTE - VGA نحوه نصب بايوس جديد ( تصويري ) --BIOS-Update می‌خواهيد بر روی مادربورد پنتيوم 4، پردازنده قويتري نصب كنيد ؟ آموزش کامل پیکره بندی ویندوز برای استفاده از اینترنت ماهواره ای (ارزش خوندن داره) آموزش چگونگي روشن کردن کامپیوتر با دابل کلیک ماوس چگونه کارتریج پرینتر های Inkjet را نگهداری کنیم خداحافظ AGP 8x سلام PCI Express سیمبیان چیست ؟ - Symbian ||||راهنماي كامل خريد پرينتر|||| OCR چيست؟ سخت افزار ( كارت كرافيك سه بعدي ) سخت افزار ( كارت صدا چيست؟ ) پنتیوم ، نسل پنجم پردازنده های شرکت اینتل دارد به آرامی به پایان خود نزدیک می شود. يه مقاله در مورد ميكرو كنترلرهاي avr رایانه هایی با سرعت نور!!! Pda چیست ؟ مطلبی کوتاه مقایسه مختصر بین پردازنده های 32-بیت و 64-بیت بیشتر در مورد Lcdها بدانی انواع فناوری در صفحه نمایشهای لمسی فعالیتهای کامپیوتری 64 بیتی با هزینه مناسب نکاتی درباره ی تمیز کردن کامپیوتر رقابت میان دو فرمت پیشنهادی نسل بعدی "دی‌وی‌دی" به‌ضرر کاربران تمام می‌شود روشن کردن کامپیوتر با استفاده از BIOS Setup آشنایی با خطای سخت افزاری سیستم از طریق بوق آن کارکرد عدسی(لنز)ها در دوربینهای دیجیتال رفع عیب از سخت افزار کامپیوتر مشکلات دوربین های دیجیتالی خویش را بر طرف کنید مشکلات هارد دیسک ، CD و DVD خویش را بر طرف کنید مشکلات چاپگر خویش را بر طرف کنید مشکلات تلوزیون های صفحه پهن و پخش های DVD را بر طرف کنید مشکلات نوت بوک خویش را بر طرف کنید برترین دوربین‌های خانگی 2005 معماری نسل جدید پردازنده‌های Amd Rfid چیست ؟ نحوه نصب بایوس جدید پاک کردن رمز Bios تاثیر حافظه اصلی بر کارآئی سیستم شما همه چیز درباره تلویزیون های ماهواره ای پردازنده‌های دوهسته‌ای اینتل هفت فناوری جدید که همه چیز را تغییر خواهند داد نکاتی در مورد مودهای Adsl تمیز کاری داخل کامپیوتر چرا Dvd ؟ ( یک Dvd خوب چه خصوصیاتی دارد؟) !!! عوض کردن پسورد Bios USB flash drive چیست ؟ چگونه از حداکثر قدرت سیستم خود بهره بگیریم کارت گرافیکی ریز پردازنده چگونه کار میکند؟ Bios چگونه کار میکند؟ رویارویی معماری ها : Intel Core2 در مقابل AMD Athlon 64 آشنایی با Ups تاریخچه mp3 Player ها رایانه چیست ؟ فیبر نوری (Optical fiber ) انتخاب کردن‌همانند یک عکاس کارت گرافیک XFX geforce 7800GTX Cd آسیب دیده را خودمان تعمیر کنیم Tlb مرگ پردازنده های پنتیوم و آینده کار هنری روی پلتفرم اینتل معماریK8l و فناوری های آینده ی AMD گفتاری در باب مفاهیم و استانداردهای تصویری List of device bandwidths عینک های جادویی 3D PC Glassess نگاهی به قطعات موجود در بازار Raid چیست؟ تشریح معماری نسل جدید پردازنده های Amd تفاوت های پردازنده های 32 و 64 بیتی آشنایی با طرز کار مانیتورهای کریستال مایع آینده فناوری Poe بلوتوث چیست؟ شاه کلید ها و پاسوردهای پیش فرض مادر برد ها چگونه کیفیت صدای سیستم خود را بهتر کنیم راز های قدرت Apple و چگونگی تحقق آن اطلاعات کامل در مورد هارد دیسک سندرم مرگ ناگهانی پنتیوم 4 گذشتن از پسورد محکم بایوس خطا های مودم آموزش سرویس کیبورد بردن کامپیوتر به تعمیرگاه توضیحی راجع به Firmware و روش بروزرسانی Firmware رایترها مراقب Dvd ها باشید!! 3 ترفند برای MP3 Player ها جلوگیری از پیری زودرس کامپیوتر نگاهي به طراحي اتاق سرور استاندارد دنياي بازي هاي رايانه اي ، اين Xbox دوست داشتني! Repeater (تكرار كننده‌ها) آشنايي با خطاي سخت افزاري سيستم ارتقاي كارت گرافيكي حداکثر استفاده را از باتري نوت‌بوک خود ببريد Sata و Ide چه هستند؟ فناوري 64 بيتي دنياي پردازنده ها عملکرد و مقايسه چاپگرها پنج پديده معمول در عكسبرداري با دوربين‌هاي ديجيتال چگونه درايور ازدست رفته سخت افزارخود را به دست آوريم؟ ناسازگاري سخت‌افزارها تکنولوژي که تاکنون درباره آنها نشنيده ايد موزه‏ي اينتل پدربزرگ هاي کامپيوتري کارت محافظ هارد ديسک HD safe تفاوت Ram هاي Ddr Sdram و Sdram چيست؟ درباره تاريخچه mouse + ماوس را بهتر بشناسيم نگاهي به نسل جديد کامپيوترها , کامپيوترتان را بپوشيد فناوري نسل آينده بهبود كارایی هارد دیسك، با استفاده از Ntfs درباره‌ی فناوری "تشخیص حروف با نور" چگونه پنتیوم ۴را به پنتیوم M ارتقا دهیم وقتي ترانزيستورها هوشمند مي‌شوند؛ بررسي ابعاد تکنيکي حافظه Z-ram چگونه از سر و صدای کامپیوتر خود بکاهیم ژئومتری دیسک سخت توضیح پیرامون چاپگرهای لیزری حافظه الكترونیكی چگونه مانيتور کامپيوتر يا صفحه تلويزيون مغناطيسي شده را سريعا و مجاني تعمير کنيم؟ آزمایش بهترین هاردهای ۳.۵ اینچی دارای پورت Sata آیا افزایش حافظه Ram در کامپیوتر همیشه امکان پذیر است؟ روش‌هايي براي رو‌به ‌راه‌ شدن كامپيوترتان ‌نقش ‌چاپ ‌در ‌آینده ‌نشر رس؛ کوچکترین واحد پیام هزینه راه اندازی یک Isp و درآمد Isp ها آشنایی کامل با لوح فشرده با استفاده از Raid بر سرعت و ایمنی هارد درایو خود بیفزایید روش گام به گام افزودن هارددیسک جدید به کامپیوتر رایانه هایی با سرعت نور در راهند آموزش خاموش کردن پیکسل های سوخته در مانیتور های LCD افزودن یك هاب Usb به كامپیوترهای شخصی مبانی چاپگرهای جوهر افشان نحوه انتخاب یک هارد دیسک 10 مورد در خریدن کارت گرافیک خالي كردن كامل جوهر پرینترهای اپسون وقتی فناوری وارد زندگی می شود انواع حافظه های جانبی ذخیره اطلاعات پلاسما یا Lcd مسئله این است آشنایی با طرز کار مانیتورهای کریستال مایع هر آنچه كه از Dvd بايد بدانيد دیسک های سه بعدی آشنایی با هارد دیسک Hard Disk Drive H.D.D چگونه می‌توانیم تا حدی از سر و صدای کامپیوتر خود بکاهیم نیم نگاهی به وضعیت ۱۰ محصول ناکام دنیای الکترونیک و کامپیوتر در سال ۲۰۰۶ میلادی كافي نت و گيم نت كوچك راه اندازي كنيد راهنمای خرید Dvd رکوردر آيا مي خواهيد كامپيوتر خود را ارتقا دهيد؟ مادربورد با چيپ‌ست P35؛ آري يا نه؟ نحوه انتخاب یک مانیتور ( قبل از خريد ) بهینه سازی MainBoard و RAM : هارد ديسك چگونه كار ميكند ؟ مقايسه عملي دوازده مدل حافظه ddr2 بازار ايران‌ بررسی معماری پردازنده های Intel Penryn 45nm لينوكس: تبديل انواع فرمتهاي صدا در لينوكس راه اندازی کلاینت بدون هارد در محیط لینوکس نحوه‌‌ي دسترسي داشتن به پارتيشن‌هاي fat ويندوز در لينوكس استفاده از Fdisk در لینوکس.(Using Fdisk in linux) یک راهنمای کامل برای کاربران مبتدی لینوکس که بصورت قدم به قدم نصب و کار با محیط لینوکس آموزش تنظيمات Tcp\ip در لينوكس مديريت سيستم هاي لينوكسي با Ssh داستان فايل سيستم در ويندوز از سكتور و FAT تا Win FS در لانگهورن مقايسه لينوكس و ويندوز آموزش:رایت سی دی در لینوکس لینوکس 64 بیتی‌ همه چیز درباره لینوکس نصب Google Earth در لینوکس ‌با استفاده از مجازی‌سازی بهترین دستورات لینوکس برای کاربران تازه کار فشرده‌سازی و استخراج فایلها در لینوکس لینک ها در لینوکس اسناد شما در لينوكس هم مي‌توانند باشند نصب درایور Ati در ردهتبرنامه نويسي: چگونه مي توان در محيط گرافيك زبان c يك شكل پيچيده را حركت داد؟ آموزش ويژوال بيسيك و (PDF+) آموزش اسمبلی آموزش کامل اسمبلی آموزش اچتيمل - HTML آموزش HTML از مبتدی تا پیشرفته مقدمه اي HTML آموزش DHTML آموزش ASP آموزش پاسکال - Pascalو (PDF+) آموزش قدم به قدم نصب php و phpbb برای ساخت فروم کامل در 10 قسمت Oreilly PHP Pocket Reference 2nd Edition و (PDF+) آموزش VB.Net آموزش PHP [ مقالات phpBB ] : ساختار فيزيكي استاندارد phpBB [ قسمت اول ] معرفي چهار Ide جاوا و (PDF+) آموزشهاي كليه زبان هاي برنامه نويسي و برنامه هاي كاربردي در قالب فايل هاي مقایسه اجمالی ۴ زبان J#.net ،c++.net ،vb.net و C#.net بهترین راه یادگیری Asp.net codebehind چیست؟ توضیحی در مورد برنامه نویسی مقدماتی آشنایی با Asp.net E-book آموزش Asp.net (فارسی) Unicode چیست؟ Md5 در رابطه با Asp.net طراحی نرم‌افزارهای قابل اطمینان در مورد The Shell جاوا را بهتر بشناسیم AjaxDaddy یک میز‌کار کوچک برای Ajax دوستانآموزش نرم افزار ها: آموزش جامع و كامل كار با فايروال پر قدرت (MC AFEE ) ورژن 5 آموزش جامع و كامل برنامه دانلودر Download Accelerator Plus آموزش جامع و کامل TouchNet Browser آموزش كلك 2000 - kelk 2000 در خواست اموزش برنامه كلك kelk و (PDF+) آشنايي با برنامه Acrobat Reader5 آموزش Zone Alarm 3.7.098 آموزش نرم افزار Zone Alarm 5.5 معرفي نرم افزار Serials 2000 v 7.1 آموزش رمز گذاري صفحات وب با Password Wizard و (PDF+) چند تا آموزش نرم افزار با حال nero,swish , Mcafee . Linux آشنايي كامل با نحوه ساختن CD Bootable با نرم افزار Nero v 6.0 و (PDF+) آموزش AUTO CAD V14 نگاهي به نرم‌افزار Installshield آموزش مالتی مدیا و با صدا و کم حجم onspeed آموزشsub seven ) sub 7 ) اموزش SUBSEVEN آموزش Resource Tuner (برنامه ای برای فارسی کردن برنامه ) آموزش جامع و كامل نرم افزار NORTON GHOST 2003 آموزشي كه كاربران را از نصب ويندوز به همراه تمام برنامه هاي آن خلاص مي كند با(Norton Ghost 2003) آموزش فلش - Flash آموزش فلش - Flash آموزش فلش در 6 سي دي (Flash MX, Multimedia CD Training 6CD) آموزش فلش آموزش كامل فلش آموزش گروهی Flash Mx از Wise Installation لذت ببريد ( آموزش ) آموزش نرم افزار Clone CD كاملترين راهنماي فارسي تبديل DVD به Divx ,... آموزش هك با نرم افزارMagic-PSو (PDF+) آموزش خوب فتو شاپ به صورت فارسی آموزش فارسی 43 صفحه اي فتو شاپ آموزش فوتو شاب در چهار جلسه کلی آموزش فتوشاپ دانلود آموزش Adobe CS 2 در 5 سي دي ترفندهای حرفه ای فتوشاپ ( برای حرفه ای ها ) Unlocker 1.4 + آموزش کار با آن و (PDF+) آموزش word & powerpoint کامل ترین آموزش نرم افزار Ulead Video Studio 7 آموزش فارسي و تصويري Ulead Video Studio 8 چگونه در عرض چند ثانيه PDF بسازيمو (PDF+) آموزش فايروال مك آفي - FireWall Mcafeeو (PDF+) آموزش پيشرفته ي 3D's Studio Max و (PDF+) دو مجموعه آموزشي شامل API\ASP.Net\java script\Bios BEEP\Linux آموزش InstallShield و (PDF+) آموزش ساخت Ebook با پسوند EXE با برنامه NeoBook5 Partition Magic پارتيشن مجيك: جادويه پارتيشنو (PDF+) آموزش نرم افزار MultiMediaBuilder در 41 صفحهو (PDF+) E-Books: How To Do Everything With Office2003 راهنمای ويندوز ملنيوم بطور کامل شامل 40 صفحه - WIN ME آموزش Yahoo tunnel (برنامه اي برای بوت نشدن) بهمراه آخرين ورژن اين برنامه آموزش جامع و تقريبا كامل نرم افزار اكسل2003 - Exel 2003و (PDF+) آموزش FRONT PAGE 2000 و (PDF+) آموزش فرانت پیج - FrontPage دانلود Modem Spy v 3.2.1.1 به همراه آموزش کامل و پلاگينها (با هر كي چت كنيد شماره تلفنش به دست مياد) ويدئوهاي آموزشي پاورپوينت (POWER POINT ) آموزش ساخت Ebook با پسوند EXE بوسیله نرم افزار E-Book Pack Express ويدئوهاي آموزشي برنامه ACCESS آموزش نرم افزار Vitrual PC اجراي سيستم عاملي درون سيستم عامل ديگر آشنايي جامع و كامل با Firewall و طرز كار آن ها آموزش فارسي System mechanic, ورژن 5 اين برنامه مشهور آموزش كامل مالتي مديا بيلدر رمزي كردن اطلاعات يك CD - CryptCD آموزش نرم افزار GTA Garage Mod Manager مقایسه دو نرم افزار CompuPic و ACDSee مقايسه Access و SQL Server 2000 بررسي امكانات جديد در Adobe Creative Suite 2 معرفی سه يوتيليتی يكپارچه‌ساز ديسك بازيابي اطلاعات روي سي‌دي + alcohol 120 % و ultraiso كنترل كامل سی‌پی‌يو در ويندوز - Right Mark Clock Utility 1.3 |||روش کار با نرم‌افزار Illustrator ||| و (PDF+) آموزش نرم افزار AcronisTrueImage9 و (PDF+) آموزش هك كردن بازيها( ديگه دنبال كد تقلب نگردين!!!) و (PDF+) آموزش نرم افزار Swish - McAfee - Yahoo Messenger - WinRAR - Realone بازیابی اطلاعات از دیسک های فرمت شده(تصويري) با برنامه GetDataBack اموزش قوي ترين نرم افزار براي بازيابي فايلهاي پاك شده Getdataback v2.31 و (PDF+) آموزش نرم افزار flashget آشنایی با Business card or vcard ساخت واژه نامه اختصاصي توسط Babylon Builder ساخت Cursor هاي متحرک و حرفه اي توسط AX Cursors 4.5 microsoft sql server 2000 system administration: E-book آموزش کار با Modem Spy v 3.4 توضیحاتی در مورد پارتیشن مجیک آموزش Dreamweaver آموزش تصویری نرم افزار Winrar آموزش جامع Winamp آموزش برنامه ی تصویربرداری از صفحه مانیتور (Camtasia studio) راهنماي تصويري نصب گام به گام ubuntu7.4 آموزش کار با نرم افزار Keyboard Layout Manager آموزش کار با مرورگر Mozilla FireFox / در قالب PDF SlySoft GameJackal راهي براي رهايي از ايميج و قفل هاي امنيتي بازي ها: آموزش نرم‌افزار ISA بخش ۱ ---Internet Security and Acceleration---آموزشي: نحوه رجيستر كردن نورتون آنتي ويروس 2004 نحوه رجيستر نمودن Norton Internet Security Professional 2004 آموزش نصب و استفاده و رجیستر قوی ترین آنتی ویروس جهان Norton Anti Virus 2005 Pro كنترل تصاوير تلويزيوني روي مانيتور ( ATI ) قفل هاي CD ها چگونه كار مي كردند و كار مي كنند...؟ قفلهاي Cd چگونه كارميكردند و مي كنند؟ آشنايي جامع و كامل با Firewall و طرز كار آن ها فرمول نويسي در Word اعداد فارسي و انگليسي در word تايپ كردن ساخت «فهرست مطالب» و «فهرست واژه ها» در Word ترفندهاي WORD ترفندهاي WORD آموزش ترفندهاي WORD نقص امنيتی Abnormal Shutdown:Window™ Xp,.net سرعت اجرای بازی ها را کنترل کنید ليست كامل كاراكترها در ANSI (سازمان استاندارد هاي ملي آمريكا) رايت800 مگا بايت و بيشتر بر روي سي دي هاي معمولي بارگذاري سريع فايل‌هاي PDF در Adobe Acrobar Reader 6 راحت ترين روش هارد به هارد ثبت نام تو فروم ديگه بسه چاره اون!!!! . همه چيز درياره MPEG-4 KDE چيست‌؟ سريز كردن بافر (bufferoverflow) چيست؟؟ فيلم ببينيد و سي دي رايت كنيد - Winampو (PDF+) Microsoft Exam Ebooks كتاب هاي اموزشي مايكروسافت آموزش اضافه کردن هارد دیسک قفل هاي سخت افزاري و نرم افزاري و (PDF+) آشنايي كامل با فايل گرافيكي جديد JPEG2000 و (PDF+) آموزش FDISK عكس رنگی به عكس قديمی در فتوشاپ آموزش استفاده از مترجم پارس در win xp و (PDF+) ليست كامل اعداد كامپيوتري دسيمال و معادل آنها به هگزا دسيمال و براي فيلمهاتون زيرنويس بذاريد طرزActivate كردنDr.Divx نصب مدیاپلایر 9و10 بر روی همه ویندوزها و (PDF+) آموزش DVB فارسی آموزش كامل اجراي فيلم-بازي-موزيك بدون استفاده از CD ؟ تبدیل Fat32 به NTFS آموزش قدم به قدم UNIX آشنايي با اصطلاحات كامپيوتري آشنايي با راه هاي پاك كردن و گذشتن از پسورد BIOS چگونه بايوس (Bios) را بهنگام (Update) برسانيم؟ آموزش ساخت فلاپی که فلاپی داریو رو میترکونه چگونگی رایت بر روی Cd های سوخته ! راییت کردن بر روی سی دی های سوخته !!!! آشنايي با TelNet آشنایی با مدارک رسمی MICROSOFT قفل هاي سخت افزاري و نرم افزاري رمزي كردن اطلاعات يك CDو (PDF+) آموزش برداشتن لوگوی کانالها از روی فیلم بازيافت پيشرفته اطلاعات پاك شده در كامپيوتر چگونه دو رایانه را به یکدیگر متصل کنیم ؟ war dialing OGG Vorbis: فرمت صوتی آزاد نحوه رجيستر (Register ) - كرك (CRACK ) - پچ كردن (PATCH ) نرم افزار ها بعضی امکانات فلشگت - FlashGet مبانی سيستم گفتگو حرفه ای IRC قفل گذاري روي اطلاعات سيدي ها(سيدي هاتو نو با خيال راحت جابجا كنيد) چگونگي نمايش فيلم به روش STREAMING روي اينترنت eBooks: Hackers Delight و (PDF+) اموزشي بسيار جالب و کامل در مورد روشهاي هک کردن از طريق Spoofing کامپيوتر من روشن شو! آموزش قرار دادن ( Upload ) عكس در انجمن هاي اينترنتي (Forum) يافتن نام كاربر و كلمه عبور از سرور هاي ميل و FTP پورت ۷۹ چيست؟ RFC چيست؟ آشنايي با جدول اسكان فايل (Fat) چيست!!!؟؟PING Samba چيست؟ آشنايي با Netstat - آشنايي با TelNet - مفاهيم پروتکل TCP/IP در شبكه شروع کار با پورت‌ها دلتون ميخواد ببينيد قدرت آنتی ويروستون چقدره؟.....آنتی ويروس خود را به مبارزه بطلبيد! بررسي ويژگي هاي 2 رابط ساخت بازي (OPEN GL & DIRCTX ) و (PDF+) آشنايي كامل با پسوند فايل ها يك ترفند براي اينكه بفهميدكه مانيتورتون از موقعي كه خريده ايد چقدر كار كرده!!! ليست كامل اعداد كامپيوتري EBCDIC (براي برنامه نويسان و حرفه ايي ها) بازیابی برنامه های از دست رفته به صورت دستی و بدون احتیاج به برنامه خاصی آشنايي با سيستم GPS ترفندي براي خواندن فايلهاي DAT در Winamp بدون برنامه *** مخفــــــــــــــــــــــ ــــي ها*** اشنايي با فرمت تصويري Gif چگونه از شر CallerID خلاص شويم؟ اشنايي بـــا اصطلاحات و واژه نامه تـلـفن هـمـراه Mobile و لـوازم جانـبــي آن یک روش فوق العاده برای تعمیر Vcd های خراب آموزش تصويري ساخت ساعت ديجيتال در فلاش یک روش فوق العاده برای تعمیر Vcd های خراب آموزش خواندن فایل های Mov بدون برنامه کوییک تایم ترفندي براي خواندن فايلهاي DAT در Winamp بدون برنامه طریقه نصب MT بصورت local بهینه سازی فایل های Pdf آشنايي با تعدادي از واژه هاي كامپيوتري چگونگی تنظیم OPERA برای استفاده از FLASHGET ساخت يك تصوير سه بعدي زيبا در 7 گام فرمول نويسي در ورد آموزش اجراي بازيهايي كه قفل آنها StarForce 3 مي باشد نجات Cd هاي خراب ارزيابي نرم‌افزارهای كدباز رايت سي‌دي، از يك تا بيست‌!!! کپی کردن Dvd بر روی هارد آموزش زیرنویس كردن فیلمها استخراج، تبدیل و ترجمه زیرنویس خارج کردن تصاوير از درون اسناد Word روش تهيه Pdf فارسي ! Context در ASP.NET آشنايي با مدارک سيسکو آموزش ساخت سیگار در نرم افزار Word نصب و برگرداندن ویندوز در چند دقیقه حتی با درایو Ntfs Lms چیست؟ رازهای Windows Media Player 10 ساخت Rington موبایل با فرمت MP3،بوسیله نرم افزار Audacity تاریخچه Internet Explorer بازیابی تصاویر از کارت های حافظه نحوه تبدیل فایل های متنی(عکس) به فایل‌های Word توسط اسکنر HP آموزش کپی گرفتن از محتویات یک سی دی فقط در چند ثانیه !! همه چیز در مورد ColdFusion GameNet in Your Home باینری، اوکتال، دسیمال و هگزادسیمال مفهوم کامل بیت و بایت !؟ پاک کردن لیست و ادرس ایمج های که با درایو مجازی clone باز کرده اید تاریکخانه های دیجیتالی با WinRAR فایل ها را بیشتر از حد Best فشرده کنید آموزش تعمیر دستی فایل ناقص دانلود شده مجموعه ها در اکسس (Collections in Access) ترفندی در داس (فهرست گیری) کامپیوتر من چرا در هم می‌ریزد؟ برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی توسط Access ساخت گام‌به‌گام فیلم‌های DVD با استفاده از برنامه Adobe Premiere Elements تایپ مستقیم نستعلیق-شکسته نستعلیق-دستخط خودتان و ... در همه جا با قابلیت افکت گذاری تغییرپوشه کاری پیش فرض word آشنایی با مفاهیم اصولی و پایه ای بانکهای اطلاعاتی کشف بازی مخفی موجود در نرم افزار Excel 2000 ترفند جالب برای استفاده از عکس های Webshots آموزش ساخت بنر ( تبلیغات اینترنتی ) با نرم افزار Banner Shop از سی دی های سوخته خود مجدد استفاده کنید دیکته گفتن به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آفیس VCDCuter چیست؟ فایلهای Pdf را به حرف درآورید! برداشتن صدای خواننده از روی آهنگ چند توصیه برای کپی کردن سی دی های خش دار ترفند کاربردی در نرم افزار ACDSee محاسبه ی گنجایش سی دی روشن کردن کامپیوتر با jetAudio آموزش پارتیشن بندی با دستور Fdisk گرفتن (لیست) محتویات یک سی دی در چند ثانیه روشن شدن خودکار کامپیوتر در ساعتی معین ترفندهای خفن خفن OpenOffice.org راهنمای بهداشت جسمانی کامپیوتر ریچارد استالمن یکی از ده مرد کامپیوتر جهان اضافه کردن ونگه داشتن شکلکهای Quick Smile Plus آموزش اسکریپت نویسی و ساخت بازی با نرم افزار 3d Game Studio کمپانی یوبی سافت Ocr چیست؟ آشنایی با automount و autofs تعریف نرم‌افزار آزاد تخمین هزینه و زمان در پروژه های نرم افزاری معرفی و اشنای با برنامه FastStone Capture Ocw نحوه ایجاد متن با رنگهای مختلف در بخش Comment با استفاده از WinRAR شیوه فشرده سازی فایل ها DirectX-۱۰: چرا تنها برای ویستا و نه برای ایکس‌پی؟ و اصلا به چه علت؟ بازیافت پیشرفته اطلاعات پاک شده در کامپیوتر برداشتن گودی ها و جوش های صورت با برنامه ی Make Up آشنایی با نرم‌افزار word perfect 5 ترفند کاربردی در نرم افزار ACDSee همه چیز در مورد Autorun پسوند و نوع برنامه ی اجرایی !!! برنامه ها رنگ و لعاب XP می گیرند ! خواندن متون PDF !!! رایانه می تواند فکر کند؟ فرمتهای رایج صوتی و تصویری چند مقاله ی جالب در مورد نرم افزارهای فشرده ساز ( مخصوصا 7Zip ) آموزش تایپ سریع ده انگشتی بدون نگاه به صفحه کلید آموزش Power Point با تایپ عبارت مورد نظر خود بر روی کیبورد، کامپیوتر را روشن کنید! فایلهای محرمانه ، هارد دیسک و یا درایو Usb خود را به سادگی رمز نگاری کنید چرا نرم‌افزارها باگ ‌دارند؟ آشنايي با DirectX و OpenGL آموزش کامل افزودن زير نويس به Dvd به همراه نرم افزار فايرفاکس ، سيستم عامل جديد شماست ! چرا از Fdm استفاده مي كنم ؟ ساخت DVD در لينوكس‌با استفاده از برنامه Kmediafactory تبديل فيلم هاي با فرمت Avi,Divx,Xdiv به ِDVD داراي زيرنويس ليست طلايي 10 تا از بدترين محصولات كامپيوتر قطعه قطعه كردن عكس‌هاي بزرگ بازي با هوش‌ - بررسي هوش‌مصنوعي در بازي‌هاي كامپيوتري‌ استفاده از Cedega بـراي اجراي بازي‌هـاي ويندوز در لينـوكس تاريخچه زبان جاوا بررسي مزايا و معايب مرورگرهاي معروف دنيا فن آوري اطلاعات و ارتباطات 27 عامل كليدي درايجاد مزيتهاي رقابتي به وسيله سيستمهاي اطلاعاتي ده نكته كارآمد در طراحي بازي‌هاي كامپيوتري دانلود فایل های Dll + معرفی سایت +رفع مشکل Dll پوسته چیست؟ مقدمه ای بر نرم افزارهای مبتنی بر وب و ویژگیهای آنها رایـانــه می تــوانــد فــکــر کــنــد؟ مخفی سازی فایل در درون عکس توسط نرم افزار WinRar دیواره های آتش (Firewall) چیستند؟ نرم افزارهای ‌بازیابی اطلا‌عات نصب Mac OSX بر روی کامپیوتر رازهای گوگل تاک لینوکس و ویندوز در مقام مقایسه: علم بهتر است یا ثروت آموزش ++ C 12 راه برای استفاده بهتر از فایرفاکس اکشن اسکریپت - متغیر ها در فلش رایانه می تواند فکر کند؟ مقایسه Coldfusion و ASP آموزش Css - طراحی یک سایت بدون استفاده از جدول ها Svg چیست ؟ کاربرد Svg در Xml چگونه است ؟ خلافکاری به روش قرن ۲۱! آموزش کلد فیوژن: انواع داده پیچیده : لیست ها دریم ویور : رویاباف طراحان وب بررسی امکانات کلد فیوژن ۸ ساختار فایل ها در سی ColdFusion مقدماتی امنیت با نوار ابزار ضد جعل هویت آشنایی با «کـار از راه دور» یا Telecommuting و مزایای بهره گیری از آن کپی‌رایت در دنیای مجازی آموزش ColdFusion ، ساختار Switch/Case پول الكترونيكي چيست ؟ زبان مدل سازي يكنواخت (uml) مهندسی معکوس و امنیت در دنیای نرم افزار یه سری مقاله فارسی درمورد هوش مصنوعی معرفی ۴ ویرایشگر تصاویر ویدئویی فشرده سازی بیشتر با winrarبا سه روش Erp چيست؟ويندوز و رجيستري: نحوه فعال كردن فايروال ويندوز XP و تنظيمات مرورگر IE براي برنامه هايتان دکمه ميانبر بسازيد شرتكاتهاي بسيار مفيد و كاربردي در ويندوز کلیدهای میانبر در ویندوز فعال کردن فارسی نويسی در ويندوز XP حل مشکل تايپ فارسي در ويندوز XP & 2000 نصب ویندوز ، برنامه ها و درایورهای همراه تنها در 7 دقیقه آموزش نحوه پارتيشن بندي هارد ديسك يا همون FDISK آموزش تصويري نصب ويندوز ايكس پي آموزش نصب ويندوز xp نصب سریع ویندوز آموزش نصب ويندوز XP - نصب ويندوز از بوت - نصب XP از داس روش نصب ويندوز xp بصورت خودکار !!! نصب ويندوز اكس پي به صورت اتوماتيك ساختن بوت براي ويندوز XP وقتي با CD بوت نمي شود نصب ويندوز XP بدون وجود هيچ سيستم عاملي 19نكته براي بالا بردن کارائی سیستم !! 20 نكته ويندوزي ترفندهاي ويندوز XP 20 نكته ويندوزي برای مبتدی ها كامپيوتر باحال ( نكاتي كاربردي در داشتن سيستي پر سرعت ) 10 دليل مهم براي نصب Xp Service pack 2 آموزش ریختن SP2 ویندوز Xp بر روی سی دی ونصب اتوماتیک آشنايي با فايل Index.dat در ويندوز SVCHOST.EXE چیست ؟ نمايش جزئيات كامل يك فايل در ويندوز XP نحوه ايجاد يك DeskTop متحرك اعمال تغییرات دررجیستری بدون راه اندازی مجدد چگونه گزينه ي Sharing را در Properties يك پوشه ببينيم داده هاي بي مصرف را از پنجره Add/ Remove پاك كنيد در ويندوز 98 و ME به درايو NTFS دسترسي داشته باشید دسترسی به کنترلهای ويندوز با Rundll32 مهمترين نقاط آسيب پذير ويندوز (WINDOWS ) چگونه تشخيص دهيم که یک برنامه در حال اجراست؟ چه زماني سيستم شما Crash ميكند و از كار مي افتد؟ كاهش زمان انتظار Scandisk براي پوشه تصوير دلخواه بگذاريد عدم اجرا و يا برداشتن MSN Messenger با استفاده از XP بدون نياز به نرم افزار CD موسيقی بسازيد ترفند سريع براي چاپ تمیز غير فعال كردن لو گوي بوت در ويندوز بدون هيچ نرم افزاري فونت طراحي كنيدو (PDF+) آنيستالٍ اتوماتيكٍ ايكس پي ساختن Folder بي نام و نشان Shutdown كند و راه حل‌هاي موجود حذف ارور هاي نا خوا سته - ErrorReporting نمايش شماره تماس گيرنده در ويندوز ( XP) نحوه برگرداندن آیكن Show Desktop MULTI BOOT كردن PC تنظيم اندازه حافظه مجازي در نسخه هاي مختلف ويندوز كاهش مدت زمان انتظار scan disk مديريت تنظيمات Boot - Boot.ini استفاده بهتر از keypad آموزش برنامه Remote Desktop و چگونگي روشن كردن يك كامپيوتر در جايي ديگر! خطای سرریز بافر در MS Task Scheduler چند دستور در command prompt مروري بر دستورات Command Prompt از Command Prompt ويندوز به روش حرفه اي ها استفاده كنيم آموزش كم كردن حجم تصاوير به راحتي تمام بدون نياز به برنامه ي خاصي !!! غير فعال کردن دریافت فایل در Internet Explorer برای Desktop خود Background متحرک بگذارید رد وبدل فايل از خطوط تلفن بدون اتصال به اينترنت -- Hyper Terminal بررسي خطاي ناسازگاري درايور در ويندوز XP ويندوز 98 و Me , XP را خيلي راحت درست كنيد !! رينستال Windows Movie Maker نمايش تلفن تماس در ويندوز xp اجرای برنامه های مزاحم را در آغاز ويندوز را متوقف كنيد جلوگيری از قطع شدن مداوم اتصال اينترنت -DC تنظيم اندازه حافظه مجازي چگونه ميتوان كليدهاي ميانبري براي صفحات وب مورد علاقه روي دسك تاپ ايجاد كرد؟ تجربه خود را در ويندوز XP افزايش دهيد راه‌اندازي Outlook خانوادگي تنظیم Gmail به روش POP در نرم افزار Outlook 2003 استفاده کامل از امکانات امنيتی در تعيين سطح دسترسی به فايلxp تبديل ساعت ويندوز به يك ساعت اتمی دقيق تست قطعاتي چون Cpu، کارت گرافیک ،صدا و ... توسط ویندوز XP سريع كردن منو هاي تنبل راه حل مشکلی که کاربران هنگام خروج از ويندوز دارند از هر كجاي ويندوز كه ميخواهيد عكس بگيريد تنظیمات سیستم خود را به کامپیوتر های دیگر منتقل کنید جلوگیری از لنگر انداختن DLL ها در حافظه فايلهاي Dll بي مصرف را تشخيص دهيد چند ترفند ويندوزي ترفندهاي ويندوز 200 ترفند از ويندوز ... به صورت Pdf چند ترفند چگونه ويندوز xp را وادار به سریعتر شدن کنیم مخفي كردن شاخه ها در Windows XP بدون نياز به نرم افزار نکته ایی جالب راجع به Screen Saver ويندوز از بین بردن Don't Send معرفي دستور كاربردي SFC /Scannow دو راه جالب جهت نفوذ به ويندوزXP ده نكته مهم براي بالا بردن سرعت كامپيوتر شما یه ترفند باحال تو ایکس پی قفل کردن پوشه ها در xp بی هيچ نرم افزاری!!!!! کاربرد كليد Alt استفاده درست از كليد هاي صفحه كليد افزایش کارایی ویندوز ارسال فایل بدون اتصال به اينترنت - HyperTerminal قفل کردن کامپيوتر توسط يک Shortcut بالا امدن ویندوز سریعتر آنچه کار با Dos Prompt را ساده ميکند! آموزش پارتيشن بندي FDISK بدون هیچ برنامه ای درایوهای خود را مخفی کنیم ؟ Password Admin Windows XP دو راه جالب جهت نفوذ به ويندوز XP بدون رمز عبور! فراز از دست ابزار آزمايش مجوز ويندوز آموزش تنظيمات Recycle Bin تغيير نام دسته جمعی فايلهای تصويری....! گذاشتن پسورد امنيتي براي XP با افزودن پسورد دوم براي ورود به ویندوز XP امنیت خود را تا حد زیادی افزایش دهید نحوه برچسب نويسي براي قطعات موسيقي ویندوز XP را بر اساس سلیقه خود تنظیم کنید اموزش {{ Accessibility Options }} -- قابليتي پنهان در ويندوز ويندوز بازيافت پيشرفته اطلاعات پاك شده در كامپيوتر آشنايي با فايلهاي AUTORUN.INF چگونگي ساختن autoran آشنايي با اصطلاحات كامپيوتري System tray چيست؟ عیب یابی در ویندوز برنامه هاي مخفي ويندوز XP اوريژينال كردن ويندوز فارسی کردن منوی start ویندوز xp پیدا کردن مسیر فایل در سطل آشغال ویندوز اگر از قطع و وصل زياد مودم شکايت داريد حتما اين مطلب را بخوانيد ساختن دكمه Run بدون هیچ دردسری نرم افزار نصبsetupinstaller طراحی کنید.!!! بدون هيچ دردسري نرم افزار نصب(Setup Installer)طراحي كنيد اضافه کردن اطلاعات اضافي در System Properties توضيحاتي در مورد فايل هاي سيستمي ويندوز (Kernel mode - XP ) آشنايي با اسرار كرنل ويندوز آموزش ترفندهاي نت پد - Notepad فايل هاي هسته اي (Core ) ويندوز چگونه قفل جديد مايكروسافت را در ويندزو بشكنيم؟ حرفه اي ها چگونه با ويندوز کار ميکنند آموزش Hyper Terminal تعدادی از دستورات که در گزينه Run اجرا ميشود عکس گرفتن از دسکتاپ بدون هيچ نرم افزاری..فقط با يک کليک محدود کردن کاربران در ویندوز XP به همراه تبدیل فایل سیستم به NTFS ! همه چيز درباره ديسكت StartUp آموزش تبديل Windows XP Home به Windows XP Professional آشنايي با خواب زمستاني ويندوز (HIBERANTE ) آموزش مخفي كردن فولدر بدون هيچ برنامه اي یک راه جدید برای هک پسورد ایکس پی آموزش مرتب كردن منوها در All Programs در Start Menu به ترتيب حروف الفبا رفع مشكلات كامپيوتر از راه دور با REMOTE ASSISTANCE در ويندوز XP نرم افزارهاي مورد نياز هر كاربر رايانه(از مبتدي تا حرفه اي) با اين ترفند تنها كسي خواهيد بود كه مي توانيد وارد ويندوز Xp شويد 40 نکته فوق العاده از اینترنت اکسپلوره -IE تعريف كلمه عبور جديد ويندوز Xp بدونه دانستن كلمه عبور قبلي آشنايي با حساب هاي كاربري ويندوز Xp خانواده سیستم های عامل میکروسافت اموزش نحوه ارسال و دريافت فكس در ويندوز xp اجرا کردن فایل های فلش بدون داشتن هیچ برنامه ای با اين ترفند تنها كسي خواهيد بود كه مي توانيد وارد ويندوز Xp شويد آموزش نرم افزار Vitrual PC اجراي سيستم عاملي درون سيستم عامل ديگر سریع تر کردن ویندوز مخصوصا مدیا سنتر تنظیم ویندوز برای اجرای بهتر بازی ها نكاتي در رابطه با افزايش راندمان ويندوز آموزش كامل Automated System Recovery يا ASR در ويندوز XP نكات مهم در Index سازي ( Indexing ) معرفي پركاربردترين فرمت هاي موسيقي انواع فرمت های صوتی و گرافيکی آموزش نصب ویندوز ویستا-نسخه بتا تنظیمات شبکه در ویندوز Xp Microsoft Windows Recovery Console 20 نكته جالب از ويندوز آشنايي با مفاهيم Nat آن جا كسي است پنهان... توصيه براي ايمني بيشتر رمز عبور (Password) داستان فايل سيستم در ويندوز از سكتور و FAT تا Win FS در لانگهورن رمز امنيت Longhorn: حق دسترسي‌های كمتر Wild Cards چيست؟ اشنايي با سیستم فایل Ntfs و معرفي ويژگي ها و امكانات به طور كامل نحوه حذف کردن فایلهای غیر قابل حذف! حذف کردن فایلهای غیر قابل حذف! خلاص شدن از دست Windows Messenger از کار انداختن Balloon Tip در ويندوز XP مديريت يك كامپيوتر با چند سيستم عامل چگونه يك دفتر كوچك را از راه دور اداره كنيم فایل‌های کامپیوتر را از چشمان بیگانه حفظ کنیم ويندوز ايكس پي - XP - امنيت و هك نصب ويندوز 98 (نسخه اوليه) و پارسا 99 بروي Pc هاي 2.4 و به بالا يك راه ويژه براي حفاظت از كامپيوتر !!! قفل کردن کامپيوتر توسط يک ميانبر (Shortcut) ¤¤ استفاده از صفحه كليد به جاي موس ¤¤ نكاتي مفيد در باره دستکاری در ویندوز Xp همه چیز در مورد control userpasswords2 نحوه Rename دسته جمعی فايلها و فولدرها در ویندوز xp چگونه درايوها را خودكار Defrag كنيم؟ راه اندازي و تنظيم يك شبكه Lan كوچك (تصويري) پارتیشن بندی هارد در کمتر از 5 دقیقه ترفندي براي Widows Media Player روشن كردن كامپيوتر تنها با وارد كردن اسم خودتان از صفحه كليد كامپيوترتان راه اندازي سرور وب تحت ويندوز راه اندازي و تنظيم يك شبكه Lan كوچك (تصويري) افزايش مقدار حافظه كامپيوتر با يك روش جالب ؟ بهبود كارايي هارد ديسك، با استفاده از Ntfs مایکروسافت از زبان فارسی به شیوه ای جدیدتر در نسل سیستم عامل Vistaپشتیبانی میکند. تايپ فارسي در سيستمهايي كه فارسي را پشتيباني نميكنند آموزش تصوري نصب ويندوز xp Windows XP Service Pack 2 میز تحریر نامرئی 99 دستور برای command ویندوز XP بازگرداندن ویندوز خراب شده به حالت قبل از بروز مشکل برنامه های تحت داس و قدیمی را چگونه در Xp اجرا کنیم مشکلی که بسیاری از کاربران اینترنت دارند تنظیمات بهتر برای ویندوز Xp پیاده سازی سرویسهای دایرکتوری (Active Directory) تنظیم اندازه حافظه مجازی در نسخه های مختلف ویندوز همه چیز درباره مدارک مایکروسافت امکانات شبکه ای ویندوز آموزش HyperTerminal فولدر های بدون نام !!! کلمه هایی که تا ابد نمیتوانید برای فولدرهای خود بذارید! نحوه استفاده از Remote Desktop چگونه با Windows Media Player عکس بگیریم معرفی فایلهای اساسی ویندوز تغییر نام پوشه به شکل! آشنایی با کدک های ویدئویی ویندوز آموزش فارسی کردن ویندوز 98 سریال همیشگی برای نصب ویندوز بازیابی رمز عبور Administrator آموزش نصب ویندوز xp کلیدهای میانبر مفید در ویندوز بررسی ویراستاری رجیستری در زیر آرم ویندوز Xp چه می گذرد؟ گذاشتن عکس پشت نوار ابزار Explorer تغییر در زمان خاموش کردن سیستم یا همون Shutdown نکاتی در رابطه با تایپ فارسی در ویندوز توانایی هایی که باید در ویندوز Xp از آنها آگاهی داشته باشید مشکلات ویندوز خویش را بر طرف کنید چگونه از آیکنهای مختلف موجود در ویندوز xp و فایل shell32.dll استفاده کنیم آموزش فشرده سازی درایو ها برای افزایش فضای هارد اضافه کردن گزینه به کلیک راست My Computer کنترل کامپیوتر دیگران از طریق Windows Messenger با دانلود 2.5 مگابایت آیکون های ویستا را جایگزین Xp کنید و لذت ببرید خاموش کردن کامپیوتر درکمترین زمان ممکن 8 نکته مهم در افزایش کارایی ویندوز xp نصب نرم افزارهای قدیمی در ویندوز Xp ویندوز خود را اورجینال کنید !!! حذف پیام مزاحم Dont send حذف Windows Messenger در ویندوز XP ایجاد تغییرات در منوی انتخاب ویندوزها قرار دادن تصویر در زمینه ی نوار ابزار Explorer و IE کپی کردن متن به وسیله موس در محیط Dos از قلب ویندوز خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنید! ثبت دلایل Shutdown شدن ناگهانی ویندوز XP افزودن آیکون برنامه ی مورد نظر به My Computer کامل ترین مرجع ترفندهای ریجستری و ویندوز به صورت Pdf بدون استفاده از برنامه بتوانیم Icon فایلها و فرمتها را عوض کنیم پسوند DAT را در لیست فرمت های پیش فرض Windows Media Player قرار دهید ! افزدون آیکون برنامه ی مورد نظر به Control Panel قرار دادن تصویر در زمینه ی پوشه مورد نظر چگونه منوی راست کلیک را فارسی کنیم یا گزینه ای به آن اضاف کنیم هک لوگوی آبی رنگ Classic Start Menu داشتن Windows با شماره سریال اصلی عوض کردن سی پی یو با یک فایل جستجوی تمام فایلهای موجود در هارد مخفی کردن درایو ها با استفاده از Disk Management تغییر متن دکمه start در ویندوز xp فشرده کردن فایلها توسط ویندوز Xp 20 ترفند مفید در Windows Media Player 10 آموزش افزایش سرعت ویندوز ده نکته مهم برای بالا بردن سرعت کامپیوتر شما در صورت قفل بودن Group Policy میتوان آن را در برنامه console اجرا کنید غیرفعال کردن پوشه و تغییر دادن آن به My Network Place تنظیمات فوق العاده برای بهینه سازی مودم در ویندوز 98 افزدون آیکون برنامه ی مورد نظر به نوار ابزار Internet Explorer فایلهای Dll بی مصرف را تشخیص دهید و آنها را حذف نمایید رفع مشکل " ی" فارسی در ویندوزهای قبل از xp افزایش سرعت راه‌اندازی کامپیوتر آنچه از ویندوز XP نمی دانید (نام های غیر مجاز) تنظیمات Taskbar and Start Menu جلوگیری از آشکار کردن فایل ها و پوشه های مخفی! New Technology File System - NTFS مخفی کردن درایوها در ویندوز XP قرار دادن عکس و نوشته ی مورد نظر در پنجره System Peroperties آموزش Uninstall کردن Windows Media Player ساخت ستاپ بدون احتیاج به هیچ برنامه ای نحوه تست Modem ها در windows XP مراحل بوت در ویندوز Xp و ساخت دیسکت بوت به دو روش آموزش نحوه ساخت Bootable CD برای Windows XP کلید های میانبر Windows / تقریبا کامل/ دستکاری حافظه رم آشنایی با کدک‌های ویدئویی ویندوز آشنایی با اسرار کرنل ویندوز فارسی کردن منوی ویندوز Xp Paint ویندوز را دست کم نگیرید! خودتان فونت طراحی کنید! (بدون نرم افزار) افزایش سرعت ویندوز پشت Loading XP چه خبر است؟ آموزش تغییر لوگوی System Properties آموزش تصویری نصب ویندوز Xp و پارتیشن بندی !! آشنایی با انواع درایوهای مجازی در ویندوز افزایش سرعت بوت شدن ویندوز Xp ! میخوای موقع نصب ویندوز صفحه ی Cmd رو باز کنی ؟ یا حتی ویندوز مدیا پلیر ؟ تغییر نام منوی استارت ! بهترین روش برای مخفی کردن فایل و فولدر بدون نرم افزار آموزش چگونه بدون نرم افزار ویندوز خود را ShutDown کنید آموزش تغییر Icon و Label درایوها از طریق رجیستری از کار انداختن کل فایلهای Exe ویندوز فعال کردن ویژگی Clear type تعویض فایل های خراب ویندوز بهینه سازی سرعت ویندوز با یک روش خیلی ساده دوازده گام جهت بهبود پایداری ویندوز دستکاری مثبت در رجيستری یک تصویر پس زمینه به نوار ابزار مرور گر اینترنت اضافه کنید موقع ورود به ويندوز كليد هاي Numlock - Capslock- ScrollLock به دلخواه شما روشن شوند ساختمان و نحوه عملكرد رجيستري ريجستري 1 ريجستري 2 ريجستري3 نحوه افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوزو (PDF+) E_book پنجاه صفحه اي در مورد ريجيستري ترفند های رجيستری "تغيير صفحه ي خوشامد گويي ويندوز بدون استفاده از برنامه" Registry چیست ؟ مخفی کردن درایو ها از طریق رجیستری خودتان ويندوز را فارسي کنيد ارسال پيام به Userهاي مختلف ويندوز XP آموزش فعال كردن Vivid نصب ويندوز Xp در کمتر از چهار دقيقه !!! آموزش هک Welcome Screen براي اولين بار نمايش زمان در دسترس بودن ويندوز چه زماني سيستم Crash ميكند/صفحه آبي راه ديگري به جز open with حذف کردن فايلهاي غير قابل حذف! آشنايي با Group Policy در ويندوز آموزش: راهي ديگر براي استفاده از Visual Styleها در XP مناسب ترين روش براي پاكسازي و احياء رجيستري آسيب ديده با فرمتهاي گرافيكي آشنا شويد Windows Recovery Consoleچيزي شبيه به يک جعبه ابزار مفيد در صندوق عقب اتومبيلتان است رفع مشكل Sleep Mode پس از نصب SP? روي ويندوزXP آموزش هک Boot Screen براي اولين بار ... طريقه ي هک کردن کادر محاوره اي Turn Off Computer << آموزش کامل افزايش حجم درايو ويندوز >> پزشک هميشه حاضر ويندوز Dr.Watson ، XP مبارزه با انباشتگی در كامپیوتر نحوه كار ویندوز Plug and Play ایجاد آیكن‌های اختصاصی چگونگی عملكرد فایل‌های Inf افزايش سرعت ويندوز مخفی کردن پوشه با روش جدید تغییر صفحه خانگی Ie7ويندوز ویستا : ده دلیل مهم برای خریداری و نصب "ویندوز ویستا" نصب نسخه بتای ویندوز ویستا Vista هشت سؤال رایج در مورد ویندوز ویستا 10 دلیل مهم برای نصب ویندوز ویستا چگونه از امروز یک سیستم سازگار با Vista جمع کنیم فارسي نويسي در ويندوز ويستا بدون هيچ برنامه اي (مهم) نصب ويستا بدون نياز به product key بدون محدوديت زماني و با قابليت به روز رساني سبک سازي ويندوز ويستا براي پردازش سريعتر رجيستر کردن ويندوز ويستا (vista) با شماره سريال معتبر مديريت امنيت در ويندوز ويستا:BOOT.INI Is Gone, BCD Is Here غیرفعال کردن Security Center در ویندوز ویستا یک بحث تخصصی و مفید : كدام ويرايش ويستا براي شما مناسب است؟موبایل : آشنایی با شبکه‌های نسل چهارم ‏موبایل آنتن دهی در موبایل اصطلاحات و واژه نامه تـلـفن هـمـراه(موبایل) از گوشی نوکیاى خود بهتر استفاده کنیم آشنایی با کدهای امنیتی سیم کارت هرآنچه از نوکیای خود نمی‌دانید! 9 روش برتر براي حفظ امنيت دستگاه‌هاي موبايل سیم کارت; گذرنامه شما در دنیای موبایل چرا مشترك مورد نظر در دسترس نمی باشد شبکه موبایلمقالات انگلیسی: راهنمای جامع ویندوز ویستا/Vista Made easy عیب یابی ویندوز با داس!\ Troubleshoot Your WinXP Help Your PC’s Graphics Make Vista and XP Sparkle Play HD Movies on a PC /اجرای HD dvd و Blue-ray در رایانه های شخصی Windows Mobile 6 Cruising the Internet at 70 MPH Low-Rent Apps System Restore, A rewind button for PC Quick Tips 20 Things We Don't Know About the iPhone Real-World Vista Mobile video and Google’s VoIP Can AMD Still Compete in High-End Chips? Dual SIM review: Mobiles go two-in-one نصب و راه اندازی یک سیستم بطور کامل با تصویر Solid-State Drives Versus Hard-Disk Drives in Laptops نه چیزی که فایرفاکس باید از سافاری بیاموزد آموزش گوگل ریدر برای مبتدیان آنچه که در مورد طراحی جدید ویدئو پلیر یوتیوب نمی دانید یک کامپیوتر رایگان و اپن سورس چند نکته برای خرید یک هاست Web 2.0 Hdtv BlueJacking and BlueSnarfing Windows Gallery AC Networking Spam Wireless Security Wikipedia Bluetooth Technology RSS Feeds MP3 Sharing Anti Spyware/Virus Multimap Windows Alternatives Online Money Saving Guide Proper ID for a Zombie PC Set a Hacker Alarm on Your Web Mail Box Desktop Publishing Zip Files Teaching Resources Online Auctioning Nokia N-Gage Virtual Memory Improve your wireless network Safe shopping online Weather Guides Firefox Extensions Picasa Digital Photography Nintendo Wii Distributed computing Internet Content Filters Online Red Letter Days Sasser Virus Web Hosting Providers Pigment Based Inks Windows XP Themes Waste Electrical and Electronic Equipment Google Mail Compatible & Remanufactured Cartridges Mobile Essentials Telewest Feedback RPC Bug Continued E-mail etiquette Playstation 3 Graphics Workshop - Printers How Stuff Works Online Blogging Buying and Selling on Internet BT Internet Kiosks Printer Page Yields Repetitive Strain Injury- RSI Making the most from Google Web OS Online Fraud Google Checkout Recap on the year (تحلیل کلی فناوریهای سال!) Speech Recognition Plasma vs LCD TVs More than security: AVG 7·5 RockStar Classics - Freewar Backing up movies YouTube - The Power Of Video Hosting Wiping a Hard Drive Internet Archive Slax- Pop USB drive in to a foreign machine Fresh Software - optimize everything in your PC EditPad Lite - Professional Notepad DriveImage XML Trillian - A new window in Instant messaging E-Mail Spoofing Centrino - Popular technology Google Web Accelerator - Optimize broadband connections Charity Collection - International Online fund Windows XP Powertoys Voice Over IP - How to know more about that BroadBand Britain - New Internet Speed Methode Election 2007 - Online Rating Online Fax Machine CCleaner - A freeware for registry Cleaning compare about: Xbox,Playtation, MegaDrive, iPod,Wii Dropload - Uploading ways Undeleting Files SSC Service Utility U Switch Free Serif Software Google Adsense BT Backup Removing Start Up Programs Music Converter - Best way, Best software Online Virus Scan - Always be Update Telewest Broadband Online Betting - How to win online Toms Hardware Remanufactured Toner DAB Digital Radio Software Updates Spybot ScreenSelect PC Anywhere Death of the Floppy Artificial Intelligence Yahoo Launch Intrusive Programs - Forcing them how to combat Fraudulent E-mails Encarta Online encyclopedia usage Computer Cleanup - the fastest way Multifunction Devices - The modern devices Windows Messenger - How to Use it in all versions of windows EU Download Legislation Choosing the right ISP Keyboard Shortcuts ISDN Lines - fastest netline NHS Direct The Origins of the Internet - History Of Net Compaq IPAQ - work on the move E-Payphones Laptop VS Desktop Computers ADSL Problems Kartoo Search Engine Opera 9.50 Alpha: Fast, crisp, and superior Microsoft Plus for Windows XP Graphics Workshop - Graphics Software Graphics Workshop - Printers Graphics Workshop - Scanners Graphics Workshop - Digital Cameras Creating your own website Keeping your Computer Healthy Search Engine Optimisation GPS Systems Teaching Resources Online Banking DVD Writing The Apple iMac - Nice features Portable GIMP - GNU several platforms PC or Mac Gnutella Peer to Peer UltraVNC Epson new Printers Review DSL Broadband Explained USB Flash Drives Windows XP Optimization Guide Laptop Security Guide and Tips Kazaa Lite - sharing music Managing Security in SQL Server Use of Video Conferencing Solutions for Home and Corporate Users How to fix a scratched CD or DVD What are Intrusion Detection Systems Save Your Google AdSense Account from Ban Computer Knowledge Guide Last·fm - Online Radio Generate Traffic Using Only Free Methods Wireless Nic Nokia Universal Codes Useful Run Commands XP Speed Boost - Removing swap file CSS & its benefits #1Rule To Make Your Own Web Site Can playing online bingo increase your brain power GRI Mailing List Tips SEO Tips-Ways to Get Backlinks to Your Website The Top Mistakes - loosing Online time and money How to Maximize your Profit and Minimize your Risk of Losing in internet Mistakes To Avoid When Using Web Templates Ipod Technology- hardware Search Engine Friendly Pages Encryption and Making Your System Secure Benchmarking Phishing For Your Identity Computer Sound Cards Should I Create a Website? Do I Need One Six Ideas for online Viral Marketing 10 چیزی که باید درباره ورد پرس 2.3 بدانید On-line Creative Strategy Client Side Load Balancing for Web 2.0 Applications 3D Tabs with CSS2 Computing Myths Why Use Directory Submissions PL/SQL Data Types Introduction to SQL PL/SQL and Oracle Database History Email Marketing Happy Endings How Ebay Sellers Can Protect Themselves From Auction Scams Facebook vs MySpace Podcasting Rotten Tomatoes - Dozens of movie critics online How Open Social Will Improve Search Engine Rankings How To Use Relevance In Your Web Content Getting Traffic To Your New Website Why You Need A Search Engine Consultant Web Design vs Print Design B2B Marketers Do It Too Using Chat Rooms in Viral Marketing Ajax CMS Computing Myths #2 Three Main Tips For A Quality MLM Lead Microsoft Natural Keyboard Mouse Gestures Adsense Turnkey Websites – Are Worth Their Money PPC And The Game Of Monopoly Does Your Security Suite Also Protect Your Privacy? دوستان تمامی مقالات زیر در فایل زیر و بصورت CHM برای استفاده ی شما دوستان آپلود شده هست  لینک مستقیم قسمت اول - لینک مستقیم قسمت دوم لینک رپید قسمت اول - لینک رپید قسمت دوم لینک easyshare قسمت اول - لینک easyshare قسمت دوم منبع از= http://shariati.mohsen6558.com/Magalate_P30World.htm
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 23:48  توسط مهندس  | 

دانلود نرم افزار ساخت منوی بوت آخرین نسخه Aero Studio 2008

دانلود نرم افزار ساخت منوی بوت آخرین نسخه Aero Studio 2008

دانلود رایگان نرم افزار ساخت منوی بوت آخرین نسخه Aero Studio 2008

دانلود نرم افزار Aero Studio 2008 نسخه کراک شده اصلی با حجم ۲۲ مگابایت

آموزش تصویری ساخت DVD مولتی بوت گرافیکی به کمک Aero Studio

لینک آموزش

لینک دانلود نرم افزار

دانلود=با حجم ۲۲ مگابایت نسخه کراک شده اصلی

http://www.4shared.com/file/OnzqRwoP/2010-06-23_Aero_Studio.htm

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:24  توسط مهندس  | 

سوالات نهايي دايركتور بهمن 86 استان اصفهان

سوالات نهايي دايركتور  بهمن  86 استان اصفهان

1)      كدام مورد ازامكانات نرم افزاردايركتور مي باشد؟

 الف) فيلم هاي دايركتوررا مي توان دراينترنت ازطريق يك مرورگروب مشاهده نمود

 ب) با كمك اين نرم افزارمي توان محيط كاملي براي ضبط  و ويرايش صدا داشت

 ج) مي توان نمايش هاي چندرسانه اي محاوره اي ايجادكرد

 د) مواردالف وج صحيح است

 

2)      پنجره اي كه انيميشن يا رسانه رانمايش مي دهد چه نام دارد؟

 الف) صحنه يا  Stage      ب)Cast                        ج) Property Inspector               د) Score

 

3)      با كدام نوع Cast سرعت بار گذاري اوليه كمترمي شود و سرعت درزمان اجرا افزايش مي يابد؟

 الف)خارجي                   ب)داخلي                                     ج)هم داخلي وهم خارجي       د)Castهاي ويديويي

 

4)      در هنگام وارد  كردن يك تصويريا انيميشن به  پنجره Cast كدام يك از تنظيمات زير را نمي توان انجام داد؟

  الف)عمق رنگ                                                   ب) جعبه ي رنگ

   ج)حذف فضاهاي سفيد اطراف تصوير                    د) تعيين سايزواندازه براي تصوير

 

5)      اگر دوCast Member  هم نام باشند چه اتفاقي مي افتد؟

 الف) دايركتور خطا ميدهد                                       ب) لينگوازCast با شماره بيشتراستفاده مي كند

 ج) به تور خودكارنامCast Num را برمي گزيند          د) لينگو از Cast با شماره كمتر استفاده مي كند.

 

6)       در پنجره ي Score قرار مي گيرد و زمان مكان وچگو نگي نمايش يك Cast Member را در صحنه فيلم و از طريق پنجره Scoreكنترل مي كند؟

الف )اسپرايت                   ب)لينگو                                      ج)اسكريپت                     د)اسكور

 

7)      براي ايجاد اسپرايت تك فرمي ازكدام كليد درهنگام درگ كردن استفاده مي كنيم؟

الف)Ctrl                        ب) Shift                                    ج)Alt                            د)Ctrl+Alt

 

8)      كدام مورد درصورت متصل بودن Control Panel بهStage قابل مشاهده نيست؟

الف)دكمه Loop               ب)دكمه هاي كنترلي فيلم                  ج)دكمه هاي كنترلي صوت  د) اطلا عات زمان

 

9)      درنمايش برچسب اسپرايت ها انتخاب كدام گزينه سبب مي شودمختصات XوY نقطه ي ثبت يك اسپرايت نشان داده مي شود؟

 الف)Behavior    ب)Ink                                       ج)Location       د)Blend

10)  براي مايل كردن اسپرايت ازكدام گزينه استفاده مي كنيم؟

الف)Rotate                    ب) Skew                                  ج) Flips                        د)  Flipv

 

11)   كدام Ink كليه ي رنگ هاي روشن رامحو مي كنددرنتيجه مي توانيدرنگ هاي روشن تر اسپرايت هاي پايين ترراببيند؟

الف)Copy                      ب)Mask                                   ج)Transparent               د)Reverse

 

12)   درProperty Inspector انتخاب كدام گزينه تنها در مورداسپرايت هاي متني بكار مي رود؟

الف)Editable                  ب) Trails                                   ج)Blend                        د)Rotation

 

13)   از كدام اسپرايت براي محو كردن آن استفاده  مي كنيم؟

الف) Lnk                       ب)Blend                                   ج)Color                        د)Lock

 

14)   دايركتور از كدام  قالب متن پشتيبا ني  نمي كند؟

الف) ASCII                   ب)Html                                     ج)Doc              د)Rtf

 

15)  در كدام نوع  تصوير با تغير اندازه تصوير موجب تحريف نقاط شده و كيفيت تصوير پايين  مي آيد؟

الف)Bit Map                  ب)Vector                                  ج) Shape                      د)هر سه مورد

 

16)  كدام جمله صحيح نيست؟

الف)Vector هاي بدون دستگيره به شكل مربع  هستند.

ب) براي انتخاب چند Vector از كليدShift استفاده مي كنيم.

ج)مي توان يك منحني رابه دو منحني جدا از هم تبديل كرد.

د)نمي توان دومنحني رابه هم اتصال داد.

 

17)  براي ديدن تصويرقبلي استفاده از آن به عنوان مرجعي براي ترسيم تصويرديگرازچه تكنيكي در دايركتوراستفاده مي كنيم؟

الف)Auto Filter  ب)Onion Skin               ج)Auto Distort  د)Copy

 

18)  ازكدام ابزار درترسيم اشكال Bitmap ازرنگInk والگوي پركننده جاري به صورت اسپري استفاده مي شود؟

 الف)Brush                    ب)Marquee                              ج)Air Brush      د)Lasso

 

19)  كدام جمله صحيح نيست؟

الف)ميتوان به يك فريم تنها يك رفتار رانسبت داد.

ب) ميتوان به يك فريم چند رفتار را نسبت داد.

ج)يك رفتاررامي توان به چنداسپرايت نسبت داد.

د)به يك اسپرايت مي توان رفتارهاي مختلفي نسبت داد.

 

20)  اين رويداد تمام لحظاتي كه داشاره گر موس درمحدوده اسپرايت باشد اتفاق مي افتد؟

 الف)Mouse Within        ب)Mouse Leave                       ج)Mouse Down            د)Mouse Up

 

21)  برای حذف یک مارکر  .........

الف) روی آن کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Remove را انتخاب می کنیم

ب) آن را انتخاب کرده  و کلید Delete را از صفحه کلید می فشاریم.

ج) مارکر را به سمت خارج از محدوده کانال مارکرها درگ می کنیم.

د) هر سه مورد صحیح است.

22)   دكمه هايي هستند كه با كليك روي آنها فرمان خاصي اجرا مي شود ؟

الف)Push Button            ب)Radio Button                        ج)Check Button            د)هرسه مورد

 

23)  از طريق كدام يك از قسمت هاي دايركتور ميتوان  يك  Hyperlink  ايجاد كرد؟

الف)Window/Text\        ب)  Window/Text inspector       ج) پالت Tools                 د) ازابزار استاندارد دايرركتور

 

24)   براي انتساب رفتار دكمه هاي كنترلي از كدام بخش كتابخانه استفاده مي شود؟

الف) Interactive             ب) Control                                ج) Navigation               د) Animation

 

25)   چگونه مي توان دستورات را روي اسپرايت ايجاد كرد؟

الف) بااستفاده اززبان Lingo                       ب) بااستفاده از Behavior

ج) بااستفاده ازكتابخانه دستورات                  د) هرسه مورد

 

26)  درتكنيك Tweening اگر بخواهيم اسپرايت ،مسير تعيين شده را از انتها به سمت ابتدا بازگردد كدام گزينه را فعال مي كنيم؟

الف) Continuous At End Point                ب) Reverse       ج) Backward                د) چنين امكاني وجود ندارد

 

27)    درتكنيك Tweening كدام گزينه سبب مي شود تغييرات در ميان نقاط كليدي آرام آرام صورت گيرد وفريم  هاي كليدي به آرامي به يكديگر تبديل شود؟

الف) Ease Out               ب) Ease In                                ج) Sharp Change          د) Smooth Changes

 

28)  در كدام تكنيك دايركتور داده هاي چندScore رايكي مي كنيم؟

الف) Film Loop             ب) Tweening                             ج) Real Time                د) Cast To Time           

 

29)   باكدام تكنولوژفايل هاي صوتي كم حجم تر شده وسريع تر از روي ديسك سخت يا اينترنت اجرا مي شود؟

الف) Quick Time           ب) Shockwave Audio               ج) Qt3 Mix                   د) Sound Device

 

30)   اشكال روش پخش فيلم ويديوئي به صورت Direct To Stage چيست؟

الف) اسپرايت فيلم هاي ويديوئي بدون توجه به كانال روي همه اسپرايت ها قرار مي گيرد

ب) Ink ها كار نمي كند

ج) فقط Ink  مدل Background Transparent كار مي كند

د) موارد الف وب

 

31)   كدام گزينه از انواع اسكريپت نويسي دايركتور مي باشد؟

الف) Behavior                ب) Parent                                 ج) Movie                      د) هر سه مورد

 

32)   كدام عبارت صحيح است؟

الف) رفتار اسكرايپت هايي هستندكه به Cast Member ها نسبت داده مي شود

ب) رفتار اسكرايپت هايي هستندكه به Cast  و Score نسبت داده مي شود

ج) رفتار اسكرايپت هايي هستندكه به فريم ها و اسپرايت ها نسبت داده مي شود

د) رفتار اسكرايپت هايي هستندكه به فقط به اسپرايت ها نسبت داده مي شوند

 

33)   Action هايي كه نياز به Trigger ندارد چه ناميده مي شود؟

الف) Local                     ب) Independent                        ج) Public                      د) الف و ج

 

34)   دستورات زير چه كاري انجام مي دهد؟

On Key Down

       If The Key = Return Then Go To Marker

End

الف) بافشردن كليد Enter هد پخش به ماركر بعدي فرستاه مي شود

ب) بافشردن كليد Enter هد پخش به ماركر قبلي فرستاده مي شود

ج) بافشردن كليد Enter هد پخش به ماركر شماره 1 فرستاده مي شو

د) اين دستور اشتباه است

 

35)   كدام دستور ، Xtra هاي مقيم در حافظه را نمايش مي دهد؟

الف) Interface                ب) Put                          ج) Showxtra                             د) Show Xlib

On Key Down Me

       Case (The Key ) Of

  : Go To Frame  Test              "A"            

   , C : Go To Frame    Class "B"        

           Otherwise Beep

End

 

 


 

36)   قطعه كد روبرو چه كاري انجام مي دهد؟

 

 

 

 

الف) براساس فشردن كليدهاي A,B ياC به اسپرايت هايي بانام               End Select

Test ياClass منتقل مي شود                                   

ب) براساس فشردن كليدهاي A,B ياC به    فريم هايي با ماركر Test ياClass منتقل مي شود 

ج) براساس فشردن كليدهاي A,B ياC به اسپرايت هايي با نام Test ياClass منتقل مي شود و با فشردن كليدي به غير از آنها صداي بيپ مي دهد

د) براساس فشردن كليدهاي A,B ياC به فریمهایی با مارکر Test ياClass منتقل مي شود و با فشردن كليدي به غير از آنها صداي بيپ مي دهد

 

37)   در زمان Export ،يك ويديوي ديجيتال از روي چه قسمت هايي ساخته مي شود؟

الف) ايكرايپت ها                                       ب) اسپرايت هاي كانال هاي پايين پنجره Score

ج) اسپرايت هاي كانال هاي جلوه هاي ويژه     د) همه موارد

 

38)   كداميك از موارد دوربين را در يك خط مستقيم افقي يا عمودي حركت ميدهد؟

الف) Pan Camera                      ب) Rotate Camera                    ج) Dolly Camera           د) Orbit Camera

39)   در تنظيم متن سه بعدي كدام مورد براي رنگ نوري است كه فضاي صحنه را روشن تر كرده است؟

الف) Animator                           ب) Ambient                              ج) Background             د) Shader Texture

 

40)   كداميك از دستورات لينگوي زير هد پخش را به اندازه يك فريم به جلو منتقل مي كند؟

الف) Go Loop                           ب) Go Next                              ج) Go To The Frame+1            د) Go Pre

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:4  توسط مهندس  | 

نمونه سوال اینترنت مهارت هفت

1- کدام دکمه زیر فهرستی از سایت هایی که اخیراً مشاهده کردید را نمایش می دهد؟

الف)Home                                ب)Favorites                             ج)Forward                               د)History

2- اگر کلید .... را موقع کلیک روی فراپیوند نگه داشته باشید صفحه وب در پنجره جداگانه ای باز می شود ؟

الف)Shift                                  ب)Ctrl                                      ج)Alt                                        د)Enter

3- در پنجره Email یاهو کدام پوشه نامه های حذف شده را نگه داری می کند ؟

الف)Draft                                 ب)Sent                                     ج)Trash                                               د)Inbox

4- اگر بخواهیم جستجو طوری انجام شود که واژه های مورد جستجو در کنار هم قرار داشته باشند ؟

الف)از عملگر AND بین آنها استفاده می کنیم .                                 ب) از عملگر OR بین آنها استفاده می کنیم .

ج)از علامت کوتیشن ("  ") استفاده می کنیم  .                                   د)هر سه مورد

5- با کدام برنامه زیر می توان بدون اتصال به اینترنت نامه های خود را در آن نوشت ؟

الف)yahoo                    ب)Google                                ج)Outlook Express                 د)الف و ب هر دو

6- درایمیل yahoo با کدام دکمه می توان یک نامه ایجاد کرد؟

الف)Compose              ب)Attach Files                                    ج)Send                                                د)Check Mail

7- به آدرس منحصر به فرد یک صفحه وب در اینترنت چه می گویند؟

الف)Domain                 ب)Site                                      ج)URL                                                د)ISP

8- ISP چیست ؟

الف) فرم های اشتراک اینترنت گویند.                                                ب) به شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت گویند.

ج) به اتصال به اینترنت از طریق خط تلفن گویند.                                  د) مرورگر وب را گویند.

9- تایپ قسمت http://   در نوار آدرس ...........

الف) الزامی است.                ب) فقط برای سایتهای com. الزامی است.

ج) نیازی به تایپ نیست.            د) فقط برای سایتهای غیر com.  الزامی است.

10- با فشردن کدام دکمه از سربرگ General  ،  Home Page ( صفحه آغازین) سایت مایکروسافت در نظر گرفته می شود؟

الف) Use Blank                       ب) Use Current                       ج) Use Default                                    د) Enter

11- برای ذخیره نمودن تصاویر در وب, پس از راست کلیک بر روی تصویر, چه گزینه ای را انتخاب می کنیم ؟

الف)  Show picture       ب) Save picture as                  ج) Save picture                                   د) Go to my picture

12- اگر بخواهیم نامه دریافت شده را برای افراد دیگری بفرستیم از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟

الف) Forward               ب)Work offline                                   ج) Reply                                  د) Send

13- برای اینکه نامه ای ارسال کنیم که افراد دیگر از آن بی اطلاع باشند آدرس آن را در کادر ........ می نویسیم ؟

الف)Bcc                                    ب)Cc                                        ج)Bcc  د)To

14- اگر بخواهیم رونوشتی از نامه خود را به اشخاص دیگر ارسال کنیم آن را در کادر متنی............ می نویسیم ؟

الف( To                                    ب)Cc                                        ج)Subject        د)هیچکدام

15-  جهت اضافه نمودن يك سايت به فهرست سايتهاي مطلوب خود، كدام يك از گزينه‌هاي زير انتخاب مي‌گردد؟

الف)Refresh                ب) Home                                 ج) Favorites                                        د)History

16- در پنجره Internet Options، با انتخاب كدام يك ازگزينه‌هاي زير، IE یا مرورگر اینترنت را با يك صفحه خالي نشان خواهد داد؟

الف) Use Current                    ب) Use Blank                          ج) Use Default                        د) Clear History

17-  از نوار ابزار دكمه ………… شما  را به صفحه  قبلی خواهد برد؟

الف) Home                                ب) Forward                             ج) Back                                   د)Stop

18- براي ذخيره يك صفحه Web :

الف) منوي File گزينه Aves         ب) منوي File گزينهSave As                ج) منوي Edit گزينه Save                   د) منوي Edit گزينه Save As

19- كدام يك دامنه هاي زير نظامی بودن سايت را نشان مي دهد؟

الف) EDU                     ب)MIL                                                 ج)ORG                                               د)NET

20- درپنجره internet option، انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير ، صفحه وب جاری را به عنوان صفحه آغازین در نظر می گیرد؟

الف) Use Curreent                  ب) Use Blank                          ج) Use Default                                   د)Clear History

=============================================================================

1-کدام یک از انواع شبکه ناحیه ای جغرافیایی وسیعیراشامل می شود؟

الف)محلیب)شهریج)گستردهد)اینترنت

2-کدام یک از گزینه های زیر از .یژگیهای پستالکترونیک نمی باشد؟

الف)یک نامه الکترونیکی می تواند شامل یک متن تا تصویر و فایل صوتیو ......باشد.

ب)هنگام ارسال پست الکترونیکی شخص گیرنده باید حضور داشتهباشند.

ج)جهت ارسال و دریافت نامه وباید از یک نرم افزار پست الکترونیکیاستفاده کنیم.

د)ارسال نامه به صورت الکترونیکی ارزان و به صرفهاست.

3-برای مشاهده لیست سایتهای مرور شده دراینترنت باید کدام یک از کلمه های نوار ابزار را انتخابکنیم؟

الف)favoritesبsearchج)historyد)ب وج

4-برای اجرای برنامه مرور گر وب کدام مسیر زیررا باید طی کنیم؟

الف)Start/allprogram/internet explorerب)دابل کلیک بر روی آیکنinternetexplorerرویdesktop

ج)start/Accessories/internetexplorerد)ب وج

5-اگر از شبکه..........استفاده می کنیداحتیاجبه ایجاد اتصال(connection)نیست.

الف)گستردهب)اینترنتج)شهرید)محلی

6-بعد از اتمام کار با ایمیل برای بستن صندوقپستی حتما باید گزینه .........در بالای پنجره را کلیککرد.

الف)signinب)signoutج)signupد) هیچکدام

7-نامه های نیمه تمام یا ناقص در کدام فولدر نگه داری میشود؟

الف)draftب)trashج)inboxد)send

8-در مرور گر اینترنت دکمهfavoritesبه چه منظوری بکار می رود؟

الف)برای نو سازی یا بروز رسانی صفحه وب مورد استفاده قرارمیگیرد

ب)لیست صفحه وب مورد علاقه یا مطلوب که قبلاً ذخیره شده نمایشمی دهند.

ج)فهرستی از تمام سایتهای که اخیراً مشاهده کردید نمایش میدهد.

د) باعث توقف عدم بارگیریصفحه وب

9-برای ذخیره کردن صفحه وب کدام گزینه راانتخاب می کنید.

الف)منوsave,fileب)منوsaveas,file

ج)منوsaveas,editد)منوsave,edit

10-برای حذف آدرسهای مرور شده در اینترنت دکمه..............را بایدکنیم؟

الف)deleteب)moveج)clearhistoryد)clearlist

11-برای ایجاد یک نامه جدیددر برنامه Outlook Expressکدامیک ازمسیرهای زیر را باید طی کنیم؟

الف)کلیکبر روی نوار ابزارcreatmailدرنوار ابزار

ب)file/new/mailmessage

ج)edit/message/newmessageد)الف وب

12-در شبکه های داخلی در یک ساختمان یا اداره بهچه طریق می توانیم از خدمات اینترنت استفادهکنیم؟

الف)مودمب)خط تلفن شهریج)الف وبد)هیچکدام

13-کادرbccدر پنجرهcreatmail(ایجاد نامه) به چه منظوری به کار میرود؟

الف)آدرس پست الکترونیکی گیرنده اصلی نامهب)برای فرستادن رونوشت نامه به صورتمحرمانه

ج)برای ارسال رونوشت نامهد)برای ارسال نامه بر حسباولویت

14-برای فرستادن ضمیمه یا پیوست به همراه نام ازدکمه ی...........در نوار ابزار استاندارد پنجره ایجاد نامه می توان استفادهکرد؟

الف)attach(بcheckج)spellingد)priority

15-برای ارسال نامه دریافتی برای دیگران کدامیک از گزینه های زیر مورداستفاده قرار

میگیرد؟

الف)forwardب)replyج)replayall(دsend

==========================================================================

1-برایبازکردن کتابچه آدرس کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)View/Adressب)Tools/Adress bookج)Edit/Messageد)Tools/Replay

2-شبکهای که در داخل یک ساختمان و در فواصل کم مورد استفاده قرار میگیردرا...............می نامند.

الف)Wanب)Manج)Lanد)هیچکدام

3-برای اتصال به اینترنت به کدام یک از تجهیزات زیرنیازمندیم؟

الف)مودمب)کامپیوترج)Wanد)الف وب

4-کدام یک از موارد زیر را پل ارتباطی بین کامپیوتر و اینترنت مینامند؟

الف)ITب)ISPج)TTpد)ISB

5-انتخاب کدام گزینه قطع ارتباط با اینترنت میباشد؟

الف)Connectب)Disconnectج)Downloadد)Uploud

6-Downloadجهتانجام کدامیک از کارهای زیر می باشد؟

الف)وصل شدنبه اینترنتب)ارسال فایل از هارددیسک به فضای اینترنت

ب)دریافتفایل از اینترنت و ذخیره بر روی هارد دیسکد)قطع ارتباط ازاینترنت

7-پسوند فایلهای موجود در سایت.........می باشد که می توان این فایلها را بامرورگر وب باز نمود.

الف)TXTب)HTMج)HTMLد)URL

8-طبقهبندی دامنه وب سایت هاNetرا توصیفکنید.

الف)سازمانهای تجاری و شخصیب)سازمانهای غیرانتفاعی

ج)دانشگاهها ومراکز آموزشید)شبکهو ارائهکننده خدمات شخصی

9-کدام یک از طرق زیر برنامه مرورگر وب را اجرا میکند؟

الف)انتخاب آیکن مورد نظراز صفحهDesktopب)Start/Internet

ج)انتخاب آیکن ازQuick lunchد)همهموارد

10-کدام گزینه در نوار ابزار باعث توقف بارگیری صفحه وب میشود؟

الف)Forwardب)Refreshج)Stopد)History

11-جهتذخیره سازی صفحات وب جاری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)File/Previewب)Edit/Save asج)File/save asد)View/Save as

12-برایچاپ صفحات وب جاری کدام گزینه اشتباه است؟

الف)File/saneب)File/Printج)فشردن دکمهPrintازصفحه کلیدد)ب وج

13-برایانتخاب صفحه وب جاری سایت به طور پیش فرض کدام گزینه درستاست؟

.الف)Use Currentب)Use Defultج)Use Blankد)Clear History

14-چنانچه گزینهShow Pictureاز قسمتMulti mediaسربرگAdvancedاز پنجرهInternetoption

علامتداشته باشد چهحالتی پیش می آید؟

الف)درهنگامفراخوانی صفحه ،عکسهای فراخوانی می شود.ب)صفحاتی که حاوی عکس باشند اصلافراخوانی نمی شود.

ج)در هنگامچاپ صفحه عکسها چاپ نمی شود.د)در هنگام فراخوانیصفحه ،عکسها فراخوانی نمی شود.

15-صفحه آغازین هر سایت در اینترنت چه نامیده میشود؟

الف)Toolboxب)Favoriteج)Home pageد)Draft

 

 

1-کدامیک از روشهای زیر برای ذخیره کردن تصویر موجود در یک صفحه وبقابل استفاده است؟

الف)کلیک راست روس تصویر وانتخاب گزینهSave as

ب)کلیک راست روی تصویر و انتخابگزینهsave aspicture

ج)کلیک راست روی تصویر وانتخاب گزینهSave

د)کلیک راست روی تصویر و انتخاب گزنیهSave Picture as

2-بازسازی یا تازه سازی صفحات وب توسط کدام گزینه انجام میگیرد؟

الف)Insertب)Refreshج)Historyد)Home

3-برایاضافه کردن یک پیوست تصویری به نامه کدام گزینه صحیح میباشد؟

الف)Composeب)Attach Filesج)Sendد)Forward

4-اگربین دو واژه برای جستجو از کلمهAndاستفاده کنیم کدامیک از تعاریف زیر را شامل می شود؟

الف)جستجوکردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم

ب)جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژهدوم

ج)دو واژهدر صفحه جدا گانه پیدا شوند.د)جستجوی سایتی که در آنها فاقد کلمه سمتراست باشد.

5-کدام یک از گزینه های زیر تعریفی مطابق با واژهدارند؟

الف)Draft(نامههای آماده برای ارسال در این پوشه قرار می گیرند)ب)Inbox(لیستفولدرها رانمایش می دهد)

ج)Deletitem(نامه های حذف شده در این پوشه قرار میگیرد)

د)Outbox(نامههای دریافت شده در این پوشه قرارمی گیرند)

6-در کدامیک از گزینه های زیر می توان نامه های خوانده شده را پنهانکرد؟

الف)Biased messageب)Below messageج)View barد)Toolbar

7-برایحذف نامه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)انتخابگزینهDeletاز منویEditب)انتخاب نامه مورد نظر و فشردن دکمهDeletاز صفحهکلید

ج)انتخاب گزینهDeletاز منویViewد)الفوب

8-شبکهLanجزء کدام شبکه ها میباشد؟

الف)شبکهمحلیب)شبکه گستردهج)شبکه شهرید)همهموارد

9-صفحه آغازین هر سایت در اینترنت چه نامیده میشود؟

الف)Itب)Addressج)Linkد)Home page

10-کدامسیستم آدرس دهی به اینترنت می باشد؟

الف)Ttcب)Ispج)Httpد)It

11-کدام گزینه در نوار ابزار ازبارگیری صفحه وب جلوگیری میکند؟

الف)Forwardب)Refreshج)Stopد)history

12-اگربین دو واژه برای جستجو از کلمهORاستفاده کنیم کدامیک ازتعاریف زیر را شامل می شود؟

الف) جستجوکردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم

ب)جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژه دومباشد

ج)جستجودرسایتی که درآن یکی از دوواژه یا هردو واژه وجود داشتهباشد.

د)جستجو سایتیکه در آنها فاقد کلمه سمت راست باشد

13-برای ارسال نامه کدام گزینه صحیحمی باشد؟

الف)Trashب)Draftج)Sendد)Bulk

14-درطبقه بندی دامنه وب سایت هاORGرا توصیفکنید.

الف)سازمانهای تجاری و شخصیب)سازمانهای غیرانتفاعی

ج)دانشگاهها ومراکز آموزشید)شبکه وارائه کننده خدماتشخصی

15-انتخاب کدام گزینه باعث اتصال به اینترنت میباشد؟

الف)Connectب)Disconnectج)Downloadد)

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:3  توسط مهندس  | 

سوالات كتاب طراحي وب HTML

سوالات كتاب طراحي وب HTML

سوالات

1. تگ  title در کدام بخش از صفحه وب جای می گیرد؟

الف) داخل تگ                                                     ب)بعد ازتگ وقبل ازتگ     

ج)داخل تگ                                            د)بعد از تگ وقبل ازتگ

3. کدام عبارت در مورد تگ های
و

درست است؟

الف) هر دوتگ نیازمند تگ پایانی یا مکمل هستند.                    ب) هیچ یک از تگ ها نیاز به تگ پایانی یا مکمل ندارند.

ج) تگ
نیاز به تگ پایانی ندارند.                               د) تگ

نیاز به تگ پایانی ندارند.

3. تگ های متا در کدام بخش از تگ های html قرار می گیرند؟

الف)

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:1  توسط مهندس  | 

سوالات Excel

به نام خدا

هنرستان كاردانش آيت اله يثربي(ره) كاشان

- 1   هر صفحه کاری دارای چند سطروچند ستون است ؟

الف)65536 ستون و 256 سطر       ب) 256 ستون و65536 سطر ج) 256 ستون و 756 سطر       د) 75 ستون و636 سطر

 2-    کادر Name Box به چه منظور می باشد؟

  الف) نمایش آدرس خانه فعال        ب) واردکردن آدرس خانه مورد نظر

  ج) نمایش صفحه کاری                 د) الف وب

3-  دکمه های مدیریت فایل درکدام نوار ابزار قرار دارد؟

  الف) formatting           ب) standard         ج) forms               د) control toolbox

4-    درکدام نوار از فعال و غیر فعال بودن کلیدهای Num وCaps  می توان با اطلاع گردید ؟

  الف) نوار نمودار             ب) نوار ترسیمات               ج) نواروضعیت                 د) نوار انتخاب صفحه

 5-در حالت پیش فرض Excel دارای چند صفحه کاری می باشد ؟

الف) 5 صفحه       ب) یک صفحه        ج) دوصفحه           د) سه صفحه

 6-آیا اطلاعات از نوع تاریخی را در محاسبات می توان استفاده کرد؟

الف) نمی توان استفاده کرد           ب) می توان استفاده کرد   ج) بستگی به نوع قالب بندی دارد         د) الف و ج

 7- جهت انجام عملیات ریاضی و انجام محاسبات سریع از............. استفاده می شود؟

الف) اطلاعات متنی           ب) فرمول       ج) ابتدا علامت =                 د) ب وج

 8-برنامه اکسل جزء کدام یک از برنامه های زیر به حساب می آید؟

الف) صفحه گسترده           ب) بانک های اطلاعاتی    ج) زبانهای برنامه نویسی           د) واژه پردازها

 9-کدامیک از مواردزیر می تواند آدرس یک خانه از صفحه کاری باشد ؟

الف) B2               ب) B2A                ج) BAD              د) BA2

 10- نرم افزار اکسل در کدام موارد کاربرد دارد ؟

الف) درامور مهندسی          ب) کارهای مربوط به امور مالی   ج) کارهای مربوط به بودجه بندی ها          د) همه موارد

11- هر یک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

الف) sheet              ب) cell           ج) workbook               د) file

 12- برای نمایش جعبه ابزار مورد نظر چگونه باید عمل کرد؟

الف) از منوی view گزینه toolbar را انتخاب کرده وسپس از زیر منوی ظاهر شده جعبه ابزار مورد نظر را بر می گزینیم

ب) از منوی view گزینه  formula bar را تیک می زنیم

ج) از منوی view گزینه status bar  را برمی گزینیم

د) از منوی view گزینه  full screen راانتخاب می کنیم

 13- کدام عملگر دارای اولویت بالایی است ؟

الف)+                 ب) *                      ج) ^                       د) - 

 14- پسوند فایل های اکسل کدام است ؟

الف) xls                ب)xld                  ج) xpl                  د) xsl

 15- طریقه نوشتن یک فرمول در یک خانه چگونه است ؟

الف) =A1+ B2                 ب) A1+B2=     ج) X= A1+B2               د) C1= A1+ B2

 16- برای ایجاد یادداشت متنی برای یک خانه(cell ) چگونه باید عمل کرد؟

الف) Insert / row            ب) Insert / column    ج) Insert / comment           د) Insert / function

 17- توسط فرمان undo اثر چند فرمان آخر را می توان ازبین برد؟

الف) محدودیت ندارد           ب) 12               ج) 16              د) 32

18- کلید میانبر فرمان undo کدام است ؟

الف) Ctrl+z             ب) Ctrl+ y          ج) Alt+z           د) Alt+ y

 19- برای ویرایش خانه فعال از کدام کلید می توان استفاده کرد ؟

الف) F1                 ب) F3                    ج) F2                    د) F4

 20- درهنگام درج خانه برای اینکه خانه انتخاب شده به پایین حرکت کند و خانه جدید جای آن را بگیرد کدام مورد را از کادر محاوره Insert باید انتخاب کرد ؟

الف) shift cells right          ب) shift cells down       ج) Enter row                 د) Enter column

 21- برای انتخاب دو خانه غیرهمجوار کدام صحیح است ؟

الف) خانه اول را انتخاب وهنگام انتخاب خانه دوم کلید shift راپایین نگه می داریم

ب) ابتدا روی خانه اول کلیک کرده سپس روی خانه دوم  کلیک می کنیم

ج) خانه اول را انتخاب ودر هنگام انتخاب خانه دوم کلید Alt را پایین نگه می داریم

د) خانه اول را انتخاب و در هنگام انتخاب خانه دوم کلید ctrl  را پایین نگه می داریم

 22- با استفاده از کدام تب از کادر محاوره ای format cell می توان هم ترازی داده ها  را در خانه ها انجام داد؟

الف) Alignment        ب) Font        ج) Number            د) Border

 23- در کادر محاوره ای format cell انتخاب justify از فهرست کشویی vertical از تب Alignment چه عملی انجام می دهد ؟

الف) باعث می شود که متن نوشته شده اگر در ارتفاع خانه جا نشد به چند سطر شکسته شود

ب) باعث می شود که محتوای خانه در نزدیک مرز پایین خانه قرار گیرد

ج) باعث می شود که محتوای خانه کشیده شود تا ارتفاع خانه را پر کند

د) باعث می شود که محتوای خانه در نزدیک مرز بالای خانه قرار گیرد

 24- در کادر محاوره ای format cell وازتب Alignment انتخاب گزینه   shrink to fit چه عملی انجام می دهد ؟

الف) باعث می شود چنانچه طول متن از طول خانه بیشتر باشد، بقیه متن در خط بعد قرار گیرد

ب ) باعث میشود که متن نوشته شده در خانه طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول خانه قرار گیرد

ج) باعث ترکیب محتوای خانه های انتخاب شده در یک خانه می شود

د) باعث کشیده شدن متن می شود تا عرض خانه را پر کند

 25- گزینه تراز بندی پیش فرض برای اعداد در اکسل کدام است ؟

الف) Number            ب)General       ج)   Text                  د) Accounting

26- کدام گزینه از تب Number و از قسمت category برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی می باشد ؟

الف) percentage                   ب) special      ج)accounting               د) currency

 27-برای کپی یک صفحه کاری ( sheet) به محل مورد نظر .................

الف) آن را به همراه کلید ctrl به محل مورد نظر درگ می کنیم

ب) برروی آن کلیک راست کرده و از منوی میانبر گزینه move or copyراانتخاب کرده و از کادر محاوره ای ظاهر شده work book و صفحه کاری که می خواهیم صفحه کاری انتخاب شده قبل از آن  قرار گیرد را انتخاب می کنیم و گزینه create  a copy راتیک میزنیم

ج) صفحه کاری را به محل موردنظر درگ می کنیم            د) الف و ب

 28- برای تغییر نام صفحه کاری .....................

الف) بعد از انتخاب صفحه کاری Edit / Rename              ب) بعد از انتخاب صفحه کاری File / Rename

ج) روی نام کلیک راست کرده و گزینه Rename                 د) الف و ج 

29- اسامی work book های  باز در کدام منو قرار دارد ؟

الف) Data               ب) tools               ج)window            د) file

 30- برای اینکه نتوانیم محتوای خانه های صفحه کاری را تغییر دهیم .......

الف) از کادرمحاوره ای format cell تب protection را فعال کرده و گزینه locked را انتخاب می کنیم

ب) ابتدا مورد الف را  کامل انجام داده وسپس Tools / protection وازمنوی آن protect sheet را انتخاب وکلمه رمز را می دهیم

ج) ازمنوی Tools / protection و سپس گزینه protect work book

د) این امر امکان پذیر نیست

 31- برای ذخیره قسمتهای مختلف یک صفحه کاری برای مراجعات بعدی ازچه دستوری استفاده می شود؟

الف) Tools / custom view                  ب) View / custom view

ج) امکان پذیر نیست و باید توسط مرورگرهای افقی و عمودی در صفحه کاری جابه جا شود

د) Tools / option

 32- کدام تابع برای محاسبه میانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها به کار می رود ؟

الف)Sum              ب) Count           ج) Round          د) Average

 33- اگر در خانه های A1=5 ،B1= Ali و C1= 6 باشد حاصل تابع مقابل چیست ؟= sum ( A1; B1; C1)

الف ) 5                  ب) 11                 ج)5Ali 6               د) 0

 34- اگر مقادیر خانه A1= True وB2= False و C2= Ali باشد آنگاه حاصل تابع مقابل چیست ؟= count ( A1; B2; C2)

الف) 2                    ب) 3                    ج) 1                   د) 0

 35- اگر B1=kh و A1= true و F3=4 حاصل تابع  زیرکدام است ؟                    =Max (B1; A1; F3)

الف) 5                    ب) صفر                  ج) Errol                د) 4 

 36- برای نصب چاپگر از کدام مسیر باید اقدام کرد ؟

الف) My computer / printer         ب) Start /  printer     ج) Control panel / printer        د) همه موارد

 37- کلید میانبر برای چاپ کدام مورد می باشد ؟

الف) ctrl + p          ب) ctrl +l         ج) ctrl + x           د) ctrl +m

 38- برای این که عمل چاپ درطول کاغذ صورت گیرد کدام مورد را باید انتخاب کرد؟

الف) landscape          ب) portrait            ج) full          د) fit to    

 39- در هنگام پیش نمایش چاپ برای خروج از حالت پیش نمایش بر روی دکمه.......... می توان کلیک کرد.

الف) close            ب) margins            ج) setup           د) zoom

 40- برای چاپ صفحه جاری از کادر محاوره ای print   کدام مورد را باید انتخاب کرد ؟

الف) Selection               ب) Entire work book       ج) Active sheet                  د) هیچکدام

 41- جهت نمایش انواع اطلاعات و فرمتهای آنها کدام گزینه را در منوی format  باید انتخاب کرد ؟

الف) cells            ب) row            ج) column         د) style

 42- جهت وارد کردن یادداشت توضیحی سلول از کدام گزینه می توان استفاده کرد ؟

الف) Insert / comment                         ب) Insert / name

ج) گزینه Insert comment بعد از کلیک سمت راست روی سلول       د) الف وج

 43- در صورت تایپ یا وارد کردن اطلاعات به طور اشتباه جهت حذف اثر آن از کدام دکمه استفاده می شود ؟

الف) undo             ب) redo               ج) clear              د) ب و ج

 44- تا چند مورد می توان در کلیپ برد نگهداری نمود ؟

الف) 12                 ب) 24                   ج) 36                   د) 48

 45- جهت نمایش نوار ابزارclipboard از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) view            ب) task pan          ج) windows         د) ب وج

 46- جهت الحاق کردن موارد کپی شده ازکدام دوکلید می توان استفاده کرد ؟

الف) ctrl +z       ب) ctrl +v          ج) ctrl + c           د) هرسه مورد

 47- کدام جمله درست است ؟

الف) در صفحه کاری می توان یک سطر اضافه کرد    ب) در  صفحه کاری می توان یک سطر را حذف کرد

ج) در صفحه کاری می توان یک ستون حذف کرد       د) هر سه مورد صحیح است

 48- دکمه ترازبندی در کدام نوار ابزار قرار دارد؟

الف) formatting            ب) standard            ج) forms                   د) control toolbox

 49- جهت استفاده از ویرگول در مقادیر پولی از کدامیک استفاده می شود؟

الف) currency                 ب) comma               ج)percentage                  د) general

 50- دکمه Increase Decimal  جهت ............. می باشد .

الف) کاهش ارقام بعد از اعشار                 ب) افزایش ارقام بعد از اعشار

ج) کاهش صفرهای انتهایی                       د) افزایش صفرهای انتهایی

 51- دکمه fill color  جهت تغییر رنگ ............ می باشد .

الف)متن             ب) زمینه              ج) کادر              د) هر سه مورد

 52- جهت تعیین ابعاد کاغذ از کدام گزینه در کادرمحاوره ای page setup استفاده می شود؟

الف) Fit to                  ب) Adjust to          ج) Paper size                د) Wide  by

53- جهت ادغام سبک های تعریف شده از کدام فرمان استفاده می شود؟

الف) merge           ب) style            ج) format             د) هیچکدام

 54- درکادر محاوره ای style کدام دکمه جهت عمل ادغام می باشد؟

الف)  modify         ب) merge           ج) الف وب           د) هیچکدام

 55- کدام پسوند فایل های نوع template است ؟

الف) xls               ب) xlt                ج) xlw             د) هر سه مورد

 56- جهت قالب بندی یک سبک جدید درکادر محاوره ای style از کدام دکمه استفاده می شود ؟

الف) merge            ب) modify          ج) الف وب          د) هیچکدام

 57- جهت ذخیره سازی یک کار پوشه با الگو و قالب بندی خاص از فایل های نوع ........... استفاده می شود ؟

الف) work sheet                       ب)  work space       ج) template               د) هیچکدام

 58- با استفاده از گزینه cascade windows می توان کارپوشه های باز شده را به صورت .............. قرار دارد.

الف) آبشاری بر روی هم                      ب) به صورت افقی ودر کنارهم

ج) به صورت عمودی و درکنار هم                     د) هیچکدام

 59- جهت حرکت از یک کار پوشه به کارپوشه دیگرمی توان ازدوکلید......  استفاده نمود؟

الف) ctrl +F1       ب) ctrl +F2         ج) ctrl +F6        د) ctrl +F7 

 60- فایل های فضای کاری(work space) با کدام پسوند ذخیره می شوند ؟ 

الف) xls                 ب) xlt                  ج) xlw              د)هیچکدام

 61- کدام گزینه از منوی tools راجهت حفاظت ازساختارکارپوشه و پنجره باید انتخاب نمود ؟

الف) Track changes             ب) share workbook        ج) protection             د) هر سه مورد

 62- کدام کادر محاوره ای جهت انتخاب نوع نمودار می باشد ؟

الف) chart source                ب) chart type          ج) chart option              د) chart location

 63- به چه طریق می توان جهت ایجاد نمودار اقدام نمود؟

الف) کلیک بر روی دکمه chart wizard                          ب) Insert / chart

ج) ابتدا انتخاب محدوده مورد نظر جهت ایجاد نمودار            د) هر سه مورد صحیح است

 64- کدامیک از گزینه های زیر در مورد pie chart   صحیح است ؟

الف) نمودار میله ای                    ب) نمودار ستونی        ج) نمودار دایره ای              د) نمودار خطی

 65- جهت تغییر نوع نمودار ایجاد شده درقسمت ........... کلیک می کنیم ؟

الف) عنوان نمودار            ب) ناحیه نمودار        ج) داده های نمودار               د) هر سه مورد صحیح است

 66- ازکدام گزینه جهت نمایش اسامی داده های نمودار در نمودار استفاده می شود؟

الف) category name         ب) percentage             ج) series name                 د) value

 67- برای رسم نمودار کلید میانبر کدام است ؟

الف) F2              ب) F6                  ج) F12                د) F11

 68- برای قالب بندی فهرست علایم نمودار در نوارابزار chart  و از لیست اجزا ء نمودار کدام مورد را باید انتخاب کرد؟

الف) chart area           ب) legend            ج) plot area              د) serial

 69- به سطر یا ستونی از داده ها در رسم نمودار چه چیزی گفته می شود؟   

الف) نقطه رسم( Data point )          ب) سری داده ها  ( Data series)     ج) Area                د) Surface

 70- برا ی تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی.....................

الف) chart / 3-D view             ب) chart / chart type     ج) chart / option             د) chart / location

 71- به چه طریق می توان توابع موجود در Excel  را انتخاب نمود ؟

الف) با استفاده ازدکمه باز شونده Auto sum       ب) Insert / function    ج) Auto fill              د) الف وب

 72- کدام تابع جهت عمل جمع می باشد ؟

الف) Sum            ب) Max              ج) Min              د) Average

 73- financial مربوط به کدامیک از توابع می باشد ؟

الف) مالی           ب) آماری             ج) پایگاه داده ها           د) ریاضی

 74- statistical مربوط به کدامیک از توابع زیر می باشد؟

الف) ریاضی            ب) مالی             ج) آماری          د) پایگاه داده ها 

 75- کدام گزینه جهت چاپ محدوده انتخاب شده می باشد که بعد از انتخاب خانه ها توسط ماوس دراگ شده است ؟ 

الف) page setup               ب) set print area    ج) clear print area             د) print

 76- کدام گزینه برای حذف قسمت انتخاب شده می باشد ؟

الف) page setup          ب) set print area     ج) clear print area        د) print

 77- کدام جمله درباره گزینه Entire work book درست است ؟

الف) جهت چاپ صفحه های کاری جاری دارای اطلاعات می باشد

ب) جهت چاپ صفحه کاری جاری ویا صفحه انتخاب شده  می باشد

ج) جهت چاپ قسمتهایی که از قبل توسط شما انتخاب شده است

د) هر سه مورد صحیح است

 78- کدام گزینه جهت چاپ قسمتهای انتخابی و جداشده می باشد ؟

الف) Normal            ب) Set print area    ج) Clear print area             د) Page break preview 

 79- برای اینکه  یک محدوده را با استفاده از یک مقدار پر کنیم پس از انتخاب آن محدوده و نوشتن متن مورد نظر در یکی از خانه ها.........

الف) کلیدهای Shift +Enter را فشار می دهیم      ب) کلیدهای Alt +Enter را فشار می دهیم

ج) کلیدهای Alt + Tab را فشار می دهیم             د) کلیدهای  Ctrl + Enter  را فشار می دهیم

 80- برای یافتن لیست رکوردهایی از جدول که دارای یک خصیصه مخصوص هستند از کدام قابلیت  استفاده می شود؟

الف) sort           ب)subtotal          ج) auto filter             د) form

 81- منظور از......... است که شکل ظاهری گزینه های قالب بندی داده ها را در قالب یک عنصر واحد نگهداری می کند؟

الف) style            ب) template          ج) format            د) effect

 82- کدام دکمه از نوارابزار print preview منجربه احضارکادرمحاوره ای page setup می گردد؟

الف) Setup          ب) Margins           ج) Print             د) الف وب

 83- حاصل فرمول زیر چیست ؟               A1=12.356        =Round (A1;-1)                             

الف) 12                     ب) 12.3                ج) 10                   د) 11

 84- برای تغییر ارتفاع یک سطر در Excel به چه صورتی عمل می شود؟

الف) Format / Column / Height            ب) Format / Column / Row

ج) Format / Row / Height                    د) Format / Row / Hide

 85- برای تغییر رنگ تب sheet ها به چه صورتی باید عمل کرد ؟

الف) Format / sheet / color                    ب) Format / sheet / background

ج) Format / sheet / tab color                   د) ب وج

  87- عملکرد فرمول روبرو در کادر Name box  چیست ؟B1:D4   

الف ) سل های B1 وD4 انتخاب می شود                   ب) سل های B1 تا D4 انتخاب می شود

ج) سل های B1 تا B3 وسپس D4 انتخاب می شود        د) هیچکدام

 88- در یک خانه چه نوع اطلاعاتی  را نمی توان وارد کرد ؟

الف) متنی         ب) تاریخ و زمان           ج) یادداشتهای صوتی         د) تصویر

89- حاصل عبارت =4*3+2^3*2 با توجه به اولویت عملگرها  کدام  است؟

الف) 76                     ب) 40                  ج) 28                  د) 42

 90- وقتی که نرم افزار اکسل را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام کار پوشه .............. گذاشته می شود؟

الف) Book1            ب) work book 1              ج) Document           د) Untitled

 91-آدرس دهی سل ها به چند طریق می باشد ؟

الف) نسبی – مطلق           ب) نسبی  - مطلق – ترکیبی      ج) مطلق – ترکیبی            د) نسبی – مطلق – محلی

 92- تابع ازکدام موارد زیر تشکیل شده است ؟

الف) نام تابع            ب) نام تابع و یک آرگومان    ج) نام تابع وچند آرگومان که داخل پرانتز قرار می گیرند    د) هیچکدام

 93-برای مرتب کردن رکوردها براساس حروف الفبا و به صورت صعودی کدام مورد را از پنجره sort باید انتخاب نمود ؟

الف) Descending          ب) Ascending        ج) No header row            ج) Header row

 94-کدام گزینه ناصحیح است ؟

الف) بسته به نوع کارکترهایی که در یک سلول وارد میشود Excel  نوع آن داده راتشخیص می دهد

ب) توابع وفرمولها از انواع داده های عددی هستند

ج) اگربخشی از اطلاعات یک سلول شامل عددباشد آن خانه از نوع عددی در نظر گرفته می شود

د) اعمال جبری روی داده ها عددی قابل اجرا هستند

95- اگر برای یک سلول یادداشت متن ایجاد کرده باشیم............

الف) می توانیم مکان قرار گیری آن را تغییر دهیم     ب) امکان ویرایش مجدد آن یادداشت وجود ندارد

ج) برای ویرایش آن یادداشت باید از منوی میانبر سلول گزینه Edit comment را انتخاب کنیم     د) الف و ج

 96- انتخاب کدام یک ا زگزینه های کادر محاوره ای Delete منجر به حذف کامل سطری که سلول منتخب درآن قرار دارد میشود ؟

الف) Shift cells left             ب) Shift cells up      ج)Entire row              د) Entire column

 97- اگر در حالتی اقدام به درگ سلولهای منتخب کنیم که نمایشگر ماوس شبیه صلیب باشد ودر زیر آن علامت + مشاهده شود..............

الف) از محتوای خانه های منتخب نسخه برداری میشود   ب) محتوای خانه های منتخب شده به مقصد منتقل میشود

ج) قابلیت پر کردن خودکار فعال  می شود                    د) الف و ج 

98- ترتیب انجام عملیات در Excel چگونه است ؟

الف) عملیات داخل پرانتز- توان – ضرب و تقسیم – جمع و تفریق

ب) عملیات توان – داخل پرانتز – ضرب و تقسیم – جمع وتفریق

ج) عملیات ضرب و تقسیم – داخل پرانتز – توان – جمع وتفریق

د) عملیات جمع و تفریق – ضرب و تقسیم – داخل پرانتز- توان

 99- برای به اشتراک گذاشتن یک کارپوشه کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟

الف) گزینه  share workbook  از منوی  Tools       ب) گزینه share worksheet  از منوی File

ج) گزینه share workspace  از منوی Tools           د) گزینه share workbook  از منوی File

 100- کدام یک از گزینه های زیر معادل Average است ؟

الف) Round              ب) count, sum        ج) Auto sum             د) Round ,sum

 101- کدامیک آدرس دهی مطلق است ؟

الف) A1             ب) $A1                ج) $A$1               د) هیچکدام

 102- برای ظاهر شدن پنجره format cell از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

الف) Ctrl +2               ب) Ctrl +1          ج) Ctrl +I              د) Ctrl + shift

 103- اصطلاح Major   و Minor در کدامیک از گزینه های زیر به کار می رود؟

الف ) محور مقادیر          ب) خطوط شبکه     ج) فهرست علائم               د) محور طبقه بندی

 104- کدامیک از گزینه های زیر از نوع عددی به حساب نمی آید ؟

الف) اعداد              ب) تاریخ             ج) صوت             د) فرمول

 105- گزینه filter از منوی data چه کاری انجام می دهد ؟

الف) برای لیست کردن براساس مقادیر از یک سطر             ب) برای لیست کردن براساس مقادیر مشخصی از یک لیست

ج) برای حذف کردن سطرها با مقادیر مشخصی از یک فیلد     د) هر سه مورد

 106- برای تنظیم اندازه کار برگ درچاپ با مقیاسی بزرگتر یا کوچکتر ازکدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف) Fit to               ب)  Adjust to     ج) Orientation                د) الف و ج

 107- طبقه بندی توابع در Excel بر چه اساسی انجام می شود ؟

الف) براساس نوع و کاربرد آنها                           ب) براساس تقسیم بندی های تصادفی

ج) براساس نوع دادهایی که با آنها سر و کار دارند       د) تمامی موارد

 108- بعد از انتخاب گزینه form  از منوی data  برای یافتن یک رکورد با شرایط بخصوص روی کدام دکمه از کادر محاوره ای که ظاهر می شود کلیک می کنید؟

الف) Find preview         ب) Find next            ج) New              د) Criteria

 109- حاصل تابع زیر با توجه به ا طلاعات زیر چیست ؟      = sum (c1: c3) / count (c1: c3)  

               C1=12         C2=10      c3= 8    

الف) 20                   ب) 30                  ج) 15                  د)0

 110- برای درج یک سطر جدید بین سطر 20 و 21 .......................

الف) روی سطر 21 کلیک راست کرده و گزینه Insert rows را انتخاب می کنیم

ب) روی سطر  20 کلیک راست کرده و گزینه Insert rows را انتخاب می کنیم

ج) روی سطر 19 کلیک کرده و از منوی Insert گزینه rows را انتخاب می نماییم

د) روی سطر 20 کلیک کرده و از منوی Insert  گزینه rows را انتخاب می کنیم

 111- با توجه به اطلاعات زیر حاصل تابع زیر چیست ؟

= count (A1: A3)          A1=1    A2=17     A3=4     

 الف) 2                   ب) 0                       ج) 3              د) هیچکدام

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:0  توسط مهندس  | 

سوال Access

 

به نام خدا

هنرستان كاردانش آيت اله يثربي(ره) كاشان

1- مجموعه اطلاعات سازماندهی شده ومرتبط با هم را یک .... می نامند.

الف) رکورد          ب) فیلد              ج) فایل             د) پایگاه اطلاعاتی

 2-محل وارد کردن داده ها توسط کاربران و نگهداری آنها بصورت خام را .......... می نامند.

الف) فرم              ب) پرس وجو            ج) جدول              د) گزارش 

3-مجموعه فیلدهای مرتبط با هم را چه می نامند ؟

الف) رکورد         ب) چندین کاراکتر           ج) فایل            د) پایگاه داده

4- ازکدامیک اجزای اصلی پایگاه داده Access جهت نمایش واصلاح و یا ورود یک رکورد استفاده می شود؟

الف) جدول            ب) فرم              ج) پرس وجو             د) گزارش

 5-  ازکدامیک اجزای اصلی پایگاه داده Access جهت دستیابی به اطلاعات مورد نظر و رکوردهایی  که  دارای  شرایط  تعیین  شده می باشند استفاده می شود ؟

الف) پرس وجو           ب) فرم            ج) گزارش                د) فایل

6- کدامیک از منوهای زیر جهت باز کردن پایگاه داده Northwind مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف) Help           ب) File              ج) Format           د) Window

7- از کدامیک از منوها جهت انتخاب یکی از دونما استفاده میشود؟

الف) Window             ب) Tools            ج)View             د)File

 8- کدام گزینه جهت بستن یک بانک اطلاعاتی صحیح است ؟

الف) دکمه Close     ب) فشردن همزمان کلیدهای Alt + F4   ج) گزینه Exit از منوی File          د) هر سه مورد

 9- کدام گزینه جهت اصلاح و یا تغییر دستورات در جعبه ابزار صحیح است ؟

الف) استفاده از گزینه View / Toolbar / Customize    ب) استفاده از نمای Datasheet

ج) استفاده از نمای Design                                        د) هر سه مورد صحیح است

 10- کدام گزینه زیر درباره pivot table view درست است ؟

الف) نمایش جدول میله ای            ب) نمایش نمودار میله ای      ج) نمایش نمای طراحی           د) هیچکدام

 11- کدام گزینه درست است ؟

الف) بعد از انتقال فیلدها درکادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم

ب) قبل ازانتقال فیلدها در کادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم

ج) بعد از خروج از کادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم

د) هیچکدام

 12- کدام گزینه جهت دسترسی سریع به رکورد مورد نظر صحیح است ؟

 الف) فیلد شناسایی منحصر به فرد              ب) کلید اولیه        ج) کلید پایگاه داده                د) هر سه مورد

 13- کدام گزینه زیرباعث سرعت بخشیدن درعمل یافتن و ارزیابی رکوردها در یک پایگاه داده می شود؟

الف) مرتب کردن       ب) ایندکس       ج) پرس وجو        د) هر سه مورد

 14- کدام گزینه جهت مشاهده هم زمان رکوردهای متعدد صحیح است ؟

الف) نمای Design              ب) نما ی Datasheet          ج)  Form                  د) File

 15- کدام روش زیر جهت انتخاب فیلدهایی از نوع  Yes / No  صحیح  می باشد؟

الف) بر روی محتوای فیلد مورد نظر یک بار کلیک کردن

ب) بر روی محتوای فیلد مورد نظر کلیک راست کردن

ج) بر روی محتوای  فیلد مورد نظر دوبار کلیک کردن

د) هیچکدام

 16- درکدام نما در هر لحظه تنها یک رکورد نمایش داده می شود ؟

الف) Datasheet          ب)Design            ج)Form         د) هیچکدام

 17- در کدام نما می توان ناحیه پس زمینه فرم را تغییر داد ؟

الف) Design           ب)Datasheet          ج) Form         د) هیچکدام

 18- در کدام نما می توان فرم های خود را از ابتدا طراحی نمود؟

الف)Form             ب)Design          ج)Datasheet       د) هیچکدام

 19- ازکدام دکمه جهت مشاهده نتیجه طراحی فرم استفاده می شود ؟

الف) Form view            ب) Design view        ج) Datasheet view                  د) هیچکدام

 20- ازکدام منو جهت الحاق عکس به یک فرم استفاده می شود؟

الف) Insert            ب)View               ج)File            د) Window

 21- ازگزینه کدام منو جهت ایمن کردن پردازش داده های بانک اطلاعاتی استفاده می شود؟

الف)Tools            ب)View              ج)Insert           د) Window 

 22- ازکدام گزینه درکادر محاوره ای open جهت بازکردن بانک اطلاعاتی برای پردازش استفاده می شود؟

الف) Open              ب) open Exclusive    ج) Open – Readonly                    د) الف و ب

 23- کدام گزینه زیرجهت مشاهده مکرر رکوردهای پایگاه داده بر اساس قواعد خاصی باشد ؟

الف) Query            ب)Form             ج)Table             د) Report

 24- با استفاده ازکدام روش می توان نمایش اطلاعات پایگاه داده ها را محدود نمود ؟

الف) مرتب کردن             ب) فیلتر کردن     ج) ایندکس نمودن           د)پرس وجو کردن

 25- با  استفاده ازکدام روش می توان گزارش را بر اساس خواسته ایجاد نمود ؟

الف) Report wizard           ب) Chart wizard       ج) Design view                      د) Auto Report   

 26- کدام تعریف در مورد بانک اطلاعاتی صحیح است ؟

الف) مجموعه ای از اطلاعات سازماندهی شده با دسترسی ساده می باشد

ب) مجموعه ای از داده های مرتبط به هم می باشد

ج) مجموعه ای از جداول ، فرم ها ، پرس وجوها ، گزارش ها و اشیاء دیگر برای  کار با داده های مرتبط به یک موضوع مشترک میباشد

د) همه موارد

 27- برای سازماندهی دادههای یک پایگاه داده بصورت قالب چاپی از .....استفاده می کنیم ؟

الف) Report           ب) گزارش              ج) فرم             د) الف وب

 28- خصوصیت ......... پیغامی است که در صورت برقرار نبودن شرط یک فیلد برای کاربر ظاهر می شود.

الف) Validation rule         ب)validation text     ج) Default value                     د) Format

 29- عبارت 99 #  درInput mask کدام گزینه را می پذیرد ؟

الف) 22+             ب) 12-                ج) 2                د) هر سه مورد

 30- درکدام نما می توان خاصیتها را تغییرداد ؟

الف) نمای Design                 ب) نمای Datasheet    ج) نمای Wizard Table            د) همه موارد

31- تنظیم کردن کدام خاصیت روی فیلدها سرعت جستجو را بالا می برد ؟

الف)Format        ب)Required         ج)Index         د)Input mask

 32- برای اضافه کردن فیلدی بین دو فیلد دیگر در نمای Design فیلد ......را انتخاب و دکمه ....... را از نوارابزار انتخاب می کنیم .

الف) پائینی – New Record                    ب) پائینی – Insert Row

ج) بالایی – Insert Row                         د) بالایی – Insert Record

33- اگر بخواهید از طریق چند فیلتر فیلتر گذاری کنید کدام روش را بکار می برید؟

الف)Filter by selection               ب)Filter Excluding selection

ج) Filter by form                        د)Advanced filter / sort

 34- خروجی کدام یک از انواع پرس و جو ها شبیه به یک صفحه گسترده است ؟

الف) Crosstab                ب) Find Duplicate        ج) Find Unmached                د) Simple 

 35- تعریف زیر می تواند معرف کدام یک ازگزینه های زیر باشد؟

(( محدود کردن نمایش اطلاعات بانک اطلاعاتی به رکوردها و فیلترهایی که برای تطبیق مشخص شده اند))

الف) گزارش گیری            ب) ارتباطات در بانک        ج) مرتب کردن              د) فیلتر

 36- معمولا برای داده هایی که دارای طول متغیر می باشند می توان از نوع داده............. استفاده نمود ؟

الف)Memo            ب)Text              ج)Currency            د)Link

 37- Primary Key برای :

الف) برای Unique ( یکتا) کردن رکوردها ی جدول      ب) Sort کردن رکوردهای جدول

ج) برای Unique سازی فیلدهای جدول                       د) الف و ج

 38- به پنجره و یا کادری گفته می شود که دارای ناحیه های از پیش تعریف شده برای ورود یا تغییر اطلاعات است ؟

الف) Report            ب)Table             ج)Query              د)Form

 39- برای طراحی فرم ، گزارش ، جدول و غیره که طراح می تواند بنا به خواسته خود آنها را طراحی کند از کدام روش استفاده می شود؟

الف) Design            ب) File / New Form       ج) Wizard                    د) Insert / Report

 40- بر روی کدامیک از فیلدهای زیر نمی توان ایندکس ایجاد نمود؟

الف) Text             ب)Memo                ج)Ole               د) ب و ج

41- تعداد فیلدهای را که در یک ایندکس با ترکیبی از مرتب سازی صعودی و نزولی می تواند تعریف کنید چند فیلد است ؟

الف) 5                    ب) 9                    ج) 10               د) هیچکدام

 42- جهت ذخیره سازی اعداد با دقت اعداد اعشاری مضاعف کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود ؟

الف) Byte          ب)Integer        ج)Long Integer        د)Double

 43- کدامیک از انواع فیلدهای زیر خصوصیت اندازه فیلد (field size) را ندارد؟

الف) Text       ب)Memo         ج)Number         د)Auto Number

 44- برای تعیین شاخص ( ایندکس) یک جدول کدام روش را انتخاب  می کنید؟

الف) بعد از نمایش جدول درنمای Design گزینه Index راازمنویView انتخاب کرده و یا روی دکمه Index واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم

ب) بعد از نمایش جدول در نمای Datasheet گزینه Index را از منوی View انتخاب کرده و یا روی دکمه Indexes واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم

ج) بعد از نمایش جدول در نمای Datasheet گزینه Index را از منوی Insert انتخاب کرده و یا  روی  دکمه  Index  واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم

د) هیچکدام

 45- برای درج داده هایی مانند ردیف از .......... و داده های عددی که احتیاج به محاسبات دارند از نوع داده .......... استفاده میکنیم ؟

الف)  Number - Curency          ب)Text – Number   

ج) Number – Auto Number            د)Text – Auto Nummber 

 46- کدام فیلد نوع داده می تواند اعداد ، علائم و حروف را در خود ذخیره کند؟

الف) Text           ب)Memo             ج)Number           د) الف وب

 47- فرمت فایلهای ذخیره شده در Access چه می باشد ؟

الف) DBS               ب)DBF               ج)MDB               د)DOC

 48- جهت حرکت بین د و قسمت پنجره در نمایDesign Table  از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف) کلید F5            ب) کلیدF4            ج) کلیدF6              د) کلیدF3

 49- درج چه مقادیری در فیلد کلیدی مجاز نمی باشد ؟

الف) مقادیر تکراری               ب) مقادیر عددی            ج) مقادیر تهی (Null)                      د) الف و ج

 50- جهت تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام یک از قسمتهای زیر تغییر داده می شود؟

الف) Field Size                    ب) Validation Rule   ج)Validation Text                    د)Caption

 51- با استفاده از روش ایجاد فرم ................. می توانیم نوعی فرم ستونی که شامل تمام فیلدها میباشد ایجاد کرد .

الف) Auto Form              ب)Auto Form : Columnar    ج) Auto Form : Tabular        د)Auto Form : Design

 52- برنامه Access را می توان به منزله یک ................ دانست .

الف)طراح پایگاه داده ها           ب) پایگاه داده ها     ج) مدیر پایگاه داده ها             د) سیستم مدیریت پایگاه داده ها

 53- یک پایگاه داده ها را که بیشتر از یک جدول داشته باشد پایگاه داده ..... می نامند .

الف) مسطح         ب) چند جدولی         ج) رابطه ای        د) شاخص دار

 54- کلید اولیه برای مشخص سازی منحصر به فرد رکوردها توسط ......... مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) رکورد         ب) دو فیلد            ج) سه فیلد          د) یک یا چند فیلد

55- در یک پایگاه داده ای رابطه ای ......................

الف) هر دو جدول باید با هم مرتبط باشند                  ب) هر دو رکورد باید با هم مرتبط باشند

ج) هر دو جدول باید دارای کلید اولیه باشند                د) هر دو فیلد باید باهم مرتبط باشند

 56- کدام یک از گزینه های زیر از اجزای اصلی یک جدول نیست ؟

الف) کلید اولیه              ب) شاخص             ج) رکورد              د) فیلد

 57- فیلدهای کلید اولیه به منظور ............ مورد استفاده قرار می گیرند.

الف) محافظت جدول                                  ب) متمایز کردن رکوردهای جدول از یکدیگر

ج) مرتب کردن رکورد های یک جدول             د) متمایز کردن فیلدهای یک جدول از یکدیگر

58- کدام نوع فیلد را برای فیلدی که اطلاعات مربوط به حقوق کارمندان را نگهداری می کند انتخاب می کنید؟

الف) Number      ب)Auto Number      ج) Text       د)Currency

 59- چند کاراکتر را می توان برای اسامی فیلدها در نظر گرفت؟

الف) حداکثر 256 کاراکتر           ب) حداکثر 64 کاراکتر   ج) حداقل 32 کاراکتر       د) حداقل 64 کاراکتر

 60- برای تولید فرم باید حتما ............... را که فرم بر مبنای آ ن ساخته می شود انتخاب کنید .

الف) جدول یا معیاری    ب) گزارشی      ج) رکوردی     د) پایگاه داده ای

 61- یک فیلتر را می توان به عنوان چه عنصری ذخیره کرد؟

الف) جدول             ب) پرس وجو             ج) فرم               د) گزارش

 62- چگونه می توان یک فرم را به صورت گزارش ذخیره کرد ؟

الف) با استفاده از Auto Report      ب) بااستفاده از Save as report

ج) بااستفاده از امکان Add- Ins      د)با استفاده از گزینهPrint preview

 63- داده های  رکوردهای  اطلاعاتی  در کدام  قسمت  از گزارش  قرار می گیرد ؟

الف)Datail               ب)Report Header      ج) Page Header                د) Group Header

 64- معمولا نتایج محاسباتی که روی داده های یک گروه از گزارش انجام می گیرد در کدام قسمت نمایش داده می شود ؟

الف)    Report Footer        ب) Group Footer    ج) Report Header                د) Header  Group

 65- چگونه می توان رکوردهای انتخاب شده در یک فیلتر را به فایلی دیگر صادر نمود؟

الف) از طریق Save               ب) از طریق Import   ج) ار طریق Save / Export                 د) هیچکدام

 66- در برنامه Access می توان تعداد ......... را برای صفحه اول یک گزارش در نظر گرفت .

الف) دو سر صفحه و یک پا صفحه        ب) دو سر صفحه و دو پا صفحه

ج) یک سر صفحه و دو پا صفحه          ج) یک سر صفحه و یک پا صفحه

 67- برای نمایش یک فرم کدامیک از نماهای زیر بی معنا است ؟

الف) نمای Design               ب) نمای Form      ج) نمای Datasheet              د) نمای New

 68- در نمای ........ و ......... می توان محل فیلدهای یک فرم را تغییر داد.

الف)Datasheet  وDesign                ب) New وDesign     ج)  Design و Form                 د)  Datasheet و  New

 69- کدامیک از نماهای زیر برای نمایش یک گزارش مفهومی ندارد ؟

الف) نمای Design          ب) نمای Datasheet   ج) نمای Print preview              د) نمای Layout Preview

 70- کدامیک از فیلدهای زیر را می توان برای مرتب سازی استفاده نمود ؟

الف) Memo               ب) Data / Time   ج) Ole Object               د) Hyper 

 71- طول پیش فرض فیلدهای متنی Text چه مقدار است ؟

الف) 50 کاراکتر             ب) 256 کاراکتر         ج) 60 کاراکتر          د) 128 کاراکتر

 72- به فرم ورود اطلاعات کاربر ................. می گویند .

الف) Use Interface        ب) User Interface     ج) User Internal                     د) هیچکدام

 73- به ایجاد ارتباط بین جداول ............... می گویند .

الف) Relation Ship              ب) Link Table    ج) Structure                      د) الف و ب

 74- در پایگاه داده کلیه اطلاعات در............. ذخیره می شوند و وظیفه ایجاد ، مدیریت و به اشتراک گذاری پایگاه داده به عهده ........... می باشد.

الف) فایل – Dbms            ب) Dbms - Database     ج) فایل Database – نرم افزارDatabase                 د)  الف وج

 75- کدام نوع  داده  برای  قرار دادن تصویر در بانک اطلاعات استفاده      می شود؟

الف) Ole        ب)Memo         ج) Lookup wizard        د) الف و ج

 76- برای قرار دادن اطلاعات و توضیحات از کدام نوع فیلد داده استفاده می شود ؟

الف) Text          ب)Comment           ج) Memo          د) هیچکدام

 77- جهت انتخاب کلیه رکوردها از کدام کلید ترکیبی زیر استفاده می شود؟

الف) Alt + S       ب)Ctrl + A         ج)Ctrl + R        د) Alt + A 

 78- با انتخاب گزینه .......... از منوی Records جدول به حالت قبل از مرتب شدن باز گردانده می شود .

الف) Remove filter / Sort                ب) Apply filter / Sort    ج) Filter                     د) Refresh

 79- کدام امکان در پنجره خصوصیات فرم کنترل را فعال یا غیر فعال می کند؟

الف) Format            ب) Event              ج) Data           د) Other

 80- برای اضافه کردن یک نمودار Excel  به فرم از کدام روش استفاده می شود ؟

الف) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم

ب) از منوی Insert گزینه Object   را انتخاب می کنیم

ج) ابزار Unbound object frame را از نوار ابزار Toolbox انتخاب می کنیم         د) الف و ج

 81- جهت افزودن تصویر به درون form از کدام روش زیر می توان استفاده کرد؟

الف) از منوی Insert  گزینه Clip Art را انتخاب می کنیم

ب) در پنجره Data Base از شی ماکرو استفاده می نماییم

ج) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم

د) از لیست میانبر گزینه Object را انتخاب می کنیم

 82- کدام گزینه جزء کنترلها نمی با شد؟

الف) Text Box        ب)Labels          ج)Buttons          د) هیچکدام

 83- به بدنه اصلی فرم که قابل حذف نیست و محل قرار گیری کنترلها است  ......... می گویند .

الف) Detail                   ب) Form Header / Footer    ج) Grid – View                    د) Page Header / Footer

 84- شرط Query در قسمت .......... تعیین می گردد و توسط ............ چند شرط با یکدیگر مقایسه می گردد ؟ ( از راست به چپ )

الف) Show – Criteria               ب)  OR – Show    ج) OR- Criteria                   د) Show – Detail 

 85- برای نمایش تاریخ در بالای هر صفحه یک گزارش آن را در قسمت .......... قرار می دهیم .

الف) Form Header         ب) Detail         ج) Form Footer              د) هیچکدام

 86- سندی که اطلاعات را به صورت ساخت یافته بر روی صفحه نمایش و یا کاغذ ارائه می دهد ............. نام دارد .

الف) Tables          ب)Forms             ج) Report            د)Query

 87- جهت افزودن خطوط شبکه ای در نمای Design از منوی ...... گزینه .......... را انتخاب می کنیم .( از راست به چپ )

الف) Show / Hide Grid – Format              ب) Grid – View ج) None – View          د) Active – Format

 88- در منوی size برای تنظیم پهنای کلیه کنترلهای انتخاب شده به اندازه باریکترین کنترل ، از گزینه ........... استفاده می کنیم .

الف) To Widest         ب) To Shortest      ج) To Narrowest                د) To Highest

 89- اگر هر دو عبارت در یک ردیف Criteria نوشته شود معادل کدام عملگر منطقی در ساخت Query می باشد ؟

الف) NOT               ب) AND              ج) OR               د) SUM

 90- ویژگی درج و پیوند شی در Access تکنیک ........... نام دارد .

الف) Insert           ب) Link               ج) Ole                د) Merge

91- در کدامیک ازانواع فیلدها می توان آ درس های اینترنتی را نگهداری کرد ؟

الف) Look up wizard               ب) Ole Object      ج) Hyper Link                    د) Currency

 92- برای ظاهر شدن تاریخ جاری سیستم در فیلد Data / time به صورت خودکار کدام مشخصه باید تنظیم شود ؟

الف) Validation text                     ب) Decimal place      ج) Default value                      د) Caption

 93- برا ی درج ساعت جاری در درون فیلد از کدام  کلید  میانبر  استفاده     می کنیم ؟

الف)  Ctrl + Shift + ;               ب) Ctrl + Shift    ج)  Ctrl + ;                       د) Ctrl + Alt + Space

 94- درفیلدهایی ازنوع Memo درهنگام ورود داده ها برای آغاز پاراگراف جدید از چه کلمات میانبری استفاده می شود ؟

الف) Ctrl + Enter        ب) Enter       ج)Shift + Enter       د)Tab

 95- کدام مورد داده ها را به صورت صعودی مرتب می کند ؟

الف) Sort table             ب) Sort Descending    ج) Index                    د) Sort Ascending

 96- چگونه می توان یک ستون را در اکسس Freeze نمود ؟

الف) منوی Format   گزینه  Freeze columns   ب) منوی Edit   گزینه    Freeze 

ج) منوی  Tools  گزینه  Freeze                      د) هیچکدام

 97- کدامیک از فیلترهای زیر قابل ذخیره شدن می باشند ؟

الف) Filter for               ب) Filter by form   ج) Advanced filter                  د) ب وج

 98- تفاوت filter   با  query  چیست ؟

الف) query می تواند اطلاعات را از چند جدول بازیابی  کند  در حالیکه filter فقط از یک جدول اطلاعات را استخراج می کند

ب) query  را می توان با یک نام ذخیره کرد ولی  filter  را نمی توان ذخیره کرد

ج) در filter نمی توان برای رکوردها شرط تعیین کرد ولی در query   می توان این کار را انجام داد

د) الف و ب 

 99- علامت ∑ روی نوار ابزار برای ایجاد  کدام  نوع  پرس و جو بکار می رود ؟

الف) Update query          ب)Crosstab query        ج) Total query               د) Perameters query

 100- کدامیک از طرح های فرم زیر شبیه صفحه گسترده است ؟

الف) Columnar              ب)Tabular        ج) Datasheet                 د) ب و

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:58  توسط مهندس  | 

powerpoint

به نام خدا

هنرستان كاردانش آيت اله يثربي(ره) كاشان

1- نرم افزار power point  نرم افزار ................. است ؟

الف) گرافیکی           ب) آماری        ج) ارائه مطلب               د) صفحه گسترده 2- برای اینکه اولین اسلاید فایل نمایش را جاری کنیم باید  کدام کلید را فشار دهیم ؟

الف)Home        ب) End             ج) page up         د) page down

 3- برای اضافه کردن یک اسلاید جدید به فایل نمایشی کدام مورد را باید انجام داد ؟

الف) Insert / New slide                 ب) Insert / Duplicate slide   

ج) Insert / Slide number                د) File / New 

 4-کدامیک از موارد زیر برای ایجاد یک برنامه نمایشی با استفاده از الگو به کار می رود؟

الف) open an existing                   ب)  template     

ج) Auto  contend wizard              د) Blank presentation 

 5-با کدام نوارابزارمی توان عملیات ذخیره وباز کردن اسناد را انجام داد؟

الف)standard     ب) formatting        ج) picture        د) drawing

 6- با کدام مورد می توان ارائه ای با محتوای شبیه به منظوره ساخت ؟

الف) Blank presentation                 ب) Form Design template 

ج) Form Autocontent wizard            د) General template

 7- با کدام نوار ابزار می توان اشکال را ترسیم کرد ؟

الف) standard     ب) formatting        ج) drawing        د)picture

 8- با کدام نوار می توان متون را قالب بندی کرد ؟

الف) standard       ب)formatting        ج) drawing       د)picture

 9- جهت ایجاد یک متن در اسلاید از کدام layout استفاده می کنیم ؟

الف)  Text          ب) context           ج) picture              د) chart

 10- کدام امکان در روی نوار ابزار قالب بندی برای تغییر اندازه قلم است ؟

الف) Center       ب) Font size          ج) Font           د) Bullets

 11- کدام مورد از روی نوارابزار Drawing باعث می شود که یک کادر متنی در اسلاید ایجاد شود؟

الف) Word Art          ب) Clip Art      ج) Text Box          د) Oval

 12- برای حذف یک اسلاید در نمای ........... اسلاید را انتخاب و کلید ........... را فشار می دهیم ؟

الف) outline و سپس Delete             ب) slide show وسپس Delete

ج) slides و سپس Esc                       د) slides و سپس Delete

 13- گزینه های Insert / New slides چه عملی انجام می دهد ؟

الف) جایگزینی اسلاید با اسلاید جدید                     ب) ایجاد اسلاید جدید

ج) حذف اسلاید قبلی و ایجاد اسلاید جدید                 د) حذف اسلاید بعدی و ایجاد اسلاید جدید

 14- کدام روش نمایش اسلایدها ترکیبی ازروشهای  outline و note page می باشد ؟

الف) Normal              ب) Slide show          ج) Slide view              د) Slide sorter

 15- درکدام روش نمایش می توان یادداشت به اسلاید اضافه کرد ؟

الف) outline            ب) slide view          ج) notes view                د) slide show

 16- برای دیدن اسلاید بعدی در هنگام نمایش چگونه باید عمل نمود؟

الف) فشار کلید N                ب) فشارکلید Enter        ج) فشردن کلید Spacebar                د) همه موارد

 17- برای خاتمه دادن به نمایش اسلایدها کدام کلید را باید فشرد؟

الف) کلید E         ب) کلید End          ج) کلید Home          د) کلیدEsc

 18- برای تغییر اشاره گر ماوس به قلم از ترکیب چه کلیدهایی استفاده          می کنیم ؟

الف) Ctrl +A              ب) Ctrl +H              ج) Ctrl +P                  د) Ctrl + L

 19- برای کشیدن خط راست درهنگام دراگ کردن کدام کلید را باید پایین نگه داشت ؟

الف) Ctrl            ب) Shift               ج) Alt              د) Home

 20- برای پر کردن یک شکل از چه ابزاری استفاده می شود ؟

الف) Fill Effect              ب) Line color            ج) Fill Color            د) الف و ج

 21- برای نورپردازی و چرخاندن شکل سه بعدی رسم شده از نوارابزار Drawing از ابزار ......... استفاده میشود ؟

الف) Shadow                       ب) 3-D style        ج) Insert word art                د) Fill color

 22- برای تغییر شکل متن ایجاد شده توسط word art چگونه بایدعمل کرد؟

الف) انتخاب نوشته واز جعبه ابزارword art کلیک روی دکمه Edit text

ب) نوشته مورد نظر را انتخاب وازابزار word art دکمه word art shape را انتخاب می کنیم

ج) نوشته مورد نظر را انتخاب و از نوار ابزار word art دکمه word art alignment را انتخاب می کنیم

د) هیچکدام

 23- درکدام حالت نمایشی فقط کلیه اسلایدهای نمایش مرتب مشاهده می شود؟

الف) Normal                 ب) Slide sorter        ج) Slide show               د) Slides

 24- کدام مورد باعث می شود اسلاید به حالت واقعی در هنگام اجرا مشاهده شود ؟

الف) Slide sorter           ب) Normal    ج) Slide show            د)  Slides 

 25- کدام مورد نمایش را درحالت عادی جهت ویرایش نمایش می دهد ؟

الف) Slides             ب) Slide show             ج) Normal                      د) Slide sorter

 26- کدام موردباعث می شود محتوای متنی به صورت سلسله مراتب اسلایدها جهت بررسی مشاهده شود؟

الف) Outline                  ب) Slide show             ج)   Slides                   د) Normal

 27- کدام مورد نمایش اسلایدها در یک کادر توام با نمایش بزرگ اسلاید بکار می رود ؟

الف) Normal                 ب) Slide sorter           ج) Slide show            د) Slides

 28- کدام مورد در منوی Insert برای درج یک جدول در اسلاید مناسب است ؟

الف) Chart         ب) Table           ج) Text box         د)Diagram

 29- از منوی کلیک راست در هنگام کار در محیط نمودار کدام گزینه برای تغییر نوع نمودار بکار می رود؟

الف) Chart                 ب) Data show              ج) Chart type                     د) Clear

 30- در کادر chart type کدام مورد باعث می شود نوع نمودار دایره ای باشد ؟

الف)Line               ب)Bar               ج) column            د)Pie 

 31- درکادر chart type کدام مورد باعث می شود نوع نمودار میله ای عمودی باشد ؟

الف)Column             ب)Pie                ج)Line               د) Bar

 32- کدام مورد باعث درج نمودار در اسلاید می شود ؟

الف) Insert / Table               ب) Insert / Chart         ج) Insert / Picture               د) Insert / Text box

 33-برای باز کردن فایل نمایشی موجود از کدام گزینه از منوی file استفاده می شود ؟

الف)Open            ب)Save              ج)Save as            د)Import

 34- در کدامیک از روشهای ایجاد فایل نمایش تنها سبک کار پرسیده میشود و کاربر باید الگوی مورد نظر خود را طراحی کند ؟

الف) Auto contend wizard               ب) Template            ج) Blank presentation                   د) هیچکدام

 35- درکادر محاوره ای font انتخاب shadow ازکادرEffect چه عملی انجام می دهد ؟

الف) باعث سایه دار شدن می شود            ب) باعث برجسته شدن می شود

ج) باعث کنده کاری شدن می شود             د) هیچکدام

 36- فایل های نمایشی با چه پسوندی در پاورپوینت ذخیره می شوند ؟

الف) pts                  ب)ppt                   ج) ppp                 د) pls

 37-برای خروج از حالت ویرایش نمودار چگونه باید عمل کرد ؟

الف) فشردن کلید Esc                                      ب) فشردن کلید End

ج) کلیک کردن درخارج از محدوده نمودار            د) فشردن کلیدHome

 38- برای درج یک نمودار در اسلاید ازکدام روش می توان استفاده کرد؟

الف) انتخاب گزینه Chart ازمنوی Insert  

ب) از منوی Insert گزینه New slide را انتخاب کرده و جانمایی را انتخاب می کنیم که دارای نمودار است

ج) این عمل امکان پذیر نیست                              د) الف وب

 39- برای اضافه کردن یک سطر به جدول از چه روشی استفاده میشود ؟

الف) Insert / column                 ب) Insert / row            ج)  Insert / table                      د) Insert / cell

 40- برای اینکه قالب حاشیه های جدول انتخاب شده در کادر محاوره ای Auto format table به جدول جاری در اسلاید اعمال شود کدام گزینه راباید انتخاب کرد ؟

الف)Border        ب) Font       ج) Heading row         د)Auto fit

 41- برای اینکه سطر اول در یک جدول از بقیه خانه ها متمایز شود از کادرمحاوره ای Table Auto format کدام گزینه را باید انتخاب کرد ؟

 الف) Auto fit                    ب)  Shading       ج)  Border                        د) Heading row

 42- جهت تغییررنگ داخلی اشکال گرافیکی از روی نوارابزار Drawing کدام دکمه را باید انتخاب کرد ؟

الف) Font color                 ب) Line color               ج) Fill color                       د) Line style

 43- جهت تغییررنگ حاشیه اشکال گرافیکی ازروی نوارابزار Drawing کدام دکمه راباید انتخاب کرد ؟

الف) Font color                     ب) Fill color             ج) Line color               د) Line style

 44- جهت سه بعدی کردن اشکال گرافیکی کدام دکمه از روی نوار ابزار Drawing بکار می رود ؟

الف) 3-D style                ب) Shadow style     ج) Arrow style                     د)  Fill style 

 45- کاربرد امکان Auto shapes از روی نوار ابزار Drawing چیست؟

الف) ترسیم انواع فلش             ب) ترسیم فلو چارت        ج) ترسیم دکمه کنترل            د) همه موارد

 46- امکان connectors در Auto shapes برای چیست ؟

الف) ترسیم انواع فلش             ب) ترسیم انواع فلو چارت    ج) رسم خط اتصال اشکال به یکدیگر                د) همه موارد

 47- با کدام گزینه از منوی Insert می توان یک تصویراز فایلهای خارجی در اسلاید درج کرد ؟

الف) picture / clip art         ب) picture / from file      ج) picture / word art              د) picture / auto shapes

48- کدام روش سریعترین روش درج یک اسلاید در محلی دیگر از بین اسلایدهای دیگر است ؟

الف) Copy & Drag                ب) Copy & Delete    ج) Copy &Insert                 د) Delete & Paste

 49- با کدام روش می توان یک نمودار Excel را به یک اسلاید آورد؟

الف) Drag &Drop                ب) Copy & Delete     ج) Copy & Insert             د) Delete & Paste

 50- با کدام روش می توان یک موضوع ویژه مانند یک متن که درword انتخاب و copy شده است را به داخل اسلاید آورد؟

الف) Insert                   ب) Copy           ج) Paste special                         د) copy & Insert

 51- با کدام روش می توان یک موضوع ویژه مانند یک نمودار که در      word انتخاب و copy شده است را به داخل اسلاید آورد؟

الف) Copy              ب) Paste special       ج) Copy & Insert                د) Insert

 52- با کدام روش اسلایدها مرتب نمایش داده می شوند و اسلایدهای کل برنامه نمایش ساخته شده را می توان مشاهده کرد ؟

الف) slide sorter         ب) slide title         ج) view         د) Insert

 53- به مفهومی که نمایش یک اسلاید یا گذر اسلاید را مشخص کنیم .........چه می گویند ؟

الف) View         ب)Transition         ج)Box in         د)Lover up

 54- کدام مورد برای اضافه کردن جلوه نمایشی به اسلاید به کار می رود؟

الف) Custom Animation              ب) Modify Effect    ج) Slide Transition              د) Effect Slide

 55- کدام مورد برای اضافه کردن جلوه نمایشی به موضوعات داخلی اسلاید به کار می رود ؟

الف) Modify Effect               ب) Effect Slide   ج) Custom Animation          د) Slide Transition

 56- یک دکمه عملیاتی چه کار بردی دارد ؟

الف) اجرای یک صوت                ب) اجرای یک برنامه    ج) جهت رفتن به اسلاید دیگر                 د) همه موارد

 57- کدام مورد برای درج موضوع صوتی از روی CD و از منوی Insert و گزینه movies and sound در نظرگرفته می شود؟

الف) Play CD Audio Track               ب) Record sound     ج) Movies From File                     د) همه موارد

 58- محل ایجاد یادداشتهای سخنران در محیط power point کجاست ؟

الف) درنمای Normal کنار پنجره اسلاید                   ب) در نمای Normal زیر پنجره اسلاید

ج) در نمای Slide sorter کنارپنجره اسلاید                د) در نمای Slide sorter زیر پنجره اسلاید

 59- کدام مورد به سخنران درهنگام ارائه نمایش جهت توضیح در خصوص هر اسلاید کمک می کند ؟

الف) Slide show               ب) Slide sorter     ج) محل یادداشتهای سخنران         د) محل Title

 60- کدام گزینه در منوی file برای بسته بندی نمایش بکار می رود ؟

الف)open         ب) save             ج) print             د)pack and go

 61- برای خارج کردن فایل ارائه نمایش از حالت بسته بندی باید ..............

الف) فایل اجرایی pngset up را اجرا کرد

ب) فایل pngset up را در محیط  power point  اجرا کرد

ج) فایل ارائه نمایش بسته بندی شده را نمی توان از حالت بسته بندی خارج کرد

د) فایل ارائه شده نمایش توسط برنامه Excel از حالت بسته بندی خارج  می شود

 62- برای حذف یک جلوه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) دکمه Remove → از قاب Slide Design       ب) دکمه Erase → از قاب Slide Transition

ج) دکمه Delete→  از قاب Slide Design             د) دکمه Remove → از قاب Custom Animation

 63- برای درج یک عکس اسکن شده روی اسلاید از کدام گزینه استفاده  می کنید ؟

الف) Insert / Picture / Clipart             ب) Insert / Object / Scanner

ج) Insert / Picture / From file              د) ب وج

 64- کدام گزینه در مورد Auto content درست است ؟

الف) نمایش ایجاد شده همیشه دارای بیش از یک اسلاید است

ب) کلیک روی دکمه Back باعث بازگشت به کارد محاوره ای قبلی ویزارد و تصحیح اشتباهات احتمالی می شود

ج) با کلیک روی عنوان اسلایدهای بعدی در ناحیه outline و یا با انتخاب زبانه slide در این ناحیه می توانید جانمایی یا طرح اولیه اسلایدهای دوم به بعد نمایش را نیز مشاهده نمود

د) همه موارد

 65- جهت تغییر قلم قسمتی از متن از گزینه ........ در نوارابزار .........استفاده می شود.

الف) Formatting – Font                ب) Formatting – size

ج) Drawing – Autoshape             د) Formatting – Align right

 66- جهت تغییر بالت موجود در اسلاید پس از قرار گرفتن نشانگر داخل متن بالت دار ......... از ......... باید انتخاب شود .

الف) دکمه Bullet – نوار ابزار Formatting           ب) گزینه Bullet and Numbering – منوی Format

ج) دکمه Bullets – نوار Drawing                        د) هیچکدام

 67- نام پیش فرض اسلایدهای power point چیست ؟

الف) Template                  ب) Microsoft power point      ج) Document              د) Presentation

 68- معادل گزینه New slide  کدام کلید است ؟

الف) Ctrl + M             ب) Ctrl + N          ج) Ctrl + S                 د) Ctrl +L

 69- برنامه نمایشی طراحی شده درpower point   به چه حالتهایی قابل نمایش نیست ؟

الف) سیاه وسفید         ب) اسلاید 35 میلی متری با پروژکتور         ج) سیاه وسفید وخاکستری                             د) اورهد

 70- جهت ایجاد یک برنامه نمایشی خالی با استفاده از تنظیمات پیش فرض از کدام گزینه استفاده می کنید؟

الف) Auto content wizard           ب) Template         ج) Blank presentation      د) Open

 71- در کدام مرحله از Auto content wizard شماره اسلاید ، تاریخ اسلاید را وارد می کنید ؟

الف) Start            ب) Presentation style          ج) Presentation option                  د) Output option

 72- Organization chart چیست ؟

الف) طرح گرافیکی             ب) نمودار اطلاعات آماری    ج) نمودار ارتباط بین اجزای سازمانی                 د) ب و ج

 73- برای تغییر ترتیب قرارگرفتن اشکال از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Move           ب)Rotate             ج)Draw             د)Order

 74- برای تنظیم نمایش اسلایدها به طورخودکار از کدام  گزینه  استفاده     می شود ؟

الف) Slide Transition             ب) Slide show     ج) Custom Animation                د) Action

 75- برای گذاشتن صدا روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) انتخاب گزینه Custom Animation و سپس انتخاب sound

ب) انتخاب گزینه Custom Animation وسپس انتخاب Add effect

ج) انتخاب گزینه Slide Transition و سپس انتخاب Sound                د) ب و ج

 76- برای جابجایی چند شکل بطور همزمان و تشکیل یک شکل واحد از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) Group               ب)Ungroup                ج) Regroup                            د) این کار امکان ندارد 

 77- کدام گزینه نوارابزار picture با کشیدن روی عکس و انتخاب قسمتی از عکس قسمتهای دیگر عکس را حذف می کند ؟

الف) Recolor picture              ب) More contrast             ج) Crop                        د) Reset picture

 78- کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد ؟

الف) گزینه Change case در منوی format می باشد      ب) دسترسی به گزینه clipart از منوی format می باشد

ج) تنظیم فاصله های بین خطوط با استفاده از گزینه ای در منوی format انجام می شود

د) جایگزینی یک قلم به جای قلم دیگر با استفاده از گزینه ای در منوی format انجام می شود

 79- برای مخفی سازی یک اسلاید در هنگام نمایش کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)  slide show / hide slide            ب)  view / hide slide

ج) / hide slide tools                        د) window / hide slide

 80- برای برگشت به اولین اسلاید در حالت نمایش چگونه باید عمل نمود؟

الف) فشردن همزمان کلید سمت چپ وراست ماوس به مدت 2 ثانیه         ب) فشردن کلید سمت راست ماوس

ج) فشردن کلید Esc                                          د) فشردن کلیدهای Ctrl + A

 81- در پنجره Setup show کدام انتخاب باعث می شود که اسلاید در داخل پنجره power point دیده شود؟

الف) Presented by a speake ( full screen )     ب) Browsed by an idividual ( window)

ج) Browsed at a kiosk( full screen)               د) Show without narrations

 82- برا ی آنکه موارد تنظیمی در پنجره Slide Transition بر روی همه اسلایدها لحاظ شود چه گزینه ای را انتخاب می کنیم ؟

الف) Apply                             ب)  Apply to all slides  

ج) ابتدا همه اسلایدها را انتخاب می کنیم وبعد تنظیمات را انجام می دهیم              د) ب و ج

 83- کدام گزینه از منوی Format برای تغییر طرح Background بکار می رود؟

الف) Slide Design       ب) Slide Layout     ج) Background                  د) الف و ج

 84- در کدام روش نمایش اسلاید می توان ترتیب اسلایدها را با درگ کردن جا به جا کرد؟

الف) Normal              ب) Slide sorter              ج) Slide View                  د) الف و ب

 85- در کدام روش نمایش اسلاید می توان اسلایدها راحذف نمود ؟

الف) Normal               ب) Slide View                ج) Slide sorter                  د) الف و ج

 86- ناحیه Outline در کدام روش نمایش اسلایدها قابل مشاهده است ؟

الف) Notes page                  ب)       Slide sorter ج) Normal                 د) Slide show

 87- دکمه New slide در کدام نوار ابزار قرار دارد ؟

الف) Standard      ب)Formatting      ج)Drawing       د)Wordart

 88- کدام گزینه جهت اضافه کردن یک اسلاید به نمایش صحیح نیست ؟

الف) دکمه New slide از نوار ابزار Formatting       ب) گزینه New از منوی File

ج) گزینه New slide از منوی Insert                      د) فشردن کلیدهای Ctrl + M

 89- برای درج یک تصویر داخل یک اسلاید باید اسلاید انتخابی از گروه ......... باشد؟

الف) Text      ب)Content      ج)Text and content     د) همه موارد

 90- کدام گزینه درست است ؟

الف) از گزینه Slide show جهت نمایش برنامه به وسیله بلند گو استفاده می شود

ب) از گزینه Action برای ترسیم اشکال استفاده می شود

ج) از گزینه Setup show برای تنظیم تعدادی از اسلایدها استفاده میشود

د) از گزینه Action جهت زمان بندی اسلایدها استفاده می شود

 91- گزینه New slide در کدام منو قرار دارد؟

الف) Insert          ب)Format           ج)Slide show          د)View

 92- چگونه می توان یک جانما اسلاید را به اسلایدهای جدید هم نسبت داد؟

الف) به کمک نوار ابزار Drawing                   ب) به کمک نوارابزار  Standard

ج) به کمک نوار ابزار Formatting                  د) به کمک نوار ابزار Slide Layout

 93- تغییر رنگ سایه اشکال با انتخاب دکمه ...... از نوار ابزار Drawing صورت می گیرد .

الف) Shadow style              ب) Shadow color از نوار ابزار Shadow setting

ج) 3-D Setting                   د) ابتدا گزینه الف و سپس گزینه ب

 94- چگونه می توان در محیط power point متن بالت دارموجود در یک اسلاید را از سمت چپ به سمت راست منقل کرد؟

الف) انتخاب متن وسپس فشردن کلیدهای Ctrl + Shift سمت راست

ب) انتخاب متن وسپس فشردن کلیدهای Ctrl + Shift سمت چپ

ج) انتخاب متن وسپس فشردن کلیدهای Alt + Shift سمت راست

د) انتخاب متن وسپس فشردن کلیدهای Alt + Shift سمت چپ

 95- با کدام گزینه از ناحیه slide transition چگونگی سرعت و انتخاب نوع صدا را می توان تنظیم کرد؟

الف)   Apply to selected slides      ب)    Advance slide ج) Modify Transition       د)هیچکدام

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:56  توسط مهندس  | 

تبدیل کننده ویندوز ایکس پی سرویس پک 1 و 2 به سرویس پک 3

تبدیل کننده ویندوز ایکس پی سرویس پک 1 و 2 به سرویس پک 3

Windows XP Service Pack 3 Build 5512 FINAL: Free Download

دانلود

منبع از=

http://www.softpedia.com/progDownload/Windows-XP-SP3-Download-90001.html

با حجم =316 مگا بایت

xp sevice pack3

 

مفتخرم برای اولین بار نرم افزار بسیار درجه یک را که از شرکت ماکروسافت هست

به تمامی علاقه مندان جهان ویندوز معرفی کنم

بسیار بسیار کاربردی و مفید و حیاط بخش برای کامپپیوتر ها می باشد

آبدین آفلاین ویندوز ایکس پی سرویس پک 3 به حساب می یاد

اگر ویندوز شما خراب شده می خواهید ویندوز عوض نکنید و یا ویندوز ایکس پی شما سرویس پک 2 یا سرویس پک 1 است

و میخواهید ویندوز را به سرویس پک 3 ارتقا دهیدبدون نیاز به نصب ویندوز .

فایل های ویندوز شما خراب شده هر چقدر ریپیر می کنید فایده نداره فقط کافیه این نرم افزار را نصب کنید تمامی فایلهای ویندوز را جایگزین می کنه

و ویندوز شما را سالم می کنه.

باز هم می گم در بین تمامی سایتهای فارسی زبان اولین بار توسط این وب لاگ این نرم افزار شرکت ماکروسافت

ارایه می شه.

امیدوارم مدیران سایت های معروف نرم افزارهای ایرانی این نرم افزار درجه 1 را داخل سایت هایشان قرار بدهند

واقعا هیف این نرم افزار نیست که داخل سایت های معروفی مثل

www.p30download.com

mihandownload.com

sibdownload.com

softgozar.com

نیست

یاد آور می شوم حتی در مجموعه نرم افزاری های معروف کشور هم این نرم افزار را پیدا نمی کنید

اریه شده برای اولین بار در ایران توسط وب لاگ www.batmansoftwere2010.blogfa.com

Windows xp sevice pack 1 and 2 to Windows xp sevice pack3  convert

آبدیت آفلاین ویندوز xp sevice pack3

با حجم 544 مگابایت دانلود

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰ساعت 23:16  توسط مهندس  | 

این مجموعه حاوی ۴ نرم افزار قدرتمند از شرکتهای ارائه دهنده GPS می باشد

این مجموعه حاوی ۴ نرم افزار قدرتمند از شرکتهای ارائه دهنده GPS می باشد:

1.نرم افزار SmartCom GPS v1.56 + آموزش نصب به صورت تصویری

قابلیت این برنامه نصب و  استفاده بسیار آسان می باشد.

2.نرم افزار Garmin 5.00.60  +آموزش نصب به صورت تصویری

این نرم افزار معروف نیز دارای قابلیتهای فراوانی می باشد که در این مجموعه ورژن سال 2010 آن با همه تغییرات گنجانده شده است.

3.نرم افزار بی نظیر و جدید Ovi Maps 3 + آموزش تصویری نصب :

- با صدای مسیریاب فارسی و عالی
- با دقت بسیار بالا در حد کوچه در شهرهای خاور میانه : تهران و دبی و مکه و مدینه و بیروت و سوریه و ...
- قابلیت مسیریابی بسیار راحت و آسان
- سرچ خیابان ها ! و مکان های عمومی
- ...


4.نرم افزار Trekbuddy +آموزش نصب تصیویری  و نحوه ی استفاده :

این برنامه مخصوص گوشی های سونی اریکسون می باشد که دارای gps هستند ولی تا قبل از ارائه این نرم افزار و نبود نقشه شهرهای ایران نمی توانستند از این قابلیت استفاده نمایند. ولی با استفاده از این برنامه و نقشه های مربوطه براحتی می توانید از این مجموعه بهره ببرید.

کلیه آموزش ها با زبانی ساده بیان شده است که براحتی قابل درک می باشد.

 

ابتدا مجموعه را در منزل و یا محل کار از مامور شرکت پست و یا پیک شرکت  دریافت نمایید سپس وجه آن را پرداخت نمایید.

قیمت : 5000تومان


http://www.mobfa.org/1388/03/14/how-to-use-gps-with-smart-com/

آیا موبایل من جی پی اس دارد ؟

لیست گوشی های نوکیا که دارای GPS می باشند : اینجا کلیک کنید

لیست گوشی های سامسونگ که دارای GPS می باشند : اینجا کلیک کنید

لیست گوشی های سونی اریکسون که دارای GPS می باشند : اینجا کلیک کنید

 توضیحات بیشتر و لیست نفشه های موجود

چگونه از GPS (مکان یاب) گوشی خود به صورت رایگان بهره ببریم ؟!

گر شما هم یک گوشی مجهز به سیستم GPS یا مکان یاب با سیستم عامل سیمبیان دارید و هنوز از GPS گوشی خود استفاده نمی کنید این پست به شما کمک می کند که سیستم مکان یاب موبایل خود را راه اندازی و از آن به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.سیستمی که خیلی ها هنوز طریقه استفاده از آن را نمی دانند !

به طور کلی محبوب ترین نرم افزارهای مکان یاب SmartCom GPS و Garmin هستند . این دو نرم افزار به خوبی در ایران جواب داده و مکان شما را به صورت دقیق روی نقشه , پس از اتصال به ماهواره های مکان یاب , مشخص می کنند. نرم افزار اول که در این پست به شرح آن خواهیم پرداخت مکان شما را روی یک نقشه که به صورت عکس و کالیبره شده در آن قرار داده اید نشان می دهد . در حقیقت عموما نقشه های این برنامه به صورت , نقشه هایی هست که در بازار مشاهده می کنید اما با این تفاوت که مکان شما دقیقا روی این نقشه نشان داده می شود. البته برای تعدادی از شهرها نقشه ماهواره ای نیز تهیه شده که شما می توانید به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت مکان فعلی خود را از طریق ماهواره مشاهده کنید . نرم افزار دوم یعنی Garmin نقشه هایی به صورت سه بعدی دارد و البته فعلا فقط شهرهای بزرگ نظیر تهران , شیراز , مشهد و … در این نرم افزار به صورت کامل ساپورت می شوند و برای شهرهای دیگر فقط نقشه راه های اصلی ساپورت می شود. اما ویژگی مهم این نرم افزار امکان نشان دادن نزدیک ترین مسیر به مقصد هست . این امکان فعلا فقط برای شهر تهران میسر هست , بدین صورت که برای مثال شما در نارمک ساکن هستید و می خواهید به میدان راه آهن بروید , کافی است اسم مقصد خود را در برنامه تایپ  کرده تا این برنامه مسیر مورد نظر را روی نقشه برایتان مشخص و حتی به صورت صوتی لحظه به لحظه شما را راهنمایی کند. این نرم افزار را در روزهای آینده خدمتتان معرفی خواهیم کرد.

اما می رسیم به آموزش و راه اندازی نصب نرم افزار مکان یاب SmartCom GPS :

در ابتدا نرم افزار SmartCom 1.56 را از اینجا دانلود کرده و روی گوشی خود نصب نمایید . اگر در حین نصب روی گوشیتان در ابتدا با ارور مواجه شدید نرم افزار را ساین کنید . البته با توجه به دست کاری های صورت گرفته روی نرم افزار برای خیلی از گوشی ها به صورت ساین نشده نیز , بدون مشکل , اجرا می شود . بعد از نصب نرم افزار به روی گوشی , موبایل خود را به کامپیوتر وصل کرده و به مسیر زیر بروید :

C:\data\smartgpscon\maps
E:\data\smartgpscon\maps

در صورتی که نرم افزار را روی مموری داخلی گوشی نصب کرده اید به مسیر اول و در صورتی که روی مموری کارت گوشی نصب کرده اید به مسیر دوم بروید. این فولدر در حقیقت مکانی است که شما نقشه های خود را باید در آن بریزید . نقشه های نرم افزار SmartCom عموما دو فایل هم نام با پسوندهای map و Ogf2 می باشد که باید در مسیر گفته شده ریخته شود . بعد از اینکه فایل های نقشه را در مسیر گفته شده ریختنید اکنون اگر در مکانی باشید که نقشه آن در گوشی شما باشد مختصات آن مکان دقیقا روی نقشه نشان داده می شود.  ضمنا اطلاعاتی نظیر , ارتفاع از سطح دریا , مختصات فعلی , سرعت شما , میزان پیمایش و … نیز نشان داده می شود. ضمنا این نرم افزار امکانات جانبی و مکان یابی فراوانی دارد که با یک گشت کوچک در منوهای آن متوجه این امر خواهید شد .

نقشه شهرهای مختلف که معمولا طرفداران بیشتری دارند را در بخش زیر قرار داده ام و می توانید هر کدام را که خواستید دانلود و در مسیر گفته شده بریزید و از آن استفاده کتید. در صورتی که نقشه یک شهر خاص را می خواستید می توانید در بخش نظرات مطرح تا در صورت موجود بودن در سطح نت آن را برای استفاده قرار دهم . ضمنا تمامی این فرآیندها به صورت آفلاین انجام می شود و کلا این نرم افزاری کاری به GPRS شما و اینترنت ندارد وکاملا سیستم مکان یابی رایگان می باشد.

نقشه تهران ( کاملترین نقشه موجود از شهر تهران )

نقشه ایران با حجم ۲/۸۵

نقشه کامل ایران با حجم ۱۶/۲

نقشه دقیق ایران (از نظر دقت کالیبره شدن) با حجم ۱/۷۹

نقشه اراک با حجم ۲/۸

نقشه ارومیه با حجم ۲/۳۸

نقشه اصفهان با حجم ۲/۱۹

نقشه ماهواره ای اصفهان (گوگلی) با حجم ۴۶/۶

http://rapidshare.com/files/11312106…aare.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11312216…aare.part2.rar

نقشه تبریز با کیفیت عالی با حجم ۲۴/۳

نقشه تهران با حجم ۳/۳۵

نقشه دقیق و با کیفیت تهران با حجم ۴۸/۴

http://rapidshare.com/files/158744010/tehran.part1.rar
http://rapidshare.com/files/158745190/tehran.part2.rar
http://rapidshare.com/files/158746657/tehran.part3.rar
http://rapidshare.com/files/158747793/tehran.part4.rar

نقشه ساری با حجم ۲/۱

نقشه شیراز با حجم ۲/۵۲

نقشه دقیق کالیبره شیراز با جزییات کم با حجم۲/۰

نقشه قزوین با حجم ۲/۰۴

نقشه قشم با حجم ۰/۷۶

نقشه قم با حجم ۲/۱۷

نقشه کرج با حجم ۴/۸۳

نقشه گنبد کاووس با حجم ۱/۹۳

نقشه مشهد با حجم ۲/۶۳

نقشه حرم امام رضا با حجم ۰/۴۶

نقشه آبعلی و امامزاده هاشم در جاده هراز با حجم ۲/۷۳

نقشه شهر کیش با حجم۳/۶۰

نقشه بوشهر با حجم ۳/۴۲

نقشه همدان با حجم ۲/۳۹

نقشه یزد با حجم ۳۱/۴۶

نقشه گوگلی اهواز با حجم۱۸/۸۳

نقشه کرمان با حجم ۶/۱۹

نقشه زاهدان با حجم ۴/۲۴

نقشه بندر عباس:

نقشه شیراز: با کالیبره خیلی دقیق و نقشه کاملتر ( نزدیک صنایع و معالی آباد )

نقشه تبریز: با کالیبره ۳۰ نقطه ای-کشاورزی

نقشه سایر شهر ها را نیز میتوانید از آدرس زیر دانلود کنید
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=219137


+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 14:5  توسط مهندس  | 

آموزش ساخت سایت در سرویس سایت‌های گوگل Google Sites

آموزش ساخت سایت در سرویس سایت‌های گوگل Google Sites

گوگل مدتهاست که این امکان را برای همه فراهم نموده است که دارای سایتی رایگان شوند. شما می‌توانید پس از ایجاد سایت خودتان، عکس و فیلم و آهنگ و برنامه و فایل‌های دیگر را در آن آپلود کنید و در اختیار عام قرار دهید و یا سایتی خصوصی و محرمانه بسازید و یا ترتیبی دهید که افرادی خاص مجاز باشند تا از سایتتان دیدن کنند و نیز این امکان را فراهم سازید تا به کمک دوستانتان- در هر کجای کره خاکی که باشند- سایت مشترکی را اداره کنید.

 با داشتن این گونه سایت‌ها می‌توانید شرح و تفاصیلی از کارتانَ یا کالاهایی که قصد فروشش را دارید یا اهداف و طرز تفکر خود را به جهانیان معرفی کنید یا دیگران را با شهر و دیار و کوی و کوچه  و محله و مدرسه و دانشگاه و محل کار خود آشنا سازید.

 با داشتن ایمیل گوگل می‌توانید به صفحهٔ سایت‌های گوگل بروید و برای ایجاد وبسایت شخصی خود با ظرفیت ۱۰ گیگابایت اقدام نمایید. در هر سایت می‌توانید صفحات بیشماری را بوجود آورید و نیز صاحب سایت‌های متعددی شوید.


 این سایت می‌کوشد تا تازه واردان را با مراحل مختلف ایجاد و ساخت و پرداخت سایت با امکانات سرویس سایت‌های گوگل آشنا کند، دریچه‌ای کوچک به دنیایی بزرگ که شما آن را می‌سازید.


از آنجایی که فعلا امکان نوشتن از راست به چپ در سایت منحصر است به عرب زبانان، برای استفاده از این ویژگی، زبان عربی به عنوان زبان سایت برگزیده شده است.
چگـــــــــونگـــی تغییــــــر زبان ســـایت

معنا و معادل واژه‌های عربی بکار رفته
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 0:56  توسط مهندس  | 

پخش زنده شبکه های تلویزیونی

پخش زنده شبکه های تلویزیونی
موضوع: پخش زنده شبكه هاي سيما سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 12:15

            

  پخش زنده شبکه یک          پخش زنده شبکه دو           پخش زنده شبکه سه 

 

          

  پخش زنده شبکه چهار         پخش زنده شبکه تهران        پخش زنده شبکه آموزش

 

       

  پخش زنده شبکه خبر          پخش زنده شبکه قرآن       پخش زنده شبکهpress tv

 

           
 
 
 
 
           
 
 
 
 
           
 
منبع از=
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 21:27  توسط مهندس  | 

آموزش ساخت منو برای وب سایت

آموزش ساخت منو برای وب سایت

آموزش ساخت منو برای وب سایت

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کامپیوتر

عنوان اصلی : Creating Dynamic Menus
حتما تا کنون منوهای زیادی را در سایت های مختلف مشاهده کرده اید و شاید از خود پرسیده باشید که این منوها را چگونه می سازند این مجموعه آموزش ساخت این چنین منوهایی را به صورت گام به گام به شما می آموزاند .

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Lynda است که در قالب 1 حلقه CD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان 1 ساعت و 5 دقیقه ارائه می گردد .

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :
آموزش برخی از مقدمات :
خوش آمد گویی به این کورس آموزشی و آشنایی با مدرس مجموعه
آموزش استفاده از فایل های تمرینی
آشنایی با برخی از پیش نیازها
آموزش چیستی و کاربردهای منوهای پویا برای سایت :
آشنایی با نمونه هایی از منوهای پویا
آشنایی با اجزای تشکیل دهنده منوهای پویا ( CSS , XHTML , JavaScript )
آموزش ساخت یک منو برای سایت با XHTML :
آموزش ساخت منو با لیست های غیر مرتب
آموزش قالب بندی یک منو با CSS :
آموزش ساخت CSS های لازم
آموزش قالب بندی راهبری منو
آموزش تعیین مکان منوها در صفحه وب
آموزش ساخت یک منو با جاوا اسکریپت :
آموزش ساخت یک منو با جاوا اسکریپت
درک JavaScript and DOM
آموزش تنظیم درجه شفافیت منو
آموزش گزینه های پیکربندی :
مروری بر متغیرهای پیکربندی
مروری بر دیگر نمونه های Menu

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه CD به همراه فایل های تمرینی
مدت زمان آموزش 1 ساعت و 5 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی لیندا

فروشنده: فروشگاه تخصصی شرکت فرین

قیمت: 3,000 تومان

درصد :40

روش خرید: برای خرید آموزش ساخت منو برای وب سایت، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


 

خرید آموزش ساخت منو برای وب سایت


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 0:54  توسط مهندس  | 

آموزش ساخت فیلم های سه بعدی در نرم افزار After Effects

آموزش ساخت فیلم های 3d سه بعدی در نرم افزار After Effects

آموزش ساخت فیلم های سه بعدی در نرم افزار After Effects

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کامپیوتر

عنوان اصلی : Stereoscopic 3D in After Effects

حتما شما نیز فیلم های سه بعدی که به تازگی در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته اند با آن عینک های عجیب دو رنگ ( یک طرف آن قرمز و دیگری آبی است ) دیده اید ، اما آیا تا بحال از خود پرسیده اید که این فیلم ها را چگونه سه بعدی می کنند ، این دقیقا همان چیزی است که در این مجموعه آموزش موسسه Digital Tutors به شما آموزش داده می شود .
این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Digital Tutors است که بر روی 1حلقه CD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان 2 ساعت و 51 دقیقه آشنا می شویم .
در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این آموزش افتر افکت آشنا می شویم :
آموزش برخی از مقدمات
آموزش تنظیمات لازم در نرم افزار افتر افکت
آموزش تنظیم Zero Parallax
آموزش ساخت یک سیستم کنترل به منظور ویرایش Zero Parallax Point
آموزش ایجاد سیستم دوربین Dolly و جداسازی کنترل ها
آموزش ایجاد Camera Rig مرکزی
آموزش پاکسازی پروژه و افزودن Render Comps
آموزش اعمال قوانین Safe Stereo
آموزش ایجاد ابزارهای مصور سازی Safe Stereo
آموزش ساخت مصورسازی مناطق ایمن ( Safe Zones )
آموزش نهایی سازی Stereo Rig به منظور انیمیشن سازی ساده تر
تعریف Stereoscopics
آشنایی با انواع مختلف عینک های دیدن فیلم های سه بعدی
آموزش جامع قوانین Safe Stereo
آموزش ترکیب Stereo Pairs ها رندر شده در مایا
آماده سازی Object در مایا برای استفاده از آن در فتوشاپ
آموزش واردکردن لایه های سه بعدی از فتوشاپ به درون After Effects
آموزش تنظیم Stereo Rig برای کار با Photoshop 3D
آموزش اصلاح رنگ ها

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه CD به همراه فایل های تمرینی
مدت زمان آموزش 2 ساعت و 51 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Digital Tutors

فروشنده: فروشگاه تخصصی شرکت فرین

قیمت: 3,000 تومان

درصد :40

روش خرید: برای خرید آموزش ساخت فیلم های سه بعدی در نرم افزار After Effects، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش ساخت فیلم های سه بعدی در نرم افزار After Effects


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان
منبع از=http://www.takbox.info/detail.php?vendors=51080449&id=912&AdsID=21073
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 4:43  توسط مهندس  | 

آموزش تعمیرات تخصصی و حرفه ای کامپیوتر شامل یازده سی دی

آموزش تعمیرات تخصصی و حرفه ای کامپیوتر شامل یازده سی دی


آموزش ویدیویی و تصویری تعمیر کامپیوتر و تعمیر قطعات کامپیوتر به زبان فارسی

 

 

گروه نوین آردا ( ارائه دهنده محصولات نوین آموزشی در زمینه های مختلف) ، مجموعه ای جامع درباره تعمیرات تخصصی و حرفه ای کامپیوتر در قالب 11 سی دی  مولتی مدیا و تصویری تهیه کرده است که دریافت آن را به کلیه علاقه مندان توصیه می کنیم

آموزش در این مجموعه به صورت روان و تصویری می باشد به طوری که شما با استفاده از این مجموعه یک تعمیرکار حرفه ای کامپیوتر خواهید شد.
این مجموعه در قالب 11 سی دی تصویری ارائه شده و شامل موارد زیر است

تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز در تعمیر کامپیوتر
آموزش تعمیرات الکترونیک
کار با اهم متر و ولت متر و تجهیزات الکتریکی برای تعمیر رایانه
آموزش تعمیر کامپیوتر از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش تعمیرات تخصصی مادریرد کامپیوتر MAINBOARD
آموزش تعمیرات تخصصی پاور و منبع تغذیه POWER
آموزش تعمیرات تخصصی کارت گرافیک و cpu
آموزش تعمیرات تخصصی هارد دیسک HARD DISCK
آموزش تعمیرات تخصصی سی دی رام CD-ROM
آموزش تعمیرات تخصصی دی وی دی رایتر DVD/RW
آموزش تعمیرات تخصصی مانیتور MONITOER
آموزش تعمیرات تخصصی اسپیکر SPEAKER
آموزش تعمیرات تخصصی موس و کیبورد
تعمیر تخصصی و فوق تخصصی قطعات کامپیوتر
آموزش عیب یابی پیشرفته کامپیوتر
شناخت قطعه معیوب و نحوه تعمیر آن
 و دهها نکته آموزشی دیگر

11 سی دی تصویری به زبان فارسی و با کیفیت و بسته بندی عالی

قیمت  15000 تومان ( پانزده هزار تومان )
کد محصول 3362

تلفن های تماس: 09369980143  و  09386340989
جهت سفارش این مجموعه  و خرید پستی بر روی دکمه زیر کلیک کنید

 

آموزش تعمیرات تخصصی و حرفه ای کامپیوتر شامل یازده سی دی

منبع از=http://mdiran.persianblog.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_hard_disck

خرید از=

http://41250002.imcbasket.com/Card/index.php?direct=1&checker=&Owerview=0&PID=41250002pc11cd&ref=http://mdiran.persianblog.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_hard_disck

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 4:37  توسط مهندس  | 

بهترین لینک ها

این سایت بسیار مفید است اگر شما معنی یک کلمه فارسی را نمی دانید می تونید در اینجا با یک جستجوی ساده در لغت نامه دهخدا ومعین معنی آن را بیابید

http://www.mibosearch.com/

پایگاه کتابهای درسی ایران برای دانلود

http://www.chap.sch.ir/


Planet eBook یک سرویس رایگان است که اساتید و دانشجویان می‌توانند مقالات سنتی موجود در آن را، رایگان دانلود کنند. سیاره eBook به صورت مرتب کلی عنوان جدید اضافه می‌کند که شما می‌توانید با عضویت در خبرنامه یا مشترک شدن در وبلاگ، آمار آنها را به دست آورید.
این سرویس همچنین یک پیش‌زمینه‌ای از عنوانی که مدنظر شماست ارائه می‌دهد که اگر چیزی را خواستید دانلود کنید بدون ترس و واهمه باشد و با خیال راحت بروید برای دانلود Ebook موردنظرتان :)


E-Books Directory یک سرویس بسیار خوب و کامل حاوی 3089 عنوان از انواع مقالات و کتب و متون است و شما می‌توانید بوسیله جستجوی خوب این سرویس در میان دسته‌بندی‌های بسیار متنوع این سرویس به یافتن کتابهای به درد بخور برای خودتان بپردازید و آنها را دانلود کنید. 


Science Books Online یک دایرکتوری از انواع کتاب‌های الکترونیکی در سرتاسر وب است. و هر روز هم اضافه می‌شود به لیستی که این سرویس ارائه می‌کند. شما می‌توانید کتابهایی را که معرفی می‌کند و شامل PDFهای سبک، تا کتابهای الکترونیکی گرانقیمت و سنگین هستند را به رایگان دانلود کنید. اگر کتاب خاصی مدنظرتان نباشد نگاه کردن به لیست‌های این یکی واقعا عالی است.


Free Book-s یک موتور جستجوی بسیار زحمتکش است که در بین تمام منابع رایگانی که می‌شناسد می‌گردد برای پیدا کردن عنوانی که شما در جستجوی آن هستید. چند مورد سرچی که انجام شده است همه از همخوانی خوب نتایج با چیزهایی که مدنظر ما بوده است حکایت دارد. شما هم تست کنید. شاید به چیزهایی که دوست داشتید رسیدید که من امیدوارم همین طور هم شود :)

BookServer یک موتور جستجوی فوق‌العاده است برای پیدا کردن، قرض گرفتن، دانلود کردن، خرید کردن و کلا هر حرکت موزونی که بشود به صورت دیجیتال انجام داد. یک خوبی بوک سرور این است که از طریق آن می‌توانید به لیستهایی از کتابهایی دست پیدا کنید که هم شامل کتابهای رایگان باشد و هم شامل کتابهای فوق‌العاده‌ای برای خریدن.

Flat World Knowledge یک شاهکار به تمام معنا برای کسانی است که دسترسی به اساتید فوق‌العاده قدرتمند در رشته خودشان ندارند. توی فلت ورلد نولیج شما با کتابهایی روبرو می‌شوید که توسط یک سری از غولهای رشته‌های تخصصی نوشته شده است و در آکادمی‌های بسیاری در آمریکا تدریس هم می‌شوند.

Google Books یک میزبان است برای هزاران هزاران کتابی که در سرتاسر نت به صورت قانونی در دسترس دیگران قرار گرفته است. یک خورده سر و کله اگر با گوگل بوکز بزنید به چیزهای خارق‌العاده‌ای می‌رسید. مثلا در جستجوی پیشرفته می‌توانید یک نگاهی به Full view only books بندازید و از دنیای از کتابهایی که گوگل برای شما تدارک دیده است استفاده کنید.
سایت یادبگیر

سایت بسیار خوبی در زمینه موفقیت -پول و خوشبختی است

وب سايت آموزشي ياد بگير دات كام

http://www.yadbegir.com

در این سایتها می توانید کتابهایی دانشگاهی را جستجو کنید و دانلود کنید

http://gigapedia.com/

http://gigle.ws/

http://www.ebooksbay.org/search-new.php?SearchString=Goldstein&Search=Search

http://abbasvatankhah.persianblog.ir/

http://www.irpdf.com/

بانک مقالات اجتماعی سیاسی از نویسندگان سرشناس ایرانی

http://maghal.com/bank/

در این سایت بسیاری از مقالات به زبان فارسی جمع شده است

http://www.articles.ir/


در این سایت طریقه ساخت وسایل گوناگون و کارهای مختلف را با فیلم و همچنین به صورت پی دی اف و گام به گام به شما می آموزد

این سایت از نظر آموزش بهتر از سایت howstuffworks.com است. مثلا یاد می دهد چگونه ربات بسازی

چگونه تخم مرغ رنگ کنی و غیره..

http://www.instructables.com/

سایتی که مقالات کنفرانسهای ایران را به زبان فارسی ارائه می دهد به صورت پی دی اف

ولی هر مقاله را هزارتومان می فروشد که با کارتهای عضو شتاب قابل خریدن است

http://www.civilica.com/

سایتی بسیار مفید در زمینه رباتها که مقالات خوبی و لینک های بسیار ارزنده ای در این زمینه دارد

و به زبان فارسی است.

http://www.royak.ir

سایت زیر بهترین موتور جستجوگر فایل های pdf است

که به صورت دسته بندی آنها را قرار می دهد  و در سه فرمت مختلف

http://www.pdf-search-engine.com

 

در این سایت که متعلق به وزارت علوم است اکثر پایان نامه های دانشجویی تا سطح دکترا و سمینارها قرار دارند که ۱۵ صفحه اول ان را به صورت pdf می توانید ببینید و کامل آن را با پرداخت مبلغ کمی قابل خرید است حتما ببینید .

http://bank1.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi

http://www.irandoc.ac.ir/Library/default.htm

کتابخانه این پایگاه.

http://www.irandoc.ac.ir/Library/default.htm

سایت جامع و بسیار مفیدی برای همه رشته ها که مقالات علمی و اخبار خیلی خوبی قرار میده

به زبان فارسی و هم مجانی و هم پولی

و هیئت علمی خوبی هم دارد  در مورد فیزیک -شیمی ریاضیات و همه چیز

دیدن آن بسیار مفید است

http://www.knowclub.com/

این سایت دانشجویان است که مقالات علمی را به صورت طبقه بندی شده و خوب قرار می دهد

در زمینه های فیزیک شیمی ریاضیات وغیره

http://www.academist.ir/

پایگاه اطلاع رسانی مهندسی مکانیک

پایگاه اطلاع رسانی مهندسی مکانیک

مجله علمی نامه مکانیک شریف

http://www.namehmech.ir

مهندسان مکانیک هر لینکی درباره رشته خود بخواهند اینجا یافت می ود

http://behnamdesigner.blogfa.com/post-47.aspx

این هم وبلاگ مفیدی برای مهندسان مکانیک

http://engineer2007.blogfa.com/

این سایت جامع ترین سایت برای خرید و آشنایی با انواع گوشی ها ی تلفن همراه  در ایران است و قیمت انها را هم نوشته به نظر نمی اید سایتی بهتر از این وجود داشته باشه

http://www.gsm.ir/

در این سایت مراجع مکانیک و رباتیک و کتب و مباحث آن وجود دارد

http://engineer2007.blogfa.com/

جستجو در ژورنالها و مقالات انگلیسی بیشتر full text

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

در این سایت مقالات علمی بسیار مفید وجود دارد و یک مرجع دانشگاهی است

البته مقالات کامل پولی می باشد

http://www.sciencedirect.com/

دانشنامه بزرگ ویکیپدیا به زبان فارسی که همه جور اطلاعت داخلش هست و می تونید ویرایش کنید

http://fa.wikipedia.org/

مجموعه بی شماری از سوالات علمی در قالب آیا می دانید که ؟ از سایت خوب آفتاب

http://www.aftab.ir/lifestyle/subcategory.php?id=77

این سایت واقعا عالیه چون مطالب کوتاه علمی را با عکس و پیوندهای دیگر ارائه می دهد برای تمام مجلات دیگر هم مفید است

http://hamshahrionline.ir/Categories/?cid=97

جزیره دانش سایتی به روز با مطالب کاملا علمی و مستند که خبرهای علمی هم دارد

 

http://www.jazirehdanesh.com/

شبکه فیزیک فارسی هوپا با مقالاتی درباره فیزیک که خیلی افراد در آن عضو هستند

http://www.hupaa.com/

آسمان پارس سایتی فارسی با مطالب علمی خیلی خوب درباره فضا -نجوم و ماهواره هاست

http://www.parssky.com/

بهترین سایت علمی به زبان انگلیسی دارای مطالبی در همه زمینه و ساده درباره اینکه وسایل چگون کار میکنند

http://www.howstuffworks.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 5:7  توسط مهندس  | 

دانستنیهایی درباره جن

این داستان  بر گرفته از کتاب “دانستنیهایی درباره جن”

تالیف حضرت حجته السلام والمسلمین حاج شیخ ابوعلی خداکرمی

ماجرایی واقعی درباره ی ازدواج جن با انسان نقل شده که از این قرار است:


ماجرایی در تاریخ ۱۳۵۹ شمسی مطابق با ۱۹۸۰ میلادی ماه آوریل بوقوع پیوست، که اهالی کشور مصر به شهرهای نزدیک و روستا های مجا ور را به خود معطوف داشت ، و آنرا نویسنده معروف ، استاد اسماعیل ، در کتاب خود به نام ((انسان و اشباح جن)) چنین می نویسد:

مرد ۳۳ ساله ای ، به نام عبدالعزیز مسلم شدید ، ملقب به <ابوکف> که در دوم راهنمایی ترک تحصیل کرده بود ، به نیروهای مسلح پیوست و در جنگ خونین جبهه ی کانال سو ئز ، به ستون فقراتش ترکش اصابت کرد واین مجروحیت او منجر به فلج شدن دو پایش گردید ، نا چار جبهه را ترک کرده به شهر خود بازگشت تا در کنار مادر و برادرانش با پای فلج به زندگی خود ادامه دهد. در همان شب اول که از غم و اندوه رنج می برد، ناگاه زنی را دید که لباس سفید و بلندی پوشیده و سر را با پارچه سفیدی پیچیده، در اولین دیدار او همچون شبحی که بردیوار نقش بسته مشاهده کرد.زمانی نگذشت که همان شبح در نظرش مانند یک جسم جلوه نموده ، و به بستر (ابوکف) نزدیک شد و گفت:ای جوان اسم من (حاجت ) است و قادر هستم به زودی بیماری تو را درمان نمایم . لکن به یک شرط که با دختر من ازدواج کنی. ابوکف جوابی نداد ، زیرا که وحشت ، قدرت بیان را از اوگرفته بود و اورا در عرق غوطه ورکرده بود. زن دوباره سخن خود را تکرار نمود ه اضافه کرد که من از نسل جن مومن هستم و قصد کمک به شما و به نوع انسانها را دارم ، و در همین حال از دیواری که بیرون آمده بود ناپدید شد

ابو کف این قضیه را به کسی اظهار نکرد زیرا می ترسید او را به دیوانگی متهم سازند . باز شب دوم دوباره(حاجت) آمد و تقاضای شب اول را تکرار کرد ، ابو کف نتوانست جواب قاطعی بدهد . شب سوم باز آمد و گفت: تنها کسی که میتواند خوشبختی تو را فراهم کند دختر من است ، ابو کف مهلت خواست که در این خصوص فکر کند ، بعد تصمیم گرفت که اول شب ، در اتاقش را از داخل قفل کند و به رختخواب برود تا کسی نتواند وارو شود اما یکدفعه دید ( حاجت) ودخترش از درون دیوار عبور کردند و نزد او آمدند و تا صبح با او مشغول شب نشینی بودند . در همان شب وقتی که ابوکف به چهره ی دختر نگاه کرد ، دید چهره ی جذاب ،بدن لطیف قد کشیده ، گردن بلند و مثل نقره می درخشید.رو کرد به (حاجت ) و گفت: ((من شرط شما را پذیرفتم )) ، (حاجت) وسیله ی عروسی را فراهم کرد . شب بعد با موسیقی و ساز و دهل عروسی را انجام دادند، در حالی که کسی از انسانها آن آواز را نمی شنیدند ، عروس را با این وضع وارد خانه کردند .(حاجت)عروس و داماد را به یکدیگر سپرد و از خانه بیرون رفت هنوز داماد عروسش را در بستر به آغوش نکشیده بود که احساس کرد پاهایش جان گرفته است

.روز بعد هنگامی که مادر و برادران متوجه شدند که (ابوکف )سلامتی خود را بازیافته و با پای خود راه می رود خوشحال شدند لیکن او سر را به کسی نگفت.این شادی بطول نینانجامید،زیرا که به زودیروش و رفتار ابوکف تغییر کرد او در اتاقش می نشست و بجز موارد محدود بیرون نمی آمد.تمام کارهای لازم را مانند غذا خوردن و استحمام را همانجا انجام می داد ،تمام روز و شبش را در پشت در سپری کرد.آخرالامر برادران متوجه شدندکه او با کسی که قابل رویت نیست صحبت می کند. گمان کردند که عقلش را از دست داده ،اما او با عروس زیبایش در عیش و نوش و خوشبختی بود

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 2:43  توسط مهندس  | 

عزراییل

روزی رسول خدا (صل الله علیه و آله) نشسته بود، عزراییل به زیارت آن حضرت آمد

پیامبر(صل الله علیه و آله) از او پرسید:

ای برادر! چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی

آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟

عزارییل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت:…

 

 

 

 

۱- روزی دریایی طوفانی شد و امواج سهمگین آن یک کشتی را در هم شکست همه سر نشینان کشتی غرق شدند، تنها یک زن حامله نجات یافت او سوار بر پاره تخته کشتی شد و امواج ملایم دریا او را به ساحل آورد و در جزیره ای افکند و در همین هنگام فارغ شد و پسری از وی متولد شد، من مأمور شدم که جان آن زن را بگیرم، دلم به حال آن پسر سوخت.

۲- هنگامی که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بی نظیر خود پرداخت و همه توان و امکانات و ثروت خود را در ساختن آن صرف کرد و خروارها طلا و جواهرات برای ستونها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تکمیل نمود. وقتی خواست به دیدن باغ برود همین که خواست از اسب پیاده شود و پای راست از رکاب به زمین نهد، هنوز پای چپش بر رکاب بود که فرمان از سوی خدا آمد که جان او را بگیرم، آن تیره بخت از پشت اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد، دلم به حال او سوخت بدین جهت که او عمری را به امید دیدار باغی که ساخته بود سپری کرد اما هنوز چشمش به باغ نیفتاده بود اسیر مرگ شد.

در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر (صل الله علیه و آله) رسید و گفت ای محمد! خدایت سلام می رساند و می فرماید: به عظمت و جلالم سوگند شداد بن عاد همان کودکی بود که او را از دریای بیکران به لطف خود گرفتیم و از آن جزیره دور افتاده نجاتش دادیم و او را بی مادر تربیت کردیم و به پادشاهی رساندیم، در عین حال کفران نعمت کرد و خود بینی و تکبر نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت، سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت، تا جهانیان بدانند که ما به آدمیان مهلت می دهیم و لی آنها را رها نمی کنیم

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 2:41  توسط مهندس  | 

جدیدترین اس ام اس و پیامک عاشقانه و احساساتی

 

ز کویت رفتم و الماس ِ طاقت بر شکستم برو با یار ِ خود بنشین که من بارِ سفر بستم.

که بعد ِ رفتنم جانا هزار افسوس خواهی خورد فلانی یار ِ خوبی بود و من ،قدرش ندانستم

.

.

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارمچون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت
.

.

.

فکر میکردم که برام یه رفیق و همدمی.

تو کویر آرزو باران رحمتی

به گمونم آخر عاشقای عالمی

بذار راحتت کنم ، فکر میکردم آدمی!ا

.

.
چقدر سخته

کسی رو که دوستش داری نتونی بهش بگی که دوستش داری وچقدر

بده که کسی تورو دوست داشته باشه واینو نتونه بهت بگه
.

.

.

چقدر سخته.

تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید وبجاش یه

زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنی و بجای اینکه

لبریز کینه و نفرت شی حس کنی که هنوز هم دوسش داری

.

.

چقدر سخته.

دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که

یبار زیر آوار غرورش همه وجودت له شده

.

.

چقدر سخته.

تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما

وقتی دیدیش هیچ چیزی بجز سلام نتونی بگی

.

.

چقدر سخته

وقتی که پشتت بهشه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه

اما مجبور بشی بخندی تا نفهمه که هنوز دوسش داری

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 2:13  توسط مهندس  | 

اس ام اس و پیامک سال نو 1390 sms

با تبریک پیشاپیش عید نوروز سایل ۱۳۹۰ مجموعه ایی از پیامک

تبریک این روز خجسته رو براتون آماده کردیم.

. . .
ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که دادی مرواد از یادت سال نو و نوروز باستانی مبارک
. . .
سایه حق سلام عشق سعادت روح سلامت تن سرمستی بهار سکوت دعا سرور جاودانه این است هفت سین آریایی نوروز مبارک
. . .

.

.

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد تنها دل ساده ایست دارایی ما آن هم شب عید تقدیم تو باد
. . .
مثل ماهی زنده مثل سبزه زیبا مثل سمنو شیرین مثل سنبل خوشبو مثل سیب خوش رنگ و مثل سکه با ارزش باشید سال نو مبارک
. . .

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم هر روزتان نوروز
. . .
سلامتی سعادت سیادت سرور سروری سبزی سرزندگی هفت سین سفره زندگیتان باشد. نوروز ۸۸ مبارک
. . .
با آرزوی ۱۲ ماه شادی، ۵۲ هفته پیروزی، ۳۶۵ روز سلامتی، ۸۷۶۰ ساعت عشق، ۵۲۵۶۰۰ دقیقه برکت، ۳۱۵۳۰۰۰ ثانیه دوستی. سال نو مبارک باد
. . .
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام ********سال نو مبارک********
. . .
><(((> ><(((> ><(((> من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم. سال نو مبارک
. . .
بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است آغاز بهار بر شما مبارک
. . .
چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!
. . .
عاقبت زمستان رفت و رو سیاهیش برای ما موند .. … …. …. امضا حاجی فیروز
. . .
سایه حق سلام عشق سعادت روح سلامت تن سرمستی بهار سکوت دعا سرور جاودانه این است هفت سین آریایی نوروز مبارک
. . .
بهار،نـیم بهار،ربـع بـهار، بهار را قسمت کردند؛بازارشان سکه شد! دوست عزیز سبز ترین و همیشگی ترین بهار ها را برایت آرزو مندم
. . .

اس ام اس تبریک سال جدید

سلامتی سعادت سیادت سرور سروری سبزی سرزندگی هفت سین سفره زندگیتان باشد. نوروز مبارک
. . .
نزدیک عیده، توی خونه تکونیه دلت، مارو بیرون نکنی!!!
. . .
امروز ۲ نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بیان پیشت منم دادم. سال دیگه می یان سراغت یکیشون خوشبختی بود اون یکی هم موفقیت
. . .
یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد تنها دل ساده ایست دارایی ما آن هم شب عید تقدیم تو باد
. . .
سلام، ببخشید این موقع شب بیدارت کردم. . . خواستم یادآوری کنم: سال نو شده. . . . کم‌کم باید از خواب زمستونی بیدار بشی
. . .
ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی . نوروز مبارک با تبریک سال نو
. . .
یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد تنها دل ساده ایست دارایی ما آن هم شب عید تقدیم تو باد
. . .

پیامک تبریک عید ۱۳۹۰

مثل ماهی زنده مثل سبزه زیبا مثل سمنو شیرین مثل سنبل خوشبو مثل سیب خوش رنگ و مثل سکه با ارزش باشید سال نو مبارک
. . .
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام ******** سال نو مبارک ********
. . .
دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم هر روزتان نوروز

. . .

´¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…* ….hapyy new year…. …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…* ¸.•*´¨`*•. ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

هیچ عیدی برایم ارزشمند تر از  حضورتو  نیست. عیدی ما یادت نره

. . .

شیشه می شکند و زندگی می گذرد. نوروز می اید تا به ما بگوید تنها محبت ماندنی است پس دوستت دارم چه شیشه باشم چه اسیر سرنوشت نوروز ۹۰ مبارک

. . .

جشن است که نوروز به پا خاسته است.شادی و سعادت جهان ان تو باد. از هر دو جهان فقط تو را می خواهم

. . .

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می اورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . .

. . . .

sms eyde 1390

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگویم. برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید
. . .
با تو از خاطره ها سرشارم.جشن نوروز تو را کم دارم سال تحویل دلم می گیرد با تو تا اخر خط بیدارم

. . .

دلهای پر مهرمان را به روزهای سبز و زیبای بهار پیوند می زنیم و شادی را برای یکدیگر به ارمغان می آوریم . . . . . . بی تو آرزو میکنم لحظه سال تحویل هیچگاه نرسد امسال بدون تو نوروز برایم مفهومی ندارد

. . .

از نوروز می اموزیم که هیچ وقت کسی را نا امیدنکنیم شاید امید تنها دارایی اش باشد.نوروزتان مبارک باد

. . .

نوروز شعر بی غلطی است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند

. . .

لحظه ای که سال تحویل می شه تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند می زنی کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشه تا لبخند همیشه مهمون لبهات بمونه سال ۹۰مبارک

. . .
در این نوروز باستانی خیال امدنت را به اغوش خسته می کشم نوروز ۹۰ مبارک
. . .
با تو از خاطره ها سرشارم.جشن نوروز تو را کم  دارم سال تحویل دلم می گیرد با تو تا اخر خط بیدارم
. . .
بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر است نوروز مبارک
. . .
چه عجیب است رسم روزگار تویی که بهترین بهار را بریم رقم زدی امسال با رفتنت بد ترین نوروز را تجربه میکنم امید وارم شیرینی لحظهایت به اندازه تلخی لحظها هایم زیاد باشد
. . .
باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی

. . .
ستاره بختتان بالا سپیده صبحتان تابناک سایه عمرتان بلند ساز زندگیتان کوک سرزمین دلتان سبز سال جدید مبارک
. . .
دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان بماند تمام فصل سالت عید باشد چراغ خانه ات تابان بماند

. . .
اس ام اس تبریک مخصوص عید نوروز ۹۰ هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروزتان امروز، امروزتان دیروز، دیروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، اسگول شدی امروز!
. . .
e … ei … eid . .. eide . .. eidele ghafel . .. didi sale 89 ham tamoom shod?
. . .
سال گذشته مبارک ! انجمن عقب افتادگان ذهنی
. . .
با توجه به گران شدن نرخ sms پیشاپیش نوروز  ۹۰ تولدت ، تولدم ، پیوندتان و قدم نورسیده مبارک.نور به قبرت بباره !!

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 2:11  توسط مهندس  | 

اس ام اس و پیامک سرکاری sms

مثل ایرانسل خرابتم

مثل ۹۱۹ همراهتم

مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

 

. . .

چشماتو نگاه کردم تمام آفرینش خدا رو توش دیدم،.

.

لوس نشو تو چشات خودمو دیدم!

. . .

.

.

وقتی به هیچ دردی نخوری، دردا بیشتر بهت میخورن.

. . . غضنفر روشنفکر میشه پشه ها دور سرش جمع میشن

. . .

به به چه عجب

مشتــــــااااق اس ام اس …!

. . . . طرح تشویق ارسال پیامک

. . .

۷دخترلاغر ۷پسرچاق راخوردند

تعبیر: قحطی شوهر در راه است

. . .

از سبیل هـای از بنا گوش در رفتـه

تـا ابرو های برداشتـه

مردان ما چـه راه سختی پیموده انـد!

. . .

ای کاش وافور دلت بودم تا تمام سوخته های عشق را جمع میکردم و باهاشون شیره ای از محبت میساختم که

تا آخر عمر خمارم میشدی که ترکم نکنی!

. . .

آیا می دانید که :.

.

.قلقلک دادن فرد مبتلا به اسهال مانند شوخی با اسلحه در حالت رگبار است

. . .

زندگی گرامی تر از آن است که به خصومت بگذرد

بیا کارت شارژهایمان را تقسیم کنیم!

. . .

هوس کرده ام خوب نباشم.

شاید حالم را بپرسی!

. . . الهی که بخت تو را وا کنم

تو را توی بخت خودم جا کنم

در باغ سبزی نشانم بده

که باغ دلت را مصفا کنم

. . .

به کنج سینه منزل کردی ای دوست

دلم را رهن کامل کردی ای دوست

دلم مستغرق دریای غم بود

مرا مهمان ساحل کردی ای دوست

. . . یارب ز کرم جزای نیکی بفرست

ماشین و آپارتمان شیکی بفرست

من میل به تک خوری ندارم، لطفا”

از این دم بخت ها شریکی بفرست!

. . .

دل بی بهار روی تو خرم نمی شود

عاشق دریغ و درد که آدم نمی شود

گاهی نظر به بنده‌ی بی ریخت کن عزیز

چیزی ز خوشگلی شما کم نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 2:9  توسط مهندس  | 

مطالب قدیمی‌تر